Konserwacja i usuwanie usterek Asus F7kr

Konserwacja i usuwanie usterek w Asus F7kr może być trudnym zadaniem, szczególnie dla osób, które nie są zaznajomione z technikami serwisowania sprzętu komputerowego. Aby uniknąć problemów, należy regularnie sprawdzać i utrzymywać swój sprzęt w dobrym stanie. W przypadku Asus F7kr, należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie zanieczyszczenia i kurz, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu. Jeśli pojawią się jakieś usterki, należy skorzystać z profesjonalnych usług serwisowych, aby je naprawić. Należy również regularnie aktualizować oprogramowanie i sterowniki w celu ochrony przed atakami hakerów i innymi zagrożeniami.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek Asus F7kr

PL

Uzupełnianie paliwa (ryc. A)

Nigdy nie należy uzupełniać paliwa, gdy maszyna

jest włączona. Po wyłączeniu należy pozwolić

maszynie ostygnąć przez co najmniej 15 minut przed

uzupełnieniem paliwa. Zawsze używać paliwa, które

spełnia następujące specyfikacje: benzyna bezołowiowa

przynajmniej 85-oktanowa

Nie palić tytoniu w pobliżu maszyny i paliwa. Nie należy

uzupełniać paliwa w obecności iskier, płomieni lub

otwartego ognia.

Zdjąć pokrywę (5) z otworu wlewowego.

Ostrożnie wlać paliwo przez otwór wlewowy. Nie należy napełniać

zbiornika powyżej górnej części filtra paliwa.

Założyć pokrywę z powrotem na otwór wlewowy.

Uruchamianie silnika (ryc. A & B)

Upewnić się, że nie jest podłączony żaden odbiornik.

Przekręcić kurek paliwa (10) w położenie otwarte "ON".

Całkowicie wyciągnąć ssanie (11).

Wyłącznik (1) należy ustawić w położeniu włączonym "ON".

Łagodnie pociągnić linkę rozrusznika (12) aż do wyczuwalnego

oporu.

Mocno pociągnić linkę rozrusznika. Czynności powtarzać aż do

uruchomienia silnika.

Powoli wciskać ssanie do położenia wyjściowego.

Instrukcja użytkowania

Uruchomić silnik zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Aby podłączyć urządzenie lub maszynę elektryczną, należy włożyć

wtyczkę do gniazda zasilania prądu przemiennego (6).

Układ zabezpieczający przed przeciążeniem (ryc. A)

W przypadku przeciążenia lub spięcia mechanizm zabezpieczający

przerywa obwód.

Przed przełączeniem zerowania (4) odczekać przynajmniej minutę.

Wyłączanie (ryc. A)

Wyłącznik (1) ustawić w położeniu wyłączonym "OFF".

Przekręcić kurek paliwa (10) w położenie zamknięte "OFF".

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne czyszczenie i konserwacje maszyny mają fundamentalne

znaczenie dla jej prawidłowego i długotrwałego funkcjonowania.

Nie wykonywać czyszczenia ani konserwacji silnika

podczas pracy.

Nie palić tytoniu w czasie wykonywania poniższych

czynności. Nie pracować w pobliżu iskier, płomieni lub

Regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne.

Wymiana oleju (ryc. A)

Olej należy wymienić po pierwszych 20 godzinach pracy a następnie

co 100 godzin lub co 6 miesięcy.

Umieścić pojemnik odbiorczy pod miejscem spuszczania oleju.

Wyjąć bagnetowy miernik poziomu (9) z otworu napełniania.

Odkręcić nakrętkę spustu oleju (8).

Lekko przechylić urządzenie do przodu, aby usunąć cały olej.

Ponownie założyć nakrętkę i mocno ją dokręcić.

Do skrzyni korbowej nalać odpowiednią ilość oleju.

Włożyć bagnetowy wskaźnik poziomu.

36

Sprawdzanie poziomu oleju (ryc. A)

Przed uruchomieniem silnika zawsze sprawdzać poziom oleju.

Oczyść bagnetowy wskaźnik poziomu oleju.

Włożyć bagnetowy wskaźnik do otworu do napełniania na kilka

sekund, a następnie wyjąć go ponownie.

Sprawdzić poziom oleju. Poziom oleju powinien znajdować się

pomiędzy najwyższym i najniższym dopuszczalnym poziomem.

Jeżeli poziom jest poniżej znaku minimum, należy go uzupełnić.

– Użyć lejka, by uniknąć rozlania.

– W celu ułatwienia napełnienia przechylić maszynę lekko do tyłu.

Założyć bagnetowy wskaźnik napełnienia.

Czyszczenie filtra powietrza (ryc. A & C)

Filtr powietrza czyścić co 50 godzin pracy.

Poluzować dwa wsporniki zaciskowe (14).

Zdjąć pokrywę (13).

Wyjąć filtr powietrza (15) z pokrywy (16).

Oczyść filtr spirytusem lub etanolem.

Poluzować filtr. Nie skręcać!

Zanurzyć filtr w zbiorniku z czystym olejem silnikowym.

Wyjąć filtr i zamontować do urządzenia.

Ponownie włożyć filtr.

Ponownie założyć pokrywę.

Czyszczenie filtra paliwa (ryc. D)

Wyjąć filtr paliwa (17) z otworu wlewowego.

Oczyścić filtr spirytusem lub etanolem.

Wysuszyć filtr używając miękkiej ściereczki.

Wymienić filtr w otworze wlewowym.

Czyszczenie filtra w przewodzie paliwa.

Filtry w kurku paliwa i w odstojniku należy czyścić w podanych

okreasach, by uniknąć zatkania.

Filtry należy czyścić benzyną.

Sprawdzanie świecy zapłonowej (ryc. F & G)

Odłączyć przewód (18) od świecy zapłonowej.

Wykręcić świecę zapłonową (19) używając klucza do świec.

Oczyścić elektrodę (20) szczotką drucianą.

Sprawdzić przerwę międzyelektrodową (prawidłowa wielkość

0, 7 - 0, 8 mm) i wyregulować w razie konieczności.

Wymienić świecę zapłonową.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Jeżeli maszyna nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące

czynności w celu usunięcia problemu. Jeżeli problemu nie można

usunąć samodzielnie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Silnik nie daje się uruchomić

Sprawdzić, czy kurek paliwa jest otwarty.

Sprawdzić, czy w zbiorniku jest paliwo.

Sprawdzić, czy wyłącznik znajduje się w pozycji "ON".

Pociągnąć mocniej za linkę rozrusznika.

Sprawdzić, czy przewód jest zamocowany na świecy zapłonowej.

Oczyścić świecę zapłonową i sprawdzić przerwę międzyelektrodową.

Silnik pracuje nierównomiernie

Sprawdzić, czy świeca zapłonowa jest prawidłowo umieszczona.

Sprawdzić, czy zastosowano odpowiednie paliwo.

Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki przechodzi próby techniczne, wykonywane przezwyspecjalizowany personel, w celu uzyskania jak najlepszych osiągów.

Jeśli w urządzeniu wystąpi jakakolwiek usterka, należy najpierw sprawdzić, czy można ją usunąć woparciu o następujące wskazania.

USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

0. Zmywarka nie rozpoczyna pracy

WYŁĄCZNIK

(rys. 14a lub 14b lub 14c, w zależnościod modelu) jest w pozycji „wyłączony”

Ustawić „WYŁĄCZNIK” (rys. 14a lub 14blub 14c, w zależności od modelu) wpozycji „włączony”

Wyłącznik przed zmywarką znajduje

się w pozycji „wyłączony” Ustawić wyłącznik przed

zmywarką w pozycji „włączony”

Wtyczka lub kabel zasilający sąbez dotykania kabla elektrycznego(wyłącznik przed zmywarką ustawićw pozycji „wyłączony” lub odłączyćzasilanie całej sieci elektrycznej, do którejpodłączona jest zmywarka).

Niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą i zlecić naprawę wyspecjalizowanemu personelowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia.

Nie używać zmywarki aż do momentuzakończenia naprawy.

1. Zmywarka nie wykonuje fazy pobierania wody

Brak energii elektrycznej Zaczekać na przywrócenie zasilaniaelektrycznego

Drzwi/kaptur zmywarki

nie są dobrze zamknięte Otworzyć kran dopływuwody

Filtr kranu dopływu

wody jest zatkany Wyczyścić filtr kranu dopływu

Kran dopływu jest zamknięty Otworzyć kran dopływuZmiękczacz od strony dopływu jest w

fazie regeneracji Zaczekać na zakończenie regeneracji

2. Po naciśnięciu PRZYCISKU

ROZPOCZĘCIA CYKLU cykl nie uruchamia się

nie są dobrze zamknięte Zamknąć drzwi/kapturzmywarki

PRZYCISK ROZPOCZĘCIA CYKLU niebył przytrzymany przez co najmniej 2sekundy

Ponownie nacisnąć PRZYCISKROZPOCZĘCIA CYKLU przez co najmniej2 sekundy

3. Zmywarka jest głośna

Filtr pompy myjącej (rys. 19) jest

zatkany Umyć i opłukać filtr pompy

myjącej (rys. 19)uniknąć uderzania przez ramionaspryskiwaczy, zgodnie z podanymiinstrukcjami

w par. 3. 4 – CZĘŚĆ DRUGA

4. Niewystarczające płukanie

Ciśnienie doprowadzania wodyjest mniejsze niż 1, 5 bara

Skontaktować się z instalatorem, abyzainstalować dodatkową pompę w celuzwiększenia ciśnienia

doprowadzanej wodyFiltr kranu dopływu

wody jest zatkany Umyć i wypłukać filtr kranu dopływu

Dysze spryskiwacza są zatkane Umyć i wypłukać dysze spryskiwaczaRamiona spryskiwacza nie obracają

sięswobodnie

- Ułożyć naczynia w taki sposób, abyuniknąć uderzenia w nie ramionamispryskiwacza, zgodnie z instrukcjamipodanymi w par. 4 – CZĘŚĆ DRUGA- Umyć i wypłukać spryskiwacz

5. Podczas mycia tworzy się nadmierna piana

Zmywarka nie zakończyła

nagrzewania wody w komorze Przed rozpoczęciem myciazaczekać, aż woda

nagrzeje się w komorze mycia.

Po osiągnięciu ustawionej temperaturywody, KONTROLKA

TEMPERATURY WODY zapali sięNadmierna ilość płynu

nabłyszczającego spowodowałapowstanie pianyograniczyć ilość płynu nabłyszczającego.

Wstępne moczenie naczyń w

nieodpowiednim detergencie Do wstępnego moczenia nie używaćdetergentów silnie pieniących się

6.

Spryskiwacz nie może się swobodnie obracać

Ramiona spryskiwaczy (rys.Spryskiwacz wymaga wyczyszczenia Umyć i wypłukać spryskiwacz

POLSKI

7. Zmywarka nie odprowadza wody

Wąż odprowadzający (rys. 21) jest

zatkany lub zgnieciony Przywrócić drożność wężaodprowadzającego

Filtr pompy spustowej (jeśli

w wyposażeniu –rys. 21) jest zatkany Umyć i wypłukać filtr pompy spustowej

Pompa spustowa nie działa Skontaktować się z instalatorem, abywymienić pompę spustową

8. Rezultaty zmywania są niezadowalającenagrzewania wody w komorze

Przed rozpoczęciem mycia należyzaczekać, aż woda w komorze nagrzejesię.

Po osiągnięciu zadanej temperaturywody, KONTROLKA TEMPERATURY WODYzapali się

Woda w komorze jest zbyt brudna Wymienić wodęRamiona spryskiwaczy (rys. 18)

uderzają w myte elementy wystającez kosza

Ułożyć naczynia w taki sposób, abyBrak detergentu Skontaktować się z instalatorem, aby

zwiększyć ilość płynu nabłyszczającego.

9. Komora jest pełna kamienia

Nadmierna twardość wody nawejściuzainstalować zmiękczać wody przedzmywarką

Odkamienić komorę specjalnymi

produktami do zmywarek

przemysłowych. Postępować zgodnie zinstrukcjami producenta odkamieniacza.

komorze po opróżnieniu

Komora jest zabrudzona kawą lubtłuszczem

Częściej wymieniać wodę w ciągu dniai skontaktować się z instalatorem, abyzwiększyć ilość detergentu.

11. Punkciki rdzy w komorze mycia

Stosowanie detergentu o wysokiejzawartości chloru

Zmienić rodzaj detergentu zgodnie zewskazówkami podanymi w paragrafie11.

Usunąć rdzę za pomocą specjalnychproduktów, uważając, aby nie zarysowaćstalowej powierzchni

Stosowanie wybielacza w komorze

Nie wolno używać wybielacza.

Wkładanie do komory naczyńwcześniej oczyszczonych druciakami

Do mycia wstępnego nigdy nie używaćdruciaków czy żelaznych szczotek.

Mycie stalowych naczyń lub

przedmiotów Nie wolno myć stalowych przedmiotów

Po wykonaniu wyżej wymienionych kontroli, jeśli usterka utrzymuje się, zaleca się skontaktować się znajbliższym serwisem technicznym, podając model maszyny (rys. 5) i rodzaj problemu.

9. 1 Alarmy zmywarek elektromechanicznych

W przypadku nieprawidłowości zmywarka zatrzymuje pracę i sygnalizuje problem miganiem 2kontrolek „KONTROLKA TEMPERATURA WODY” (ST) i/lub „KONTROLKA CYKL WŁĄCZONY” (SC) (patrzparagraf 4. 6).

Alarmy będą wyświetlane aż do wyłączenia i ponownego włączenia zmywarki.

Niektóre poważne alarmy ustawiają w maszynie stan „safe” (całkowite zablokowanie).

Jeśli po wykonaniu niezbędnych kontroli, włączeniu i wyłączeniu maszyny, alarm ponownie siępojawi, należy skontaktować się z serwisem technicznym.

Rodzaj migania opisuje typ nieprawidłowości, który wystąpił, jak wyjaśniono poniżej:

KOD ALARMU OPIS ALARMU KONTROLE W GESTII KLIENTA

Kontrolka SC migaKontrolka ST pozostajezgaszona

Uszkodzona sonda bojlera:

sonda temperatury bojlera jestuszkodzona.

Nagrzewanie bojlera zostajewyłączone

Wymaga interwencji technika

Kontrolka ST migaKontrolka SC pozostaje

Uszkodzona sonda komory:

sonda temperatury komoryjest uszkodzona.

Nagrzewanie komory zostaje

Kontrolki ST i SC migają

jednocześnie Limit czasu pobierania wodykomory: komora nie pobraławody w maksymalnymdozwolonym czasie

Kran sieci wodociągowej nie wydaje

Wąż przelewowy nie jest włożony lub jestwłożony w nieprawidłowy sposób

Zatkane dysze płuczące

Wąż doprowadzający wodę jest zgiętyZmiękczacz wody przed zmywarką niedziała

szybko na przemian Limit czasu opróżniania:

presostat komory nie byłotwarty po zakończeniuręcznego cyklu opróżniania

Upewnić się, że wąż przelewowy zostałusunięty z pozycji i rozpocząć dodatkowycykl spuszczania. Jeśli alarm utrzymuje się,poprosić o interwencję serwis techniczny.

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO GORĄCEJWODY

wolno na przemian Limit czasu nagrzewania:

zmywarka nie nagrzała wodyw maksymalnym dozwolonymczasie. Nagrzewanie zostaje

Wąż przelewowy jest źle włożony.

Jeśli usterka nie ustąpiła, poprosić ointerwencję serwis techniczny

FAQ

To jest najbardziej inwazyjna opcja resetowania (odzyskiwania/ponownej instalacji/odświeżenia), ponieważ zastępuje ona aktualną konfigurację systemu Windows nową. Cała treść zostanie usunięta, na przykład: konta, pliki, ustawienia, indywidualnie dostosowane oprogramowanie ASUS i aplikacje pobrane ze Sklepu Windows.

Ta opcja jest użyteczna dla użytkowników, którzy chcą zacząć korzystać z komputera od nowa. Ta opcja usuwa wszystko i instaluje ponownie system Windows.

Jeśli system operacyjny zostanie uaktualniony z Windows 10 do Windows 11, nie będziesz mógł wrócić do poprzedniej wersji po zresetowaniu komputera.

Spis treści:

Microsoft udostępnia dwie metody ponownej instalacji systemu Windows, możesz wybrać jedną z nich, aby ją wykonać.

 • Metoda 1: Zainstaluj ponownie system Windows za pomocą opcji Resetuj ustawienia do stanu początkowego w aplecie Ustawienia
 • Metoda 2: Zainstaluj ponownie system Windows z poziomu środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE)

Metoda 1: Zainstaluj ponownie system Windows za pomocą opcji Resetuj ustawienia do stanu początkowego w aplecie Ustawienia

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • System operacyjny Windows 11

  1. Wpisz i wyszukaj [Reset this PC] (zresetuj ten komputer) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  2. Kliknij [Reset PC] (resetuj komputer) w polu Reset this PC (resetuj ten komputer). com/images/2021/10/21/2c5dbf38-88c9-4d8d-90fd-319553ad34e6. png"/>
  3. Wybierz [Remove everything] (usuń wszystko) . com/images/2021/10/21/a46693f6-4287-4ebf-a421-fef12a02c006. png"/>
  4. Wybierz [Local reinstall] (ponowna instalacja lokalnie) .
   Adnotacja: Jeżeli nie możesz zainstalować ponownie systemu Windows za pomocą funkcji Local reinstall (ponowna instalacja lokalnie) lub w procesie wystąpiły błędy, możesz wybrać opcję Cloud download (pobieranie z chmury), aby zainstalować ponownie system Windows. (Aby skorzystać z funkcji pobierania z chmury, komputer musi mieć łączność z Internetem). com/images/2021/10/21/1986fdb2-b640-4212-bf80-d3dac8b00b0a. png"/>
  5. Kliknij [Change settings] (zmień ustawienia) . com/images/2021/10/21/a3c7e384-aba7-4b87-9ca8-7dd5a1708abb. png"/>
  6. Na podstawie preferencji wybierz stosowne ustawienie , a następnie kliknij [Confirm] (potwierdź) . com/images/2021/10/21/e93c0f22-9fb3-44ce-a8f5-c5eb32c7139e. png"/>
  7. Potwierdź ustawienia i kliknij [Next] (dalej) . com/images/2021/10/21/df838049-31df-4cdd-849a-1c732381ad6e. png"/>
  8. Wyświetlone może zostać następujące powiadomienie; wybierz [Next] (dalej) , aby kontynuować proces resetowania. com/images/2021/10/21/9d861b25-1edc-4c0e-8a1e-d4a3fa50581f. png"/>
  9. Kliknij [Reset] (resetuj) , aby rozpocząć ponowną instalację systemu Windows 11; po zakończeniu ponownej instalacji komputer zostanie uruchomiony ponownie.
   Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu resetowania. Aby zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek problemów, nie wymuszaj zamknięcia w trakcie procesu resetowania.

  Powrót do spisu treści

  System operacyjny Windows 10

 • Kliknij [Get started] (rozpocznij) w polu Reset this PC (resetuj ten komputer). com/images/2020/06/11/a2cf20e6-902b-4eb8-ba98-32e5a5029acd. png"/>
 • Kliknij [Change settings] (zmień ustawienia) . com/images/2020/06/11/98d7e520-933f-4ccb-bf50-4b3730840194. png"/>
 • Na podstawie preferencji wybierz stosowne ustawienie , a następnie kliknij [Confirm] (potwierdź) . com/images/2020/06/11/18ba3bc0-1f11-4c11-9241-902d83c67835. png"/>
 • Potwierdź ustawienia i kliknij [Next] (dalej) . com/images/2020/06/11/08c01493-759c-44c4-9182-45c15d31d0c1. png"/>
 • Przed przystąpieniem do resetowania komputera upewnij się, że zasilacz AC jest podłączony, w przeciwnym razie wyświetlony zostanie poniższy komunikat.
 • Kliknij [Reset] (resetuj) . Komputer przystąpi do ponownej instalacji systemu Windows. com/images/2020/06/11/9cbfd931-a8f4-4062-9f33-e72396434620. png"/>
 • Metoda 2: Zainstaluj ponownie system Windows za pomocą środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE)

 • Najpierw pozwól, aby komputer przeszedł do środowiska odzyskiwania systemu Windows. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak uzyskać dostęp do środowiska odzyskiwania systemu operacyjnego Windows? .
 • Po przejściu komputera do środowiska odzyskiwania systemu Windows wybierz [Troubleshoot] (rozwiązywanie problemów) . com/images/2020/10/29/cfcfab85-13dc-4552-af00-19d5ebda0d3e. png"/>
 • Wybierz [Reset this PC] (resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego) . com/images/2020/10/29/34f06449-5a7f-40f1-9bf1-ca1eed9825c8. png"/>
 • Wybierz [Remove everything] (usuń wszystko) . com/images/2020/10/29/56b42ba6-dee3-4c2e-ba46-fb0e994a729c. png"/>
 • Wybierz [Local reinstall] (ponowna instalacja lokalnie) . com/images/2020/10/29/6a18ef61-23c0-48da-80dd-b5b45eea79c8. png"/>
 • Na podstawie preferencji wybierz stosowne ustawienie . com/images/2020/10/29/913f5169-b307-4977-bca8-bf8579b2f1c6. png"/>
 • Kliknij [Reset] (resetuj) . com/images/2020/10/29/ee299525-76e2-4679-8203-a0fc38de5bdd. png"/>
 • KategoriaUstawienie/ Użytkowanie Windows
 • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

  Konserwacja i usuwanie usterek Asus F7kr

  Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek Asus F7kr

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek Asus F7kr