Obsługa Podręcznik użytkownika Electrolux Ewf 10020 W

Obsługa Podręcznika Użytkownika Electrolux Ewf 10020 W pomaga użytkownikom zrozumieć i wykorzystać wszystkie funkcje i opcje dotyczące ich pralki. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich funkcji, w tym wyboru odpowiedniego programu prania, ustawień temperatury i prędkości wirowania, czyszczenia i konserwacji urządzenia, a także informacji o bezpieczeństwie. Podręcznik instalacji zawiera również wyjaśnienia dotyczące instalacji i konfiguracji urządzenia, a także informacje o zasilaniu, sygnałach dźwiękowych i powiadomieniach. Użytkownik może również wybrać opcję prania, aby uzyskać optymalne wyniki prania.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa Podręcznik użytkownika Electrolux Ewf 10020 W

ELEKTROLUX EWF12470W instrukcja obsługi POLSKIProducent: ELEKTROLUXModel: EWF12470WJezyk: POLSKI

132979190_RU. qxd

21/07/2006

12:08

Pagina

1

???????????????????????
Návod k použití
Instrukcja dla użytkownika

????????????????
Pralka Automaticzna
Automatická Pracka
EWF 10470 W
EWF 12470 W - EWF 14470 W

132979190_RU. qxd

2

132979190_PL. qxd

12:12

80

80 electrolux

Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie najwyższej klasy produktu Electrolux, mamy nadzieję, że
dostarczy on Państwu wiele radości. Ambicją Electrolux jest oferowanie szerokiej gamy
wysokiej jakości produktów, które uczynią życie bardziej komfortowym. Przykładowe
urządzenia zostały przedstawione na okładce tej instrukcji. Proszę poświęcić kilka minut
na zapoznanie się z instrukcją, tak aby mogli Państwo w pełni wykorzystać zalety swojej
nowej pralki. Obiecujemy, że zapewni ona Państwu komfort i łatwość obsługi.
Powodzenia!

81

Spis treści electrolux 81

SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 82
Opis urządzenia.................................... 84
Panel sterowania................................... 85
Eksploatacja.......................................... 86
Praktyczne wskazówki dotyczące
prania.................................................... 90
Międzynarodowe symbole konserwacji
odzieży.................................................. 96
Program prania................................ 97-99
Informacje o programach.................... 101
Konserwacja i czyszczenie.................. 102
Co zrobić, jeśli urządzenie nie
pracuje................................................. 105
Dane techniczne................................. 109
Wartości poboru.................................. 110
Instalacja............................................. 111
Ochrona środowiska............................ 115
Warunki gwarancji............................... 116
Centra serwisowe................................ 118

Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego

PL

82

82 electrolux Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy
urządzenia przed instalacją i pierwszym
użyciem należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi, zwracając
szczególną uwagę na wskazówki oraz
ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy
zmywarki powinni poznać zasady
bezpiecznej obsługi urządzenia. Pozwoli
to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas
używania zmywarki oraz przekazanie jej
w razie odstąpienia lub sprzedaży
urządzenia kolejnemu użytkownikowi.

?

Małe przedmioty takie jak skarpetki,
sznurówki, paski itp. należy włożyć do
specjalnej torebki lub poszewki na
poduszkę, ponieważ mogą one dostać
się pomiędzy bęben pralki.

?

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Nie należy prać w pralce ubrań z
fiszbinami, materiałów o nieobszytych
brzegach lub rozdartych.

?

Po zakończeniu prania, czyszczenia i
konserwacji należy odłączyć urządzenie
od źródła zasilania.

?

Pod żadnym pozorem nie należy
próbować naprawiać urządzenia we
własnym zakresie. Naprawy
wykonywane przez osoby
niedoświadczone mogą spowodować
obrażenia lub wadliwe działanie
urządzenia. Należy kontaktować się z
lokalnym punktem serwisowym. Należy
zawsze domagać się oryginalnych
części zamiennych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
?

?

?

Zmiany parametrów lub inne
modyfikacje urządzenia są
niebezpieczne.
Podczas prania w wysokich
temperaturach drzwiczki pralki
nagrzewają się. Nie należy ich dotykać!
Należy sprawdzić się, czy zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki.
Aby temu zapobiegać należy
sprawdzać zawartość bębna przed
użyciem.

Instalacja
?

Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy
przenoszeniu.

?

Podczas wypakowywania pralki należy
sprawdzić, czy nie została ona
uszkodzona. W przypadku wątpliwości,
nie uruchamiać urządzenia, lecz
skontaktować się ze sprzedawcą.

?

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy
zdjąć całe opakowanie oraz usunąć
śruby transportowe. W przeciwnym
wypadku może dojść do poważnego
uszkodzenia pralki i ubrań. Patrz
stosowny rozdział w instrukcji
użytkownika.

?

Każdy drobny przedmiot, np. moneta,
agrafka, gwoźdź, śrubka, kamyk czy
inny twardy lub ostry przedmiot może
spowodować poważne uszkodzenie
pralki. Nie wkładać takich przedmiotów
do urządzenia.

?

?

Stosować wyłącznie zalecanych ilości
środków do zmiękczania tkanin oraz
detergentów. Nadmierna ilość może
uszkodzić tkaninę. Przestrzegać
zaleceń producenta dotyczących ilości.

Po zainstalowaniu pralki należy
sprawdzić, czy nie stoi na wężu
dopływowym lub wężu odpływowym,
oraz czy blat nie przycisnął przewodu
zasilającego.

?

Jeśli urządzenie zostało ustawione na
wykładzinie, należy tak wyregulować
nóżki, aby zapewnić swobodny
przepływ powietrza.

83

Informacje dotyczące bezpieczeństwa electrolux 83
?

Po zainstalowaniu należy się upewnić,
że węże i podłączenia są szczelne.

?

Jeśli urządzenie jest instalowane w
miejscu narażonym na działanie zimna,
proszę przeczytać rozdział
"Niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody".

?

Wszelkie prace hydrauliczne wymagane
w celu zainstalowania urządzenia
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego hydraulika albo inną
kompetentną osobę.

wyjmować trzymając za wtyczkę.
?

?

Wszelkie prace elektryczne wymagane
wykwalifikowanego elektryka albo inną
Eksploatacja
?

Urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym. Nie
należy go używać niezgodnie z
przeznaczeniem.

?

Prać można jedynie materiały nadające
się do prania w pralce automatycznej.
Przestrzegać zaleceń producenta
odzieży umieszczonych na metkach.

?

Nie przeładowywać pralki. Patrz
Ubrania, które miały styczność z
lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie
powinny być prane w pralce. W
przypadku użycia lotnych płynów do
czyszczenia należy usunąć je z ubrania
przed włożeniem do pralki.

Bezpieczeństwo dzieci
?

Pralki nie mogą używać małe dzieci lub
osoby chore bez nadzoru.

?

Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły
się urządzeniem.

?

Elementy opakowania (np. folia,
tworzywo) mogą stanowić zagrożenie
dla dzieci - niebezpieczeństwo
uduszenia się! Należy trzymać je poza
zasięgiem dzieci

?

Detergenty należy trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

?

Należy sprawdzić, czy zwierzęta
Aby temu zapobiec, pralka została
wyposażona w specjalny mechanizm.
Aby go uruchomić, należy obrócić
pokrętło (bez jego naciskania)
znajdujące się wewnątrz drzwiczek w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu poziomym.
Można do tego użyć również monety.

Przed przystąpieniem do prania należy
opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć
guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie
należy prać wystrzępionych lub
podartych ubrań. Przed praniem należy
zaprać plamy z farby, tuszu, rdzy i
trawy. Biustonoszy z fiszbinami NIE
WOLNO prać w pralce.

?

Nigdy nie należy używać pralki, jeśli
przewód zasilający, panel sterowania,
powierzchnia lub podstawa są
uszkodzone w taki sposób, że widoczne
jest wnętrze pralki.

?

Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód. Należy zawsze

P1131

Aby wyłączyć mechanizm oraz
przywrócić możliwość zamknięcia
drzwiczek należy obrócić pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu
znajdzie się w położeniu pionowym.

84

84 electrolux Opis urządzenia

Opis urządzenia
Państwa nowe urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z
efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i detergentów.
System zaworu ECO pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu oraz znacznie
zmniejsza zużycie wody oraz energii.

1

Komora na detergent

Panel sterowania

3

Uchwyt otwierania drzwiczek

95?

1000

60?

900

40?

700

30?

4

Pompa odpływowa wody

5

Nóżki regulowane

4
Komora na detergent
Pranie wstępne
Pranie
Płyn zmiękczający
Do urządzenia dołączone zostały karty
programów w różnych językach. Jedna
znajduje się z przodu komory na
detergenty, a pozostałe są załączone w
zestawie instrukcji użytkownika. Karta na
komorze może zostać bez trudności
wymieniona: należy usunąć kartę
przesuwając ją w prawo i włożyć kartę z
wybraną wersją językową.

EN006

85

Panel sterowania electrolux 85

Pokrętło wyboru programów

Przycisk temperatury

Przycisk zmniejszania obrotów wirowania

Przycisk Łatwe prasowanie

Przycisk dodatkowego płukania

6

Przycisk opóźnionego startu

7

Wyświetlacz

8

Przycisk Start/Pauza

9

Przycisk "Timer"

86

86 electrolux Eksploatacja

Eksploatacja

Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego

Pierwsze użycie

Maksymalnie wysunąć szufladkę pojemnika
na detergentu. Odmierzyć żądaną ilość
detergentu, dodać do komory prania
zasadniczego
a jeśli ubrania mają
również zostać poddane "praniu
wstępnemu", wsypać detergent do komory
oznaczonej
.

?

Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne
i hydrauliczne zostały wykonane zgodne
z instrukcją instalacji.

?

Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.

?

Wlać 2 litry wody do komory prania
komory na detergent
w celu aktywacji zaworu ECO.
Następnie wybrać program
"Bawełniane" z temperaturą 95°C bez
wkładania ubrań. Pozwala to usunąć
ewentualny kurz lub inne zabrudzenia,
pochodzące z procesu produkcji.
Odmierzyć połowę dozownika proszku,
wsypać do komory na detergent i
rozpocząć pranie.

C0064

Można również dodać zmiękczacza do
tkanin do komory oznaczonej
(nie
przekraczać znaku MAX na komorze).
Delikatnie zamknąć szufladę.

Codzienna eksploatacja
Ładowanie prania

Ostrożnie otwierać drzwiczki delikatnie
pociągając za uchwyt. Pranie należy
wkładać do bębna pojedynczo,
jednocześnie uważając, aby nie było zbite.
Zamknąć drzwiczki.

C0065

87

Eksploatacja electrolux 87

Wybrać żądany program

Przyciski opcji programów

Ustawić pokrętło wyboru programów
zgodnie z wybranym programem
Kontrolka Start/Pauza zacznie migać, a na
wyświetlaczu pojawi się informacja o
długości wybranego programu.

W zależności od wybranego programu
można ustawiać jednocześnie różne
funkcje. Funkcje należy wybierać po
ustawieniu wybranego programu prania i
przed naciśnięciem przycisku
"START/PAUZA".
Po wciśnięciu tych przycisków zaświecą się
odpowiadające im kontrolki. Po ponownym
wciśnięciu kontrolki gasną.

Ustawianie temperatury
1200
900
Tarcza wyboru programów dzieli się jak
następuje:
? Bawełniane
?

Syntetyczne

?

Programy specjalne: Delikatne
,
Wełniane
, Pranie Ręczne
, Bielizna
, Jedwabne
, Jeans
Namaczanie
, Płukanie
,
Odpompowanie
, Wirowanie
i
delikatne wirowanie
.

Pokrętło wyboru programów można
przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara jak i w kierunku
przeciwnym. Ustawić na O, aby anulować
program/wyłączyć urządzenie.

Każde wciśnięcie tego przycisku sprawia,
że temperatura prania dla danego cyklu
zwiększa się lub zmniejsza w stosunku do
wartości proponowanych automatycznie
przez pralkę.
Maksymalne temperatury to: 95°C dla
rzeczy bawełnianych, 60°C dla kolorowych
bawełnianych i syntetycznych, 40°C dla
delikatnych, wełnianych i prania ręcznego,
30°C dla rzeczy jedwabnych,
odpowiada praniu na zimno.

Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu
programu, przekręcić pokrętło wyboru
programów w położenie "O".

Wybór opcji prędkości wirowania, cyklu
nocnego lub opcji stop z wodą

Uwaga!
Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
inny program, kontrolka Start/Pauza
zaświeci się 3 razy i napis Err pojawia się
na wyświetlaczu, aby zasygnalizować
niewłaściwy wybór. Pralka nie wykona
nowego programu.

,

EWF10470W EWF12470W EWF14470W
1200

1400
88

88 electrolux Eksploatacja

Jeśli prędkości wirowania ma być inna niż
proponowana przez urządzenie należy
naciskać przycisk Wirowania, aby dokonać
tej zmiany.

?

ustawić pokrętło wyboru programów na
"O"

?

wybrać program
(Odpompowanie),
(Wirowanie) lub
(Wirowanie
delikatne)

?

w razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku

dla tkanin syntetycznych, wełnianych oraz
prania ręcznego:
900 obr. /min;

?

wcisnąć przycisk Start/Pauza

?

po zakończeniu programu na
wyświetlaczu miga zero (0. 00).

?

dla tkanin delikatnych: 700 obr. /min.

?

EWF 12470 W;
dla tkanin bawełnianych: 1200 obr. /min;

Stop z wodą
: po wybraniu tej opcji
urządzenie nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania.
Po zakończeniu programu wyświetlone
zostanie pulsujące zero (0. 00), kontrolka
(Drzwi) jest włączona, kontrolka
Start/Pauza będzie zgaszona, a drzwiczki
są zablokowane, co oznacza, że należy
odpompować wodę.

Zapali się odpowiednia kontrolka.
Prędkość maksymalna:
EWF 10470 W;
? dla tkanin bawełnianych: 1000 obr. /min;
?

?

EWF 14470 W;
dla tkanin bawełnianych: 1400 obr. /min;

?

dla tkanin delikatnych: 700 obr.

Tryb nocny
: po wybraniu tej opcji
Pranie bez wirowania jest ciche, dlatego też
może być wykonywane w nocy lub przy
ekonomiczniejszej taryfie energetycznej.
W programach do prania bawełny i tkanin
syntetycznych płukanie wykonywane jest z
większą ilością wody.
odpompować wodę.
Aby odpompować wodę:

Odpompować wodę jak opisano w
poprzedniej opcji.

Wybór opcji Łatwe prasowanie

Po wybraniu tej funkcji bielizna będzie
prana i wirowana delikatnie tak, aby
uniknąć jej wygniecenia. Tym sposobem
ułatwia się jej prasowanie. Oprócz tego
maszyna wykonuje 6 krotne płukanie
zamiast 3 - krotnego dla bawełny i 4 krotnych dla syntetycznych. Funkcja ta
może być wybrana również dla bawełny i
syntetycznych. Do prania bawełny
maksymalna prędkość jest automatycznie
zmniejszona do 900 obrotów/minutę.

89

Eksploatacja electrolux 89

Wybór opcji Dodatkowego płukania

Rozpoczęcie programu prania można
opóźnić w zakresie: 30 min - 60 min - 90
min, 2 godziny, a następnie co godzinę aż
do maks. 20 godzin - wciskając ten
przycisk.
Wybór opóźnienia czasu rozpoczęcia
programu.
?

Przycisk ten może być stosowany we
wszystkich programach z wyjątkiem
programów do tkanin wełnianych i prania
ręcznego. Pralka wykona dodatkowe
płukania.
Funkcja ta jest szczególnie godna
polecenia dla osób, które są uczulone na
detergenty oraz do prania na obszarach
gdzie występuje bardzo miękka woda.

Wybrać dany program i wymagane
opcje.

?

Wybrać opóźniony start.

?

Wcisnąć przycisk "Start/Pauza":
urządzenie rozpocznie odliczanie (w
cyklu godzinnym).

Pranie rozpocznie się po upływie
ustawionego czasu.
Skasowanie funkcji opóźnionego
uruchomienia
?

Wybór Opóźnionego startu

90’

Wcisnąć przycisk "Start/Pauza".

?

Wciskać przycisk "Start/Pauza" dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się symbol 0'.

?

Ponownie wcisnąć przycisk
"Start/Pauza".

Opóźnienia startu nie da się ustawić w
programu Odpompowanie
.

Wyświetlacz
Wyświetlacz wskazuje następujące
informacje:
Jeśli pranie ma się rozpocząć z
opóźnieniem, przed rozpoczęciem
programu należy, naciskać przycisk
Opóźnionego startu, ustawiając
odpowiednie opóźnienie. Zapali się
odpowiednia kontrolka.
Informacja o wybranym opóźnieniu startu
(do 20 godzin) pojawi się na wyświetlaczu
na ok. 3 sekundy, a następnie powróci
komunikat o długości czasu prania.
Opcję tę należy wybrać po ustawieniu
programu, lecz przed wciśnięciem
przycisku Start/Pauza.
Opóźnienie można skasować w dowolnym
momencie wciskając przycisk Start/Pauza.

Czas trwania wybranego programu
wyświetlany jest w godzinach i w minutach
(na przykład 2. 05).
Czas trwania obliczany jest automatycznie
na podstawie maksymalnego ciężaru
prania, jaki jest zalecany dla każdego typu
tkaniny.

2. 05
Po rozpoczęciu programu czas
uaktualniany jest co minutę.

12:13

90

90 electrolux Eksploatacja

Ikonki faz programu prania
Po wybraniu programu prania, w dolnej
części wyświetlacza pojawią się ikonki
poszczególnych faz programu prania. 05

Po włączeniu urządzenia świecić się
będzie tylko ikonka trwającej fazy. Gdy
program się skończy, na wyświetlaczu
miga zero (0.
Czas opóźnienia startu
Czas opóźnienia (maks. 20 godzin)
ustawiony za pomocą odpowiednich
przycisków pojawi się na wyświetlaczu na 3
sekundy, a następnie ponownie pojawi się
komunikat o długości poprzednio
wybranego programu.
Czas opóźnienia będzie się zmniejszać o
jedną jednostkę co godzinę, a następnie
(gdy do uruchomienia pozostanie już tylko
godzina) co minutę.

E20
Koniec programu
Po zakończeniu programu miga zero,
gaśnie kontrolka
"Drzwiczki" i można
otworzyć drzwiczki.

0. 00
Faza podgrzewania
Podczas cyklu prania, na wyświetlaczu
pokazuje się ikonka temperatury, co
oznacza, że urządzenie rozpoczęło
podgrzewanie wody w bębnie.

Wybór przycisku Start/Pauza

15 h
Nieprawidłowy wybór funkcji
W przypadku wybrania funkcji niezgodnej z
wybranym programem, przez 2 sekundy
wyświetlany będzie komunikat Err, a
zintegrowana czerwona kontrolka
Start/Pauza zacznie migać.

Kody alarmowe
W wypadku problemów z funkcjonowaniem
pralki, pojawią się kody alarmowe, np. E20
(patrz rozdział "Co zrobić, jeśli urządzenie
nie pracuje").

Aby rozpocząć wybrany program należy
nacisnąć przycisk "Start/pauza";
odpowiednie zielone kontrolki przestaną
migać.
Zapala się kontrolka
"drzwiczki", co
oznacza, że urządzenie rozpoczęło pracę,
a drzwiczki są zablokowane.

91

Eksploatacja electrolux 91

Kontrolka "Drzwiczki"
informuje, czy
można otworzyć drzwiczki:
?

kontrolka zapalona: drzwiczek nie można
otworzyć. Urządzenie pracuje.

?

kontrolka zgaszona: drzwiczki można
otworzyć. Program prania się zakończył.

Aby przerwać wykonywany program,
nacisnąć przycisk "Start/Pauza":
odpowiednia zielona kontrolka zacznie
Aby wznowić program od miejsca, w
którym został przerwany, należy ponownie
nacisnąć przycisk "Start/Pauza".
Jeśli wybrano opóźnienie startu,
rozpocznie się odliczanie czasu na
wyświetlaczu.
W przypadku wybrania niewłaściwej opcji,
zintegrowana czerwona kontrolka przycisku
"Start/ Pauza" zaświeci się 3 razy. Przez 2
sekundy wyświetla się komunikat Err.

Wybrać opcję "Timer"

Poziom
zabrudzenia
Intensywny
(Silny)
Normalny
(Zwyczajny)

Typ wsadu

Ikona

dla bardzo zabrudzonych
ubrań rzeczy
dla średnio zabrudzonych
rzeczy
dla zwyczajnie zabrudzonych
dla lekko zabrudzonych
dla bradzo lekko
zabrudzonych rzeczy
Dla rzeczy, które były używane
lub noszone przez krótki okres
czasu.

Codzienny
Lekki (Łatwy do
wyprania)
Delikatny
Bardzo lekki
(Drobne)

(*) Maks. wsad rzeczy bawełnianych: 3 kg.
Maks. wsad rzeczy syntetycznych i
delikatnych: 1 kg.
Dostępność ikonek poziomu zabrudzenia
zmienia się w zależności od rodzaju tkaniny.
Patrz tabela.
Poziom zabrudzenia

Bawełna
95°C
60°C
40°C
30°C
-zimny

X
X

Syntetyki
Funkcja ta pozwala na zmienianie czasu
prania proponowanego automatycznie przez
pralkę.
Kilkukrotne wciśnięcie przycisku "Timera"
pozwala na skrócenie lub przedłużenie
długości trwania cyklu prania.
Na wyświetlaczu pojawi się ikonka
zabrudzenia informując o wybranym
poziomie zabrudzenia.

Delikatne
92

92 electrolux Eksploatacja92 ele

Zmiana opcji lub włączonego
programu
Istnieje możliwość zmiany dowolnej opcji,
zanim zostanie wykonana przez program.
Przed dokonaniem zmiany należy ustawić
pauzę w pralce naciskając przycisk
"Start/Pauza".
Zmiany już rozpoczętego programu
można dokonać tylko po jego anulowaniu.
Należy przekręcić pokrętło wyboru
programów w położenie "O", a następnie
wybrać nowe ustawienie. Woda z prania
pozostaje w pralce. Uruchomić nowy
program naciskając w tym celu przycisk
"start pauza".

Przerwanie trwającego programu
należy nacisnąć przycisk "Start/pauza",
odpowiednia kontrolka zacznie migać. Aby
wznowić program należy ponownie wcisnąć
przycisk.

Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji "O". Teraz można
wybrać nowy program.

Otwieranie drzwiczek po
rozpoczęciu programu
Najpierw należy ustawić pauzę wciskając
przycisk "Start/Pauza".
Jeśli kontrolka "Drzwiczki"
zgaśnie,
można otworzyć drzwiczki.
nie
gaśnie, oznacza to, ze urządzenie już
rozgrzewa wodę, poziom wody jest
powyżej dolnej krawędzi drzwiczek lub
bęben się obraca.
W takim przypadku drzwiczek nie wolno
otwierać.

Jeżeli koniecznie musimy otworzyć
drzwiczki należy wyłączyć pralkę
przestawiając pokrętło wyboru programów
w położenie "O". Po około 3 minutach
można drzwiczki otworzyć (uwaga na
poziom i temperaturę wody! ).

Po zakończeniu programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie.
Jeśli wybrano funkcję "Stop z wodą"
lub "Tryb nocny"
zapala się kontrolka
"Drzwiczki"
, na wyświetlaczu miga
zero (0. 00), kontrolka "Start/Pauza"
gaśnie i drzwiczki pozostają zamknięte, aby
przypomnieć użytkownikowi o potrzebie
odpompowania wody przed otwarciem
drzwiczek.
zostanie pulsujące zero (0.
Odpompować wodę jak opisano w opcji
"Tryb nocny".
programów w położenie "O", aby wyłączyć
pralkę. Wyjąć pranie z bębna i dokładnie
sprawdzić, czy bęben jest pusty.
Gdy nie zamierzamy więcej prać, należy
zamknąć zawór dopływu wody. Zostawić
drzwiczki otwarte, aby przewietrzyć pralkę i
zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.

93

Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 93

Praktyczne wskazówki
dotyczące prania
Sortowanie prania
Należy przestrzegać zaleceń producenta
odzieży dotyczących prania,
umieszczonych na metkach. Ubrania
posortować w następujący sposób: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne, wełna.

Temperatury
95°

do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy, serwety,
prześcieradła, ręczniki, ścierki, itp. )

50°-60°

do normalnie zabrudzonych ubrań
o trwałych kolorach (np. koszule,
koszule nocne, piżamy.... ) z lnu,
bawełny lub włókien syntetycznych
oraz do lekko zabrudzonych białych
tkanin bawełnianych (np. bielizna).

30°-40°

do tkanin delikatnych (np. firanek),
prania mieszanego zawierającego
tkaniny syntetyczne i wełniane z
metką "czysta nowa wełna,
nadająca się do prania w pralce, nie
zbiega się w praniu".

Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić
swoją "biel" w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z wszelkich
metalowych przedmiotów (spinki do
włosów, pinezki itp. ).
Przed włożeniem do pralki należy
pozapinać poszwy pościelowe, zatrzaski,
zamki błyskawiczne. Związać długie paski
lub tasiemki.

Wszelkie plamy należy usunąć przed
praniem.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Zdjąć żabki lub
włożyć je do woreczka lub siatki do prania.

Maksymalna ilość prania
Zalecane ilości wsadu bielizny podano w
tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
Bawełna, len: Bęben załadować do pełna,
ale nie przeładowywać;
Tkaniny syntetyczne: Do połowy bębna;
tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3
bębna.
Maksymalne wykorzystywanie pojemności
bębna pozwoli Państwu na oszczędności
wody i energii elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno
zabrudzonych należy zmniejszyć wielkość
wsadu.

Waga prania
Podajemy orientacyjną wagę niektórych
artykułów ubraniowych i pościelowych:

płaszcz kąpielowy
serwetka, pieluszka
poszwa
prześcieradło
poszewka
obrus
ręcznik frotte
serwetka
koszula nocna
figi damskie
koszula męska robocza
koszula męska
piżama męska
bluzka
slipy męskie

1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
600 g
100 g

94

94 electrolux Praktyczne wskazówki dotyczące prania

Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent. Dlatego wszystkie
plamy należy usunąć przed przystąpieniem
do prania.
Plamy z krwi: Świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej
wodzie przez noc, a następnie czyścić
enzymatycznym środkiem piorącym lub
wodą mydlaną.
Plamy z oleju: Zwilżyć środkiem do
wywabiana plam na bazie benzyny, położyć
tkaninę na suchej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny; czynność
powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: Nasączyć
terpentyną, położyć tkaninę na suchej
powierzchni i usunąć plamę poklepując
tkaninę opuszkami palców przy użyciu
szmatki bawełnianej.
Plamy z rdzy: Zastosować kwas
szczawiowy rozpuszczony w gorącej wodzie
lub środek do usuwania rdzy. Należy
uważać na stare plamy z rdzy, ponieważ
powodują one uszkodzenie struktury
celulozy oraz mają tendencje do
dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: Czyścić przy
użyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i
kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: Lekko namydlić, a
następnie czyścić wybielaczem (tylko
tkaniny białe i kolorowe o trwałych
kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: Zwilżyć
acetonem (*), położyć tkaninę na suchej
szmatce i usunąć plamę przez
poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: Przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego.
Pozostałości plam na białych tkaninach
należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: Zamoczyć w
wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub
przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym
i spłukać. Pozostałości plam należy usunąć
przy pomocy wybielacza.

Plamy z tuszu: W zależności od typu
tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem(*), a
następnie kwasem octowym; pozostałości
plam na białych tkaninach należy usunąć
przy pomocy wybielacza, a następnie
dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: Najpierw czyścić
środkiem odplamiającym, spirytusem
skażonym lub benzyną, a następnie
wyczyścić proszkiem do prania.
(*) nie używać acetonu do tkanin
zawierających sztuczny jedwab.

Detergenty i środki zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od
wybranego detergentu oraz jego ilości (tak,
aby unikać jego marnowania i chronić
środowisko naturalne). Zwłaszcza, że nawet
środki ulegające biodegradacji zawierają w
swoim składzie substancje, które w zbyt
dużych ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu
uzależniony jest od rodzaju tkaniny
(delikatna, wełniana, bawełniana, itp. ),
koloru, temperatury prania i stopnia
zabrudzenia ubrań przeznaczonych do
Do prania w opisywanej pralce można
używać wszystkich dostępnych
detergentów:
o detergenty w proszku do wszystkich
rodzajów tkanin,
o detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (60°C max) i wełnianych,
o detergenty w płynie, preferowane do
programów prania w niskiej temperaturze
(60°C maks. ) do wszystkich rodzajów
tkanin, lub specjalne detergenty tylko do
tkanin wełnianych.
Detergenty i środki zmiękczające należy
umieszczać we właściwych komorach
pojemnika przed rozpoczęciem prania.
Korzystając z koncentratów proszków i
detergentów w płynie należy wybierać
programy bez prania wstępnego.

95

Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 95

Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Detergent w płynie należy wlać do komory
pojemnika oznaczonej
tuż przed
rozpoczęciem pracy pralki.
Płyn zmiękczający lub krochmal należy
dodać do komory oznaczonej
przed
włączeniem programu prania.
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX"
zaznaczonego w komorze na detergent.

Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz
twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
"stopniach" twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w miejskich
zakładach wodociągowych lub od
właściwych organów lokalnych.
Detergenty należy dozować według zaleceń
producenta podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniejsze ilości
detergentów, jeśli:
o prana jest mniejsza ilość wsadu,
o pranie jest lekko zabrudzone,
o podczas prania tworzy się dużo piany.

Stopień twardości wody
Stopnie

PoRodzaj
ziom

niemieckie francuskie
°dH

1
2
3
miękka
średnia
twarda
bardzo twarda

°T. H.

0-7
8-14
15-21
& gt; 21

0-15
16-25
26-37
& gt; 37

96

96 electrolux Międzynarodowy symbol konserwacji odzieży

97

programy zmywania electrolux 97

Programy prania
Program/
Temperatura

Bawełniane Białe bawełniane: np.
pościel, obrusy, itp.
95°-

Przyciski

Opis programu
Pranie zasadnicze w
temp. 95°C3 płukania
Długie wirowanie

Tkaniny bawełniane
białe i o trwałych
kolorach: ubrania
robocze, prześcieradła,
pościel, bielizna, obrusy.

temp. 95°-40°C
3 płukania
Bawełniane
+ Pranie
wstępne
Białe bawełniane
(mocno zabrudzona):
np. pościel, obrusy, itp.

Pranie wstępne w
temp. 30°C
95°-40°
Ekonomiczny
program

kolorach (mocno
zabrudzona): ubrania
Tkaniny syntetyczne

Syntetyczne lub mieszane,
bielizna, ubrania
60°-

kolorowe, niekurczące
się koszule, bluzki.

temp 60°3 płukania
Krótkie wirowanie

Syntetyczne
Tkaniny syntetyczne lub
mieszane (mocno
zabrudzona), bielizna,
ubrania kolorowe,
niekurczące się koszule,
bluzki.

40°
Tkaniny syntetyczne
lub mieszane,
temp 40°
98

98 electrolux Programy zmywania

Temperatura
Typ wsadu
lub mieszane (mocno
Delikatne+ Tkaniny delikatne
Pranie wstępne (mocno zabrudzona),
np. firanki.

40°-

Wełniane
ręczne
Opcje

Krótkie wirowanie
Pranie zasadnicze przy
temp. 40°C3 płukania
Tkaniny delikatne,
Specjalnie testowany
program dla ubrań
wełnianych z metką
"Czysta nowa wełna,
nie zbiega się w praniu,
można prać w pralce".

Specjalny program do
tkanin pranych ręcznie

Bielizna 40° Bielizna
Maks. wsad 1 kg

temp. 40°C
Jedwabne

Jeans

5 płukania
Jedwabne
30°
Jeans 40°
Maks. wsad 3 kg

99

programy zmywania electrolux 99

Jest to specjalny program do
rzeczy bardzo zabrudzonych.
Urzadzenie wykonuje program
namaczania przez ok. 20 minut
w temperaturze 30°C. Po
zakonczeniu namaczania,
urzadzenie automatycznie sie
Namaczanie zatrzymuje, a woda pozostaje w
bebnie. Dodac detergentu do
programu namaczania do
komory oznaczonej
.
Z programu nie mozna
korzystac do namaczania
bardzo delikatnych tkanin, np.
jedwabnych lub welnianych.

Płukanie

Osobny cykl prania dla
wszystkich tkanin do
prania ręcznego.

Funkcja ta służy do
odpompowania wody z
Odpompowanie bębna po ostatnim
płukaniu, gdy wybrana
została funkcja "Stop z
wodą" lub "Tryb nocny".

Opis programu

PL
Namaczanie w temp.
30°C

Odpompowanie wody

Wirowanie

Oddzielne wirowanie
dla rzeczy
bawełnianych.

Odpompowanie i długie
wirowanie

Osobne krótkie
wirowanie tkanin
syntetycznych,
delikatnych, wełnianych
i pranych ręcznie.

Odpompowanie i
krótkie wirowanie

Maks. wsad rzeczy bawełnianych........ 6 kg. wsad rzeczy
syntetycznych/delikatnych.................. 2, 5 kg. wsad rzeczy wełnianych i do prania
ręcznego................................................ 2 kg.

100

100 electrolux Informacje o programach

Informacje o programach

Program prania dla ubrań wełnianych, które mogą być prane w
pralce

Pranie ręczne

Namaczanie

i

oraz wełnianych i delikatnych z symbolem "prać

ręcznie"
.
Cykl prania wełny w tej pralce został zatwierdzony przez
Woolmark do prania w pralkach, pod warunkiem, że pranie
odbywa się zgodnie z instrukcjami na metce oraz instrukcjami
producenta pralki.
Jest to specjalny program do rzeczy bardzo zabrudzonych.
Urządzenie wykonuje program namaczania przez ok. 20 minut w
temperaturze 30°C. Po zakończeniu namaczania, urządzenie
automatycznie się zatrzymuje, a woda pozostaje w bębnie.
Dodać detergentu do programu namaczania do komory
oznaczonej
. Z programu nie można korzystać do
namaczania bardzo delikatnych tkanin, np. jedwabnych lub
wełnianych. Przed rozpoczęciem nowej fazy prania, należy
opróżnić bęben z wody:
o Tylko odpompowanie: obrócić pokrętło wyboru programów i
ustawić na program Odpompowanie". (Wcisnąć przycisk
Start/Pauza).
o Odpompowanie i odwirowanie: obrócić pokrętło wyboru
programów i ustawić na programie Wirowanie lub Delikatne
Wirowanie, zmniejszyć prędkość wirowania przy pomocy
pokrętła wyboru prędkości wirowania, a następnie wcisnąć
przycisk Start/Pauza.
Ważne!
Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu wody) można
wybrać program prania. Najpierw ustawić pokrętło wyboru
programów na "O", następnie wybrać program i wcisnąć przycisk
Start/Pauza.

Program służy do płukania i wirowania ubrań uprzednio
wypranych ręcznie.
Pralka wykona 3-krotne płukanie z końcowym wirowaniem przy
maksymalnej prędkości.
Prędkość wirowania można zmniejszyć naciskając przycisk
.

101

Informacje o programach electrolux 101

Odpompowanie

Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna po ostatnim
płukaniu, gdy wybrana została funkcja "Stop z wodą"
i "Tryb
nocny"
.
Najpierw ustawić pokrętło wyboru programów na O, następnie
wybrać program Odpompowanie
i wcisnąć przycisk
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po programach z
opcją "Stop z wodą"
oraz Pranie nocne
. Przed
wybraniem tego programu należy ustawić pokrętło wyboru
programów w położenie O. Prędkość można ustawić używając
odpowiedniego przycisku i dostosowując ją do tkanin, które mają
być wirowane.

Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie przy 700 obr.
Musi być stosowany do rzeczy syntetycznych, delikatnych,
wełnianych/pranych ręcznie, jedwabnych.

O = Anulowanie/
Wyłączenie

Aby anulować program i wyłączyć pralkę, ustawić pokrętło
wyboru programów na O. Następnie można wybrać nowy
program.

102

102 electrolux konserwacja i czyszczenie

Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
konserwacji trzeba ODŁĄCZYĆ urządzenie
od zasilania.

Czyszczenie komory na detergent.
Komorę na proszek do prania i środki
zmiękczające należy regularnie czyścić.
Wyjąć komorę naciskając blokadę do dołu i
pociągając do siebie. Wypłukać pod bieżącą
wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości
nagromadzonego proszku.

Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie
środka zmiękczającego wodę. Należy to
robić poza praniem ubrań i stosując się do
zaleceń producenta środka
zmiękczającego. Pozwoli to zapobiec
osiadaniu się kamienia.

Po każdym praniu
Zostawić drzwiczki otwarte na chwilę.
Pomaga to zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów wewnątrz
urządzenia. Pozostawianie otwartych
drzwiczek po praniu pomoże również
zachować uszczelkę przy drzwiczkach.

C0066

Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć
górną część przegródki na dodatki.

Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może
spowodować gromadzenie się osadów
wewnątrz bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie
prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:
o Bęben powinien być pusty.
o Należy wybrać program prania tkanin
bawełnianych o najwyższej temperaturze.
o Użyć zwykłej ilości detergentu w formie
proszku o właściwościach biologicznych.

Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni kuchenki
Obudowę pralki należy czyścić jedynie
wodą z mydłem, a następnie dokładnie
wytrzeć.

C0067

Czyszczenie wnęki komory
Po wyjęciu komory należy wyczyścić wnękę
używając małego pędzelka, upewniając się,
że wszelkie pozostałości proszku zostały
usunięte z dolnej i górnej części wnęki.
Włożyć komorę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania
jakichkolwiek ubrań do bębna.

103

Konserwacja i czyszczenie electrolux 103

P0038

Czyszczenie pompy
Pompę należy sprawdzić, jeśli
o pralka nie odpompowuje wody i/lub nie
wiruje
o podczas odprowadzania wody z pralki
wydobywa się nienaturalny dźwięk
spowodowany obecnością ciał obcych,
takich jak guziki, zapinki. które powodują
zatykanie pompy odpływowej.
Należy postąpić zgodnie z poniższymi
wskazówkami:
o Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
o Odczekać, aż woda ostygnie (jeśli to
wymagane).
o Otworzyć klapkę pompy.

P1114

o Podstawić pod pompę odpowiednie
naczynie, do którego spłynie woda.
o Wysunąć awaryjny wąż spustowy,
umieścić go w pojemniku i zdjąć
zatyczkę.
o Gdy woda przestanie wyciekać, odkręcić
pokrywę i wyciągnąć pompę. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wody, wyciekającej podczas zdejmowania
pokrywy.

P1115

o Obracając pompę wysunąć ewentualne
ciała obce.

o Nałożyć zatyczkę na wąż, który
następnie należy z powrotem umieścić w
miejscu, z którego został wyjęty.

P1117

o Mocno dokręcić pokrywę pompy.
o Zamknąć klapkę pompy.

Ostrzeżenie!
W trakcie pracy urządzenia i w zależności
od wybranego programu w pompie może
się znajdować gorąca woda.

104

104 electrolux konserwacja i czyszczenie

Nie wolno zdejmować pokrywy pompy w
trakcie cyklu prania. Trzeba zaczekać, aż
urządzenie zakończy cykl i będzie puste.
Zakładając pokrywę należy się upewnić, że
jest dobrze zamocowana, aby zapobiec
przeciekom i uniemożliwić jej zdjęcie przez
dzieci.

Czyszczenie filtra dopływowego
Jeśli stosowana woda jest bardzo twarda
lub zawiera kamień, filtr dopływowy może
się zatkać.
W związku z tym należy go poddawać
okresowemu czyszczeniu.
Zakręcić zawór dopływowy wody. Odłączyć
wąż dopływowy. Oczyścić filtr szczotką o
twardym włosiu. Dobrze zamocować wąż
dopływowy.

P1090

Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody
Jeśli pralka jest narażona na temperatury
poniżej 0°C, należy podjąć pewne środki
ostrożności.
o Zakręcić zawór dopływowy wody.
o Odkręcić wąż dopływowy.
o Umieścić końcówkę węża spustowego
pompy oraz końcówkę węża
dopływowego wody w specjalnie w tym
celu podstawionym naczyniu, do którego
spłynie woda z pralki.
o Dokręcić wąż dopływowy wody i
umieścić we wnęce pompy wąż
spustowy, pamiętając o tym, by
zabezpieczyć jego końcówkę specjalną
zatyczką.
o Jeśli pralka ma być ponownie
uruchomiona, należy sprawdzić, czy
temperatura w pomieszczeniu wynosi
ponad 0°C.

Za każdym razem, kiedy woda jest
dopompowywana przy wykorzystaniu
awaryjnego węzą spustowego, należy wlać
2 litry wody do przegródki prania
zasadniczego i uruchomić program
odpompowywania wody. Spowoduje to
uruchomienie zaworu ECO, który zapewnia
pełne zużycie detergentu.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana, należy
postąpić według poniższych wskazówek:
o wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
o Zakręcić zawór dopływowy wody;
o jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać aż woda się ochłodzi;
o otworzyć klapkę pompy;
o ustawić na podłodze pod pompą
naczynie na wodę, włożyć do niego
końcówkę węża spustowego. Zdjąć
zatyczkę węża. Woda sama powinna
spłynąć do naczynia. Po napełnieniu
naczynia, nałożyć zatyczkę z powrotem
na wąż. Wylać wodę z naczynia.
Powtórzyć czynność aż do pełnego
spuszczenia wody;
o w razie potrzeby wyczyścić pompę
zgodnie z uprzednio podanymi
instrukcjami;
o nałożyć zatyczkę na wąż, umieścić go we
wnęce, dokręcić pompę i zamknąć
klapkę;
o dokręcić pokrywę pompy i zamknąć
klapkę.

105

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 105

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności kontaktu z serwisem technicznym. Przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym, należy wykonać następujące
kontrole.
Podczas pracy pralki może się zdarzyć, że czerwona Kontrolka Start/Pauza miga, a na
wyświetlaczu pojawia się jeden z kodów alarmowych, co oznacza, że pralka nie pracuje:

E10: problem z dopływem wody
E20: problem z odpływem wody
? E40: otwarte drzwiczki.
?

PL

?

Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu przycisk
"Start/Pauza". Jeśli po wykonaniu wszystkich kontroli problem się utrzymuje, należy
skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.

Nieprawidłowe działanie
Pralka nie rozpoczyna
pracy:

Możliwa przyczyna
Drzwiczki nie zostały
zamknięte. E40.
? Wtyczka nie została
prawidłowo podłączona do
gniazdka.
? W gniazdku nie ma prądu.
?

Spalony bezpiecznik
główny instalacji
elektrycznej
? Pokrętło wyboru
programów nie zostało
ustawione we właściwej
pozycji i przycisk
Start/Pauza nie został
wciśnięty.
? Wybrano opcję opóźnienia
startu.
?

Pralka nie pobiera wody:

Zamknięty zawór wodny.
E10
? Przygnieciony bądź zgięty
filtr węża dopływowego.
E10
? Filtr węża dopływowego
wody jest zablokowany.
E10
? Niedomknięte drzwiczki.
E40
?

Rozwiązanie
?

Zamknąć drzwiczki.

?

Podłączyć urządzenie do
gniazdka zasilania.

Proszę sprawdzić domową
instalację elektryczną.
? Wymienić bezpiecznik.
?

?

Proszę przekręcić pokrętło
wyboru programów i
ponownie nacisnąć
przycisk Start/Pauza.

?

Jeśli pranie ma się
rozpocząć od razu, należy
wyłączyć opóźnione
uruchomienie.

?

Odkręcić zawór wody.

?

Sprawdzić przyłącze węża
dopływowego.

?

Wyczyścić filtr węża
Dokładnie zamknąć
drzwiczki.

106

106 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Nieprawidłowe działanie

Możliwa przyczyna
?

Patrz rozdział "Podłączenie
węża odpływowego wody".

Wąż odpływowy jest
przygnieciony lub zagięty.
E20
? Pompa odpływowa jest
zatkana. E20
? Wybrano opcję
lub
.
? Pranie nie jest
równomiernie
rozmieszczone w bębnie.

?

Sprawdzić podłączenie
węża odpływu wody

?

Zmienić ułożenie prania.

Zbyt dużo lub niewłaściwa
jakość detergentów
(powodują nadmierne
pienienie się).
? Sprawdzić czy nie ma
wycieków w okolicy
mocowania węża
dopływowego do zaworu.
Łatwo to sprawdzić
dotykając węża podczas
odprowadzania wody; wąż
jest wilgotny.
? Wąż odpływowy jest
uszkodzony.
? Brak nałożonej zatyczki
spustowej na wężu
spustowym po czyszczeniu
pompy.

?

Zmniejszyć ilość
detergentu lub użyć innego.

?

węża dopływu wody.

?

Wymienić na nowy.

?

Nałożyć zatyczkę na wąż,
który następnie należy z
powrotem umieścić w
miejscu, z którego został
wyjęty.

Użyto zbyt małej ilości lub
niewłaściwego detergentu.
? Trudne do usunięcia plamy
nie zostały zaprane.

?

Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją odprowadza:

?

Pralka nie odprowadza
wody i (lub) nie wiruje:

?

Wyciek wody:

Niezadowalające wyniki
prania:

Rozwiązanie

Zbyt nisko położona
końcówka węża
spustowego.

?

?

Nie wybrano właściwej
temperatury.
? Nadmierna waga prania.
?

Przeczyścić pompę
odpływową.
? Wyłączyć opcję
lub
?

Zwiększyć ilość detergentu
lub użyć innego.
? Do prania trudnych do
usunięcia plam stosować
produkty dostępne na
rynku.
? Sprawdzić, czy wybrano
odpowiednią temperaturę.
? Zmniejszyć ilość prania w
bębnie.

107

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 107

Nie da się otworzyć
drzwiczek pralki:

Wibrowanie lub hałaśliwa
praca pralki:

Możliwa przyczyna

Poczekać, aż cykl prania
się skończy.
? Drzwi pralki można otworzyć
? Niezwolniona blokada
wtedy, gdy lampka kontrolna
drzwiowa.
zgaśnie.
? W bębnie pozostała woda.? Wybrać program
odpompowywania lub
wirowania, aby odprowadzić
wodę.
?

Program nie dobiegł końca.

Nie usunięto blokad
transportowych i
opakowania.
? Brak regulacji nóżek.
?

Pranie nie jest
rozmieszczone w bębnie.
? Możliwe, że w bębnie
znajduje się zbyt mała ilość
prania.
?

Wirowanie z opóźnieniem,
bądź brak wirowania:

Rozwiązanie

?

Elektroniczna kontrola
wyważenia przerwała
wirowanie, gdyż pranie jest
niewłaściwie
rozmieszczone w bębnie.
Pralka samodzielnie
rozmieszcza pranie w
bębnie obracając go w tym
celu w przeciwnych
kierunkach. Czynność ta
może zostać powtórzona
kilka razy, dopóki bęben
nie uzyska równowagi i nie
rozpocznie normalnego
wirowania. Jeżeli po
upływie 10 minut pranie
wciąż będzie niewłaściwie
rozmieszczone w bębnie,
pralka nie wykona
wirowania. W takim
przypadku należy ręcznie
ułożyć pranie i wybrać
program wirowania.

?

?

Sprawdzić poprawność
instalacji pralki.

Sprawdzić, czy urządzenie
zostało wypoziomowane.
? Zmienić ułożenie prania.
?

?

Włożyć więcej prania.

?

108

108 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Pralka wydaje dziwne
dźwięki

?

Urządzenie jest
wyposażone w nowy
rodzaj silnika, który wydaje
inny dźwięk niż inne
tradycyjne silniki. Dzięki
nowemu silnikowi
uzyskujemy delikatniejszy
start bębna, a pranie jest
lepiej rozłożone w bębnie
podczas wirowania. W
konsekwencji zwiększa się
stabilność urządzenia.

Woda jest niewidoczna w
bębnie

?

Urządzenia opracowane z
wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
są znacznie bardziej
ekonomiczne i zużywają
znacznie mniej wody bez
uszczerbku dla
parametrów pracy.

Jeśli nie da się usunąć problemu we
własnym zakresie, należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisowym.
Przy zgłoszeniu usterki należy podać
model, numer seryjny i datę zakupu
urządzenia: informacje te są wymagane
przez serwis w celu zapewnienia sprawnej
obsługi.

Mo
Pro d......
d.
No.....
......
.
Ser
. No

.....

......
....

Mod...........
Prod. No............
P0042 BD

Ser. No..........

109

Dane techniczne electrolux 109

Dane techniczne
Wymiary

Szerokość

60 cm

Wysokość

85 cm

Głębokość

63 cm

Podłączenie elektryczne
Napięcie - Moc całkowita Bezpiecznik

Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej na krawędzi
drzwiczek pralki

Ciśnienie doprowadzenia
wody

Minimalny

0, 05 MPa

Maksymalnie

0, 8 MPa

Maksymalny wsad

Wełniane i pranie ręczne

Prędkość wirowania

6, 0
2, 5
2, 0

kg
kg

1000 obr. /min (EWF 10470 W)
1200 obr. /min (EWF 12470 W)
1400 obr. /min (EWF 14470 W)

110

110 electrolux Wartości poboru

Wartości poboru
Pobór wody
(w litrach)

Pobór energii
(w kWh)

61

2. 0

60°(*)

54

1. 02

+

71

2. 15

60°

64

1. 2

59

0. 9

40°

48

0. 5

57

53

0. 4

50

0. 35

47

0. 2

55

0. 55

19

42

0. 1

-

Długość
(w minutach)

Informacja na temat czasu trwania programu pojawia się na
wyświetlaczu na panelu sterowania.

Program

40°/

Przedstawione w tabeli wartości zużycia
należy traktować jako orientacyjne, gdyż są
one zależne od ilości i rodzaju prania,
temperatury wlotowej wody i temperatury
otoczenia. Podane tu dane odnoszą się do
najwyższej z możliwych temperatur wody,
przewidzianych dla poszczególnych
programów prania.

(*) Program "Bawełniane 60° z zaznaczoną
opcją Eco
" jest programem
referencyjnym dla danych
umieszczonych na tabliczce zużycia
energii, zgodnie z Dyrektywą
92/75/EWG.

111

Instalacja electrolux 111

Instalacja
Rozpakowanie

A

Przed uruchomieniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy opakowania.
Zaleca się zachować wszystkie elementy
transportowe, aby móc z nich skorzystać w
razie przeprowadzki.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie położyć
pralkę na tylniej ściance, aby usunąć
styropianową podstawę.

HEC0002S

4. Odkręcić dwie duże śruby z tyłu
urządzenia B i sześć mniejszych śrub
C.

C

HEC0003S

HEC0008

B

5. Zdjąć wspornik D i dokręcić sześć
mniejszych śrub C. Zdjąć przewód zasilający i wąż
odpływowy z uchwytów znajdujących się
z tyłu urządzenia.

D
HEC0011S

HEC0001

3. Za pomocą odpowiedniego klucza
odkręcić środkową śrubę z tyłu
urządzenia A. Wyciągnąć właściwą
plastikową rozpórkę.

HEC0014

112

112 electrolux Instalacja

6. Otworzyć drzwiczki, wyjąć wąż
dopływowy z bębna i usunąć
styropianowy blok przymocowany taśmą
klejoną do uszczelki drzwiczek.

Dokładne wypoziomowanie zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
pralki w trakcie pracy. Nie wolno podkładać
kartonu, listewek lub podobnych materiałów,
aby wyrównać nierówności w podłodze.

HEC0010
HEC007S

7. Zatkać mały górny otwór i dwa większe
odpowiednimi plastykowymi zaślepkami
dołączonymi w torebce zawierającej
instrukcję użytkownika.

Podłączenie węża dopływowego wody
W komplecie dołączony jest wąż
dopływowy, włożony do bębna. Nie należy
używać węża dołączonego do starej pralki,
aby podłączyć wodę do nowego
urządzenia. Otworzyć drzwiczki i wyjąć wąż
dopływowy.
2. Podłączyć wąż do pralki używając
zagiętego łącznika.

HEC0005

Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Upewnić
się, czy cyrkulacja powietrza dookoła
urządzenia nie jest utrudniona przez
dywany, wykładzinę dywanową itp. Pralka
nie może dotykać ścian ani mebli
kuchennych. Wypoziomować pralkę
odpowiednio regulując nóżki. Regulacja
nóżek może sprawiać trudności, ponieważ
zamocowano w nich samoblokującą się
nakrętkę, niemniej urządzenie MUSI zostać
zainstalowane na stabilnej i poziomej
powierzchni.
W razie konieczności sprawdzić ustawienie
używając poziomicy.
Wszelkie konieczne regulacje można
wykonać używając klucza.

Nie kierować końcówki węża
dopływowego w dół. Wygiąć wąż w
lewo lub w prawo w zależności od
ustawienia zaworu dopływu wody.

HEC0006

3. Ustawić wąż we właściwej pozycji
poluzowując nakrętkę wieńcową.

113

Instalacja electrolux 113

Po ułożeniu węża dopływowego dokręcić
nakrętkę, aby nie doszło do wycieków.
4. Podłączyć wąż do zaworu wody z
gwintem 3/4". Należy zawsze używać
węża dostarczonego w komplecie. Nie
można przedłużyć węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można
przenieść zaworu dopływowego, należy
kupić nowy, dłuższy wąż.

P0022

Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to musi
znajdować się nad syfonem tak, aby
zakrzywiona część węża znalazła się na
poziomie nie niższym niż 60 cm od
posadzki.

Nie można przedłużyć węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można przenieść
zaworu dopływowego, należy kupić nowy,
dłuższy wąż.

Podłączyć do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie
wyższej niż 90 cm. Należy zawsze
zapewnić wentylację końcówki węża
odpływowego, tj. wewnętrzna średnica
rury kanalizacyjnej musi być większa niż
zewnętrzna średnica węża odpływowego.

Podłączenie węża odpływowego wody

Waż odpływowy nie może być zagięty.

P1088

Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi zlewozmywaka, przez
zastosowanie kolanka z tworzywa,
dostarczonego wraz z urządzeniem.
Ważne jest, aby upewnić się, że powstająca
podczas odpływu wody siła odrzutu, nie
spowodowała ześlizgnięcia się kolanka z
krawędzi zlewozmywaka. Należy więc
przywiązać go sznurkiem lub kawałkiem
drutu do zaworu baterii lub przymocować
go do ściany.

P1118

Wąż odpływowy może być przedłużony do
maksymalnie 4 metrów długości.
Dodatkowy wąż oraz element łączący są
dostępne w lokalnym centrum serwisowym.

114 electrolux Instalacja

Pralka jest przystosowana do
funkcjonowania pod napięciem 220-230 V
prądu jednofazowego o częstotliwości 50
Hz.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie urządzeń (2, 2 kW), biorąc pod
uwagę również korzystanie z innych
sprzętów gospodarstwa domowego.
Podłączyć urządzenie do gniazdka z
uziemieniem

Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać jedynie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.

Ważne: Po zainstalowaniu urządzenia
przewód zasilający musi być łatwo
dostępny.

114

115

Ochrona środowiska electrolux 115

Zalecenia ekologiczne

Ochrona środowiska
Opakowanie

W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
Materiały oznaczone symbolem
się do ponownego
wykorzystania.

nadają

& gt; PE & lt; = polietylen
& gt; PS & lt; = polistyren
& gt; PP & lt; = polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie
wykorzystane, muszą zostać umieszczone
w wyznaczonych miejscach (lub
pojemnikach).
Stare urządzenie
W celu usunięcia Państwa starego
urządzenia należy korzystać z
wyznaczonych składowisk odpadów.
Prosimy Państwa o pomoc w utrzymaniu
czystości!
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.

o Normalnie zabrudzona bielizna może być
prana bez cyklu prania wstępnego. W ten
sposób oszczędzamy detergent, wodę i
czas (dbając tym samym o ochronę
środowiska! ).
o Pralka pracuje ekonomicznie, jeśli jest
całkowicie załadowana.
o Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich
powierzchni; a następnie wykonać cykl
prania z zastosowaniem niższej
temperatury.
o Ilość używanego detergentu powinna
zależeć od poziomu twardości wody,
stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.

116

116 electrolux gwarancja serwis

Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do
autoryzowanego punktu serwisowego
Electrolux Poland.

Okres gwarancji dla użytkownika wynosi
24 miesiące od daty zakupu.

Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.

Gwarancja nie obejmuje:

Wymiany sprzętu dokonuje
autoryzowany punkt serwisowy
Electrolux Poland lub jeśli jest to
niemożliwe placówka sprzedaży
detalicznej, w której sprzęt został
zakupiony. Sprzęt zwracany po
wymianie musi byc kompletny, bez
uszkodzeń mechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.

Montaż sprzętu wymagającego
specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elektrycznej może być
wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia
pod rygorem utraty gwarancji.

W wyjątkowych przypadkach
konieczności sprowadzenia części
zamiennych od producenta termin
naprawy może zostać wydłużony do 30
dni.

Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal
występują w nim wady. Przez naprawę
rozumie się wykonanie czynności o
charakterze specjalistycznym
właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie
naprawy nie obejmuje: instalacji,
instruktażu, konserwacji sprzętu,
poprawy połączeń mechanicznych lub
elektrycznych.

Electrolux Poland Sp. z o. o. gwarantuje,
że zakupione urządzenie jest wolne od
wad fizycznych zobowiązując się
jednocześnie - w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie określonym niniejszym
dokumentem - do ich usunięcia w
sposób uzależniony od właściwości
wady.

- uszkodzeń powstałych na skutek
używania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
- uszkodzeń mechanicznych,
chemicznych lub termicznych,
- uszkodzeń spowodowanych
działaniem siły zewnętrznej np.
przepięcia w sieci elektrycznej,
wyładowania atmosferycznego,
- napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie mające
autoryzacji Electrolux Poland,
- części z natury łatwo zużywalnych
takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.

10 Electrolux Poland nie ponosi żadnej
odpowiedzialnooeci za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaoeciwego
zainstalowania sprzętu lub napraw
wykonanych przez osoby
nieupoważnione.
11 Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
12 Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu
niezgodności towaru z umową.
13 Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Polski.

117

gwarancja serwis electrolux 117

14 Warunkiem dokonania naprawy lub
wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu
zakupu z wpisaną datą sprzedaży,
potwierdzoną pieczęcią i podpisem
sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może
spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją
firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych na końcu niniejszej instrukcji
przez okres podany w gwarancji urządzenia
lub okreoelony ustawowo. W przypadku
przeprowadzki właoeciciela urządzenia z
jednego z poniższych krajów do innego,
gwarancja zachowuje swoją waznooeć z
następującymi zastrzeżeniami:?

Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu
zakupu wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.

?

Okres gwarancji na urządzenie oraz
zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
częoeci) są takie same, jak okres i zakres
obowiązujące dla danego modelu lub
serii urządzenia w nowym kraju
zamieszkania.

?

Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobioecie na pierwszego kupującego i
nie można jej przekazać na innego
Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy
Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.

?

Urządzenie zostało zainstalowane
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.

tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux. pl
web: www. electrolux. pl

Postanowienia niniejszej Gwarancji
Europejskiej w żaden sposób nie
ograniczają nabytych praw ustawowych.

118

118 electrolux Centra obsługi klienta

Centra obsługi klienta
Jeśli potrzebują Państwo dalszej pomocy proszę się skontaktować z lokalnym
centrum obsługi klienta

www. com
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Espa? a
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz-Suisse-Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
??????

+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www. fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+38 51 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 44 42 581
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
www. fi
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837

Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjaellandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29, 900 Alcalá de Henares Madrid
101 Oakley Road LUTON Beds LU4 9RJ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C. so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu, 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risl? kkvn. 2, 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s. r. o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlaba? i caddesi no: 35 Taksim Istanbul
129090??????,???????????????????, 16,?? "??????? "

119

www. ru
www. cs
www. pl

ANC number: 132 979 190-00-292006

120

1. Robot przestaje sprzątać i wraca do stacji ładującej. Co się stało?
Prawdopodobnie robot musi się naładować. W tym przypadku przycisk „home” zaświeci się, a robot powróci do stacji ładującej. Przycisk „home” świeci się. Wskaźnik akumulatora i przyciski Uruchom / Wstrzymaj migają, aby wskazać, że robot ładuje się i wznowi pracę w miejscu uprzedniego zatrzymania. Robot naładuje się do 80%, aby wznowić odkurzanie szybciej. Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Czas pracy po szybkim ładowaniu wynosi około 80% maksymalnego.

2. Robot wykrywa nieistniejące przeszkody i unika ich (unika odkurzania części podłogi lub dywanu).
Prawdopodobnie w pomieszczeniu są połyskujące podłogi albo/oraz światło słoneczne jest silne. Grube dywany o długim włosiu mogą także spowodować ten problem. Jeśli robot zachowuje się tak regularnie, należy zadzwonić do centrum kontaktowego dla klientów firmy Electrolux. Szczegółową informację, jak się z nami skontaktować można znaleźć na witrynie internetowej w rozdziale serwis lub w aplikacji na urządzenia przenośne.

3. Jak często należy czyścić filtr w robocie?
W celu uzyskania najlepszej wydajności zaleca się czyszczenie filtra po każdych 5 cyklach odkurzania oraz jego wymianę co 6 miesięcy. Filtry oferujemy na naszej witrynie (oraz w aplikacji na urządzenia przenośne).

4. Jaki jest przewidywany przez producenta czas pracy robota?
Z nowym akumulatorem robot odkurza przez około 40 minut. w zależności od rodzaju podłogi (na dkurzanie dywanu zużywa się więcej energii niż odkurzanie twardej podłogi) w trybie normalnym. Odkurzanie w trybie ECO może wydłużyć czas pracy do 60 minut. Odkurzanie w obszarze z dużą liczbą przeszkód może również doprowadzić do szybszego wyczerpania akumulatora.

5. Czy można robotem odkurzać gruby dywan? Jaka jest maksymalna grubość dywanu?
Robot może wspiąć się na wysokość 2, 2 cm Uwaga: robot najpierw odkurza wokół dywanu o średnim włosiu (<1, 5cm-2, 2cm), a później wraca, aby odkurzyć dywan oddzielnie. Robot nie odkurza dywanów o długim włosiu. Kiedy robot dojedzie do krawędzi kontynuuje odkurzanie pozostałej części pomieszczenia.

6. Czy należy na coś szczególnego zwrócić uwagę przy pierwszym odkurzaniu pomieszczenia za pomocą robota?
Przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć z podłogi małe i delikatne przedmioty, jak odzież, sznury od zasłon, papier oraz przewody zasilające. Jeśli urządzenie przejedzie nad przewodem zasilającym i pociągnie go, może dojść do ściągnięcia przedmiotu ze stołu lub półki. Większe/wyższe przedmioty, jak krzesła, można zostawić ponieważ robot ominie je podczas sprzątania. Lustra na ścianie bądź okna od sufitu do samej podłogi (chyba że mają kilkucentymerową ramę) mogą zakłócać działanie robota.

7. Czy mogę używać więcej niż jeden smartfon do sterowania robotem?
Tak, możesz używać więcej smartfonów dla tego samego robota (bez ograniczeń) jeśli konto jest takie same.

8. Wyświetlacz robota jest pusty.
Rozładowane akumulatory. Należy naładować robota.

9. Po wyjęciu akumulatorów i ponownym uruchomieniu robota na wyświetlaczu widać obracającą się animację. Czy to normalne?
Tak, jest to normalne. Po wyciągnięciu akumulatora, odczekaniu 30 sekund i ponownym uruchomieniu robota na wyświetlaczu widać „ruch węża” (tzn. segmenty podświetlone w sekwencji kolistej). w takim przypadku prosimy o kontakt z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux. Szczegółową informację, jak się z nami skontaktować można znaleźć na witrynie internetowej, w rozdziale serwis lub w aplikacji na urządzenia przenośne.

10. Robot po włączeniu porusza się pod ścianą. Czy to jest normalne?
Tak, jest to normalne działanie robota. Robot rozpocznie odkurzanie wzdłuż ścian, kierując się do środka.

11. Robot nie odkurza wzdłuż ściany pomieszczenia i odkurza tylko określoną część pomieszczenia. Czy to jest normalne?
Tak, jest to normalne działanie robota odkurzającego duże pomieszcznie. Duże pomieszczenia są dzielone na obszary o powierzchni najwyżej 2 x 2 m.

12. Robot działa z różną prędkością. Czy coś jest nie tak?
Nie. Prędkość zmienia się w zależności od układu pomieszczenia oraz znajdujących się w nim mebli.

13. Czy występuje ryzyko, że robot spadnie ze schodów lub wysoko położonych miejsc w domu?
Normalnie robot rozpoznaje schody, progi i podobne przeszkody, co pozwala mu uniknąć kolizji. Jeśli robot jednak spada, należy skontaktować się z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux.

14. Dlaczego słyszę trzaski, gdy robot odkurza?
Twarde cząsteczki, jak piasek mogą powodować trzaski, gdy są zasysane do pojemnika na kurz z dużą prędkością.

15. Pomieszczenie nie jest prawidłowo odkurzone, a robot powraca do stacji ładującej.
Robot powraca do stacji ładującej, aby naładować baterie. Robot będzie automatycznie kontynuował program odkurzania po naładowaniu akumulatorów (około 2 godziny).

16. Robot wykrywa nieistniejące przeszkody i unika ich (unika odkurzania części podłogi lub dywanu).

17. Czasami robot dosć mocno zderza się z przeszkodami (np. : wąskie nogi mebli), czy to jest normalne?
Tak, robot radzi sobie w takich sytuacjach.

18. Pomieszczenie nie jest całkowicie odkurzone. Robot odkurza tylko krawędź danego pomieszczenia / obszaru (porusza się obok ścian), a następnie przejeżdża do innych pomieszczeń / obszarów.
Robot prawdopodobnie pracuje w trybie wyszukiwania. Może się to zdarzyć, gdy robot nie znajdzie stacji ładującej (może w tym czasie stacja ładująca została przeniesiona). W trybie wyszukiwania robot odkurza jak zwykle, ale wykonuje tylko dwa okrążenia w każdym obszarze, aby szybko pokryć duże obszary. Jeśli wykryje stację ładującą, wstrzymuje odkurzanie i stara się zadokować w stacji.

19. Robot rozpoczął odkurzanie na podłodze (a nie od stacji ładującej), ale aplikacja mówi „Wróć do stacji ładującej, ” gdy robot zakończy pracę. Czy to jest problem?
Nie, to jest normalne, robot faktycznie wraca do pozycji początkowej.

20. Dlaczego trzeba tak często wymieniać filtr?
Odkurzanie z czystym filtrem jest wydajniejsze. Czysty filtr pomaga również wyeliminować niemiły zapach i niedrożność układu, które może prowadzić do słabego zbierania kurzu.

21. Kiedy należy czyścić filtr?
W celu uzyskania najlepszej wydajności zaleca się czyszczenie filtra po każdych 5 cyklach odkurzania oraz jego wymianę co 6 miesięcy.

22. Dlaczego robot zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach?
Prawdopodobnie pojemnik na kurz oraz/albo filtr nie zostały wyczyszczone. Należy to sprawdzić i postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia.

23. Jak często należy czyścić lub wymieniać pojemnik na kurz?
Zawsze, gdy podświetla się ikona pojemnika na kurz. Aby czyszczenie według harmonogramu dało najlepsze efekty należy regularnie opróżniać pojemnik na kurz po każdym odkurzaniu.

24. Co należy zrobić, gdy spadnie wydajność odkurzania?
- Należy sprawdzić filtr i wyczyścić, gdy jest to konieczne. Proszę stosować się do instrukcji czyszczenia w instrukcji obsługi. W celu uzyskania najlepszych efektów zaleca się czyszczenie filtra po każdych 5 cyklach odkurzania oraz jego wymianę co 6 miesięcy.
- Należy sprawdzić obrotową szczotkę, a jeśli jest to konieczne wyczyścić ją. Proszę stosować się do instrukcji czyszczenia.
- Należy sprawdzić szczotkę boczną, a jeśli jest to konieczne wyczyścić ją.
- Należy sprawdzić kanał powietrzny. Wyjąć pojemnik na kurz. Usunąć nagromadzone zanieczyszczenia z kanału powietrznego. Włożyć pojemnik na kurz we właściwe miejsce.
- Umieścić robota w stacji ładującej i pozwolić, by bateria całkowicie się naładowała (3 godziny). Z nową baterią robot będzie odkurzać przez około 1 godzinę w trybie ECO.

25. Jak wymienić szczotkę / szczotkę boczną / pojemnik na kurz?
Proszę stosować się do instrukcji obsługi.

26. Szczotka nie działa dobrze
Wyciągnąć szczotkę obrotową i wyczyść szczotkę oraz łożyska. Usunąć zaplątane włókna przecinając je nożyczkami. Zamontować w odwrotnej kolejności. Szczotkę można zamówić jako część zapasową. (Instrukcja obsługi strona 14. Czyszczenie szczotki obrotowej).

27. Jak zainstalować wirującą szczotkę boczną?
Użyć funkcji magnetycznej, aby zamontować szczotkę boczną w gnieździe pod spodem robota. Uwaga: Jeśli włosie wymaga wyprostowania, wystarczy zanurzyć szczotkę boczną w gorącej wodzie. Włosie powinno całkowicie wyschnąć przed ponownym zamontowaniem szczotki bocznej. Uwaga! Jeśli robot ma odkurzać pomieszczenia z wykładziną, należy zdemontować szczotkę boczną, aby uniknąć jej uszkodzenia.

28. Jak wyczyścić przód oraz okno kamery?
Zetrzeć kurz z okna kamery suchą, miękką ściereczką. Nie naciskać mocno na szybę okna lasera! Większe zabrudzenia można wyczyścić łagodnym detergentem.

29. Czy można zostawiać robota podłączonego do stacji łaującej, gdy nie jest użytkowany?
Aby poprawić wydajność i wydłużyć żywotność akumulatora (Stacja ładowania musi być stale podłączona do zasilania! ):
- Nieużytkowanego robota zawsze trzymać w stacji ładującej.
- Po odkurzaniu jak najszybciej naładować robota w stacji ładującej. Zbyt długa przerwa może mieć negatywny wpływ na żywotność akumulatora.
- 3. Jeśli robot nie zostanie uruchomiony ze stacji ładującej, po zakończeniu pracy robot powróci do pozycji początkowej.

30. Co zrobić z robotem na okres wakacyjnego wyjazdu?
Stacja ładująca (nie podłączona): Przechowując robota bez ładowania przez dłuższy okres czasu (powyżej 3 miesięcy) należy wyjąć akumulatory i przechować je oddzielnie w temperaturze pokojowej. Przed wyjęciem akumulatory należy naładować do 50% pojemności). Pozwoli to zachować wydajność akumulatorów.

31. Kiedy wiadomo, że trzeba wymienić akumulatory?
Wyświetlacz nie włącza się lub na robocie wyświetla się czerwony symbol akumulatora. Jeśli akumulator jest całkowicie naładowany i wyświetli się kod błędu E:2x, akumulatory mogą być zużyte lub słabej jakości. Należy skontaktować się z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux w celu sprawdzenia lub kupienia nowego zestawu akumulatorów (należy wymienić oba akumulatory, ponieważ stanowią komplet).

32. Jaki jest przewidywany przez producenta czas pracy robota?
Z nowym akumulatorem robot odkurza przez około 40 minut. w zależności od rodzaju podłogi (na odkurzanie dywanu zużywa się więcej energii niż odkurzanie twardej podłogi) w trybie normalnym.

33. Czy można samodzielnie wymienić akumulator?
Tak, można samodzielnie wymienić akumulator. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Zawsze wymieniać jednocześnie oba akumulatory. Patrz (Instrukcja obsługi na stronie 15. Wymiana akumulatorów).

34. Jak długo powinno trwać ładowanie robota?
Czas całkowitego ładowania wynosi ok. 3 godzin. Ładowanie podczas przerwy w odkurzaniu trwa około 2 godzin.

35. Jak wyjąć / wymienić akumulator?
Komory akumulatora znajdują się od spodu robota. Odkręć pokrywy komór akumulatora wkrętakiem (PH2). Wymienić akumulatory na nowe i założyć pokrywy. Uwaga! Koniecznie wymienić oba akumulatory. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory dostarczone przez producenta. (Instrukcja obsługi na stronie 15. Wymiana akumulatora). Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego akumulatory i bezpiecznie je zutylizować.

36. Akumulatory nie ładują się.
Przewód zasilający i stacja ładująca nie są prawidłowo połączone oraz/lub zasilacz nie jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego. Brak połączenia między stykami ładującymi robota a stacją ładującą. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilacza do stacji ładującej. Podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego. Upewnić się, że styki ładujące robota i stacja ładująca są połączone. Sprawdź, czy wtyczka i przewód nie są uszkodzone. Wyczyścić styki robota jak i stacji ładującej suchą szmatką.

37. Akumulatory przestały się ładować lub czas pracy jest krótki / akumulatory szybko się wyczerpują.
Upłynął okres żywotności akumulatora. Wymienić akumulatory. Zawsze wymieniać oba akumulatory jednocześnie. Uwaga. Akumulatory objęte są 6-miesięczną gwarancją.

38. Dlaczego robot nie ładuje się lub ładowanie wydaje się trwać bez końca?
- Przewód zasilający i stacja ładująca nie są prawidłowo połączone oraz/lub zasilacz nie jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego. Rozwiązanie: Podłączyć wtyczkę przewodu zasilacza do stacji ładującej.
- Brak połączenia między stykami robota i stacji ładującej. Rozwiązanie: Upewnić się, że stacja ładująca i robot stoją na równym podłożu, a styki robota i stacji ładującej mają za sobą kontakt.
- Sprawdzić, czy wtyczka i przewód są uszkodzone.
- Wyczyścić styki robota jak i stacji ładującej suchą szmatką. Czyszczenie styków) (Instrukcja obsługi strona 8. Instalacja robota do odkurzania).

39. Czy można kupić pilot zdalnego sterowania robotem?
Nie, robot nie ma pilota zdalnego sterowania. Do sterowania robotem służy wyświetlacz lub aplikacja na telefon.

40. Czy można umieścić stację ładującą pod krzesłem / łóżkiem gdy stacja może tam się zmieścić?
Nie, stację ładującą trzeba ustawić zgodnie z instrukcją obsługi. Nic nie może znajdować się nad stacją ładującą. Należy zachować 50 cm wolnego miejsca po obu stronach i 1, 5 m wolnego miejsca z przodu.

41. Czy przeniesienie stacji ładującej podczas pracy robota spowoduje problem?
Nie zaleca się przenoszenia stacji ładujacej w czasie pracy robota. Gdy robot wymaga ładowania podczas okurzania, powróci do stacji ładującej (robot ma wystarczająco energii, aby powrócić do ostatniego znanego położenia stacji ładującej). Jeśli stację ładującą zabrano z pierwotnego położenia, robot uruchomi „tryb wyszukiwania” stacji ładującej. Wymaga to czasu i akumulator może się rozładować zanim robot odnajdzie stację ładującą. Może to mnieć wpływ na skuteczność odkurzania jeśli robot nie będzie mógł się podładować i dokończyć odkurzania.

42. Czy można robotem odkurzać gruby dywan? Jaka jest maksymalna grubość dywanu?
Robot może wspiąć się na wysokość 2, 2 cm Uwaga: robot najpierw odkurza wokół dywanu o średnim włosiu (<1, 5cm-2, 2cm), a później wraca, aby odkurzyć dywan oddzielnie.

43. Czy można używać robota, gdy w domu są zwierzęta?
Tak, można używać robota. Sugerujemy, aby nie pozostawiać zwierząt domowych samych z robotem. Uwaga: uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie robota spowodowane przez zwierzęta domowe nie są objęte gwarancją.

44. W domu są progi. Czy jest to problem dla robota?
Nie, robot rozpoznaje przeszkody na podłodze, na przykład schody i progi. Na podstawie obliczeń robot jest może poruszać się w bezpieczny sposób. Uwaga: w niektórych przypadkach, np. gdy występują różnice wysokości podłogi lub progi nie są symetryczne, robot może mieć trudności w czasie powrotu (może utknąć na podwyższeniu, gdy próg nie jest symetryczny).

45. Czy potrzebny jest inny odkurzacz, gdy używa się robota?
Tak, w miejsca do których robot nie może dotrzeć, jak klatki schodowe, półki na książki, obszary pod bardzo niskimi meblami, itd. Regularne użytkowanie robota pozwala jednak zmniejszyć całkowitą ilość kurzu w pomieszczeniu. Z tego względu można rzadziej odkurzać ręcznie.

46. Co się stanie, gdy w miejscu już zarejestrowanym przez robota pojawi się nowa przeszkoda?
Robot poradzi sobie z taką sytuacją. Rozpozna nowy obiekt i odpowiednio zmieni przebieg pracy. Może to obniżyć skuteczność odkurzania lub je wydłużyć. Należy postępować zgodnie z instrukcją. Aby uniknąć tego rodzaju problemów sugeruje się użycie robota w godzinach pracy (gdy nikogo nie ma w domu).

47. Jak robot rozpoznaje przeszkody lub progi?
Przed pokonaniem progu lub przeszkody robot zatrzyma się i sprawdzi: - wysokości progu / przeszkody - czy można odkurzać obszar po drugiej stronie.

48. Czy robot znajdzie drogę powrotną, gdy odkurza kilka pomieszczeń położonych obok siebie?
Normalnie robot odnajdzie drogę powrotną jeżeli akumulator jest wystarczająco naładowany. Robot może wymagać podładowania w trakcie odkurzania, ale będzie kontynuował odkurzanie aż do jego zakończenia.

49. Czy robot może utknąć (pod łóżkiem, między krzesłami)?
Nie, robot nie wjedzie w miejsca, w które się nie zmieści. Jeśli jednak robot utknie, przestanie odkurzać i podejmie próbę wydostania się. Jeśli operacja się powiedzie, robot będzie kontynuował odkurzanie. Jeśli operacja nie powiedzie się, robot zatrzyma się i wyświetli kod błędu na wyświetlaczu. Należy wtedy umieścić robota w pozycji początkowej i ponownie rozpocząć odkurzanie. Należy postępować zgodnie z instrukcją (Instrukcja obsługi, rozwiązywanie problemów z obszarem odkurzania). Jeśli robot utknie ponownie w tym samym miejscu, należy to miejsce odgrodzić, aby uniknąć ponownego utknięcia robota i zadzwonić do centrum kontaktowego dla klientów firmy Electrolux.

50. Czy ustawienia zegara będą zachowane po wymianie akumulatorów lub gdy urządzenie nie będzie ładowane przez dłuższy okres czasu?
Dopóki robot znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej Wi-Fi i jest zalogowany, harmonogram i zegar zostaną przywrócone w ciągu kilku minut.

51. Czy robot może zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych, jak telefon komórkowy, funkcje zdalnego sterowania itp?
Robot jest urządzeniem spełniającym odpowiednie normy i będzie działać bezpiecznie w środowisku domowym.

52. Czy robot musi pracować przy dobrym oświeleniu?
Nie, światło nie jest potrzebne. Należy zauważyć, że silne światło słoneczne może negatywnie wpłynąć na wydajność odkurzania.

53. Co należy zrobić, gdy wyświetli się komunikat o błędzie?
- Lista kodów błędów znajduje się w instrukcji obsługi w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów.
- Wszelkie komunikaty o błędach wyświetlane na robocie wyświetlą się również w aplikacji. W aplikacji będą również wskazówki dotyczące działań naprawczych. Komunikaty o błędach w instrukcji powinny być równoważne komunikatom wyświetlanym na robocie.

54. Komunikaty o błędach
- Lista kodów błędów znajduje się w instrukcji obsługi w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów.

55. Czy można odkurzać robotem na zewnątrz?
Nie, robot jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.

56. Czy można odkurzać robotem w łazience?
Tak, ale na podłodze nie może być wody ani wilgoci. Uwaga: robot nie jest wodoodporny i nie wolno go używać na mokrej powierzchni.

57. Czy można robotem uprzątnąć wodę / odkurzyć mokre przedmioty?
Nie, robot nie jest modelem przeznaczonym do kontaktu z wodą, zatem nie wolno nim odkurzać mokrych powierzchni ani zbierać mokrych przedmiotów.

58. Czy należy na coś szczególnego zwrócić uwagę przy pierwszym odkurzaniu pomieszczenia?
Przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć z podłogi małe i delikatne przedmioty, jak odzież, sznury od zasłon, papier oraz przewody zasilające.

59. Jak zainstalować stację ładującą?
Umieścić stację ładującą na podłodze tak, aby tylną ścianką przylegała do ściany. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania z tyłu stacji. Włożyć zasilacz do gniazda w ścianie. Zwinąć zbędną część przewodu z tyłu stacji. Zapewnić wolną przestrzeń 0, 5 m po bokach oraz 1, 5 m z przodu stacji ładującej.

60. Jak uruchomić robota?
Umieścić robota w stacji ładującej. Symbol akumulatora zacznie migać na czerwono, sygnalizując niski poziom naładowania akumulatora i ładowanie. Uwaga: Robot nie jest fabrycznie całkowicie naładowany przy pierwszym rozpakowaniu. Aby uzyskać najlepszą wydajność zaleca się pobrać aplikację „PUREi9” w sklepie z aplikacjami App Store lub Google Play, a następnie postępować zgodnie z instrukcją, aby utworzyć konto i połączyć się z robotem. Należy także upewnić się (za pośrednictwem aplikacji), że robot ma najnowsze oprogramowanie.

61. Czy można używać robota (tymczasowo) bez stacji ładującej (np. na innym piętrze)?
Tak, robot może działać bez stacji ładującej aż do wyładowania akumulatorów. Należy uruchomić robota z pozycji, gdzie powinna znajdować się stacja ładująca: umieścić robota na podłodze naprzeciw ściany. Zapewnić wolną przestrzeń 0, 5 m po bokach oraz 1, 5 m z przodu stacji ładującej. Jeśli robota uruchomiono bez stacji ładującej, powróci on do pozycji początkowej i po prostu zatrzyma się bez dokowania. Aby użytkować robota regularnie na innym piętrze, można dokupić stację ładującą na każde piętro.

62. Czy można użytkować robota bez aplikacji w telefonie?
Tak, ale w tym przypadku tryb harmonogramu jest niedostępny.

63. Jak ustawić harmonogram robota?
Harmonogram (dni i godziny) można ustawić w robocie wyłącznie przy pomocy aplikacji.

64. Czy należy aktualizować oprogramowanie robota?
Tak, jest to zawsze zalecane, aby zapewnić najlepszą wydajność i można to zrobić przy pomocy aplikacji.

65. Jak można uaktualinić oprogramowanie robota?
Za pomocą aplikacji smartfona.

66. Symbol Wi-Fi zniknął / symbol Wi-Fi miga.
Jeśli robot zgubił sygnał Wi-Fi, symbol sieci Wi-Fi miga. Brak sieci bezprzewodowej. Router domowy nie działa lub robot jest poza zasięgiem Wi-Fi. Jeśli robot wogóle nie był podłączany do sieci bezprzewodowej, symbol Wi-Fi jest niewidoczny. Jeśli symbol świeci się stale, robot nawiązał połączenie z routerem.

67. Czy mogę używać więcej niż jeden smartfon do sterowania robotem?
Tak, możesz używać więcej smartfonów dla tego samego robota (bez ograniczeń) jeśli konto jest takie same.

68. Czy muszę zaktualizować aplikację telefonu?
Tak, zdecydowanie polecamy używać najnowszej wersji aplikacji.

69. Jak mogę znaleźć najnowszą wersję aplikacji telefonu?
Możesz uzyskać automatyczne powiadomienie przesłane na twój telefon, gdy dostępne są nowe wersje.

70. Nie mam Wi-Fi w domu, czy mogą użyć aplikacji telefonu?
Nie, potrzebujesz połączenia Wi-Fi do podłączenia robota do sieci. Aplikacja w telefonie. komunikuje się z robotem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

71. Jak można zaktualizować aplikację w telefonie?
Proces jest taki sam, jak dla innych aplikacji w telefonie.

72. Co można zrobić, gdy zderzak się zablokuje?
Należy sprawdzić zderzak i usunąć wszelkie drobiny, które mogłyby go zablokować. Jeśli problem nadal występuje, należy się skontaktować z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux.

73. Co zrobić, gdy koło się nie kręci?
- Przednie koła: usunąć zaplątane włosy i podobne zanieczyszczenia z głównych kół, aby umożliwić ich swobodne obracanie.
- 2. Małe koła: wymontować ostrożnie przy użyciu małego śrubokręta i wyczyść. Postępować zgodnie z instrukcją obsługi - Czyszczenie kół 1. -2.

74. Robot hałasuje podczas odkurzania/pracy.
Wyczyścić spód robota, ponieważ w jego elementach mógł zagnieździć się jakiś przedmiot:
- Główna szczotka (Instrukcja obsługi Czyszczenie szczotki obrotowej).
- Szczotka boczna (Strona Instrukcji Obsługi - czyszczenie szczotki bocznej).
- Główne koło (Instrukcja Obsługi strona 14. Czyszczenie Kół 1. ).

75. Robot zatrzymuje się podczas pracy, bez zapalonych lampek lub komunikatu o błędzie.
- Rozładowany akumulator. Wyświetlacz jest ciemny. Naładować akumulator.
- Robot może się także zatrzymać, gdy nastąpi ponowne uruchomienie systemu spowodowane błędem w oprogramowaniu, wówczas bieżąca pamięć zostaje skasowana (Wyświetlacz działa). Po naciśnięciu przycisku uruchomienia rozpocznie się nowy cykl odkurzania, sugeruje się, aby ustawić robota w punkcie startowym (stacja ładująca) i proces odkurzania uruchomić od początku. Zastosować odkurzanie punktowe, gdy pozostanie tylko niewielki obszar. (Instrukcja Obsługi Strona 9. Tryby czyszczenia / 10 czyszczenie punktowe).

76. Robot spada (ze schodów lub innych wysokości).
Prosimy skontaktować się z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux.

77. Robot nie mógł znaleźć stacji ładującej.
Stacja ładująca jest zbyt blisko innej przeszkody (przeszkód). Ustawić stację ładującą zapewniając 0. 5 m wolnej przestrzeni z lewej i prawej strony oraz 1, 5 m z przodu. Według Instrukcji Obsługi Instalacja robota do odkurzania).

78. Wyświetlacz jest ciemny. Naładować robota.

79. Na wyświetlaczu migają liczby.
Jeśli wyświetlacz miga (z wyjątkiem symbolu Wi-Fi) zadzwoń do centrum kontaktowego dla klientów firmy Electrolux.

80. Robot zassał wodę.
Konieczna będzie wymiana silnika w autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux. Uszkodzenie silnika spowodowane dostaniem się wody nie jest objęte gwarancją. Prosimy skontaktować się z centrum kontaktowym dla klientów firmy Electrolux.

81. Robot nie uruchamia się, „miga symbol pojemnika na kurz”.
Nie włożono pojemnika na kurz lub nie zamknięto go prawidłowo. Włożyć pojemnik na kurz do robota i prawidłowo zamknąć pokrywę.

82. Robot wyświetla niewłaściwą godzinę.
Robot nie uzyskał informacji o aktualnej godzinie z serwera. Upewnić się, że robot jest podłączony do Internetu i odczekać, aż zsynchronizuje czas. Jeśli robot nie odbierze właściwego czasu w ciągu 24 godzin, powtórzyć procedurę inicjalizacji i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji w telefonie. - Strona instrukcji obsługi - Jak połączyć się z robotem?

83. Czy robot ma zabezpieczenie przed dziećmi?
Nie. W razie konieczności wyłączyć robota (wcisnąć i przytrzymać przycisk Rozpoczęcia / Wstrzymania).

84. Czy można używać robota, gdy aktywny jest domowy system alarmowy?
Jeśli w domu działa system alarmowy oparty na wykrywaniu ruchu, prawdopodobnie przed użyciem robota trzeba skonfigurować tryb „zwierzę domowe” (jeśli taki tryb jest dostępny). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z dostawcą / sprzedawcą systemu alarmowego.

85. Czy osoby z rozrusznikem serca mogą użytkować robota?
Nie ma żadnego ryzyka dla użytkowników z wszczepionym rozrusznikiem serca. Nie ma żadnego ryzyka dla oczu dzieci.

86. Czy czujniki/kamera są niebezpieczne dla dzieci lub oczu?
Nie, nie ma żadnego ryzyka. Laser jest bezpieczny, co jest potwierdzone certyfikatem.

Znaleziono około 55 wyników dla: electrolux ewf łożyska

 • ELECTROLUX EWF 107410 W pytanie

  nie jestem pewny tego modelu, ale sam kiedyś patrzyłem na Electroluxa i na podobnego do tego co pytasz, a znalazłem podobny tylko z opisami PL programów i pytałem w kilku serwisach:na moje zapytanie o modele z możliwością wymiany łożysk. Modele o które zapytałem:- ELECTROLUX EWF 106417 W...

  AGD Co kupić? 29 Mar 2012 17:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7665

 • Electrolux EWF 10040W - Schemat

  Witam drogich forumowiczów, wymieniałem łożyska w pralce Electrolux EWF 10040W i przez to musiałem po rozłączać cała instalacje elektryczną. I teraz mam pytanie ma ktoś może schemat tej instalacji, gdyż nie poznaczyłem wszystkich kabli i teraz mam problem z połączeniem. Z góry dziękuje.

  AGD Użytkowy 27 Paź 2012 23:06Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2127

  Electrolux EWF 10479W, czy posiada rozbieralny zbiornik?

  Tak jak w temacie, czy pralka Electrolux EWF 10479W posiada rozbieralny zbiornik w celu wymiany łożysk? Nie mam możliwość zajrzenia do środka

  AGD Początkujący 11 Cze 2017 21:19Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1143

  [Sprzedam] Sprzedam Electrolux EWF 830

  Sprzedam pralkę Electrolux EWF 830 na części bądź w całości, pralka po wymianie łożysk. po tej wymianie przestała być posłuszna. Link do tej pralki. Proszę o oferty, nie mam bardzo gdzie jej trzymać a szkoda mi jej wyrzucać bo ktoś kto się na tym zna wykorzysta części napewno.

  AGD Bazar 15 Sty 2021 11:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 222

  Zalany Electrolux ewf 10771 w po powodzi

  witam czy na wyświetlaczu pojawia się jakiś błąd np. E... jak tak to podaj jaki i czy silnik ma wymienione łożyska i jest super suchy wraz ze swoim złączem?

  24 Cze 2010 20:18Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1468

  Electrolux EWF 10470W-Czy warto kupić?

  Witam, łożyska są jak najbardziej wymienne. Są to standardowe i nie drogie łożyska. Sprzęt pracuje przyzwoicie, a za tą cenę można powiedzieć że świetnie.------------------------Z poważaniem,Obsługa sklepu internetowegowww. KlinikaAGD. pl - Twój sklep z częściami zamiennymi

  04 Sie 2010 16:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3495

  Pralka Electrolux EWF 12040 W - dziwny dźwięk nasilający się przy wirowaniu

  Dzień dobry,Chciałbym zapytać, czy może ktoś się spotkał z problemem jaki występuje w moim Electrolux-ie (pralka ma 2 lata i 4 m-ce). Choć cykl prania przebiega bez żadnych problemów, to przy wirowaniu nasila się dziwny dźwięk. Przy ręcznym obracaniu bębna brzmi to tak jak terkotanie (w swoim brzmieniu...

  12 Lut 2012 08:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4219

  pralka electrolux EWF 1210 - poszukuję schematu lub wyjaśnień gdzie szukać

  Być może łożyska się zatarły i spadł pasek.

  07 Sty 2013 07:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2865

  Electrolux EWF 8040 W - Procesor nie włącza grzałki - poza tym wszystko OK.

  W trybie serwisowym grzeje?? Generuje jakieś błędy??W trybie serwisowym grzeje.Po wejściu w serwis, na pozycji 6 wybieraka, pobiera wodę i zaczyna grzać.Żadnej sygnalizacji błędów nie zauważyłem.W tej pralce bęben jest nierozbieralny, łożyska jeszcze dobre choć już jakby zaczynały się...

  AGD Pralki, Suszarki 02 Mar 2013 01:54Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4413

  Electrolux EWF 1255 - dziwne dźwięki - finalnie folia w silniku

  Witam,Pralka ma już kilka lat (chyba coś ok. 7) i parę dni temu zaobserwowałem dziwne dźwięki przy obracaniu bębna. Pierwsze podejrzenie padło oczywiście na łożysko jednak przysłuchując się dłużej i przy wolnym obracaniu bębna jest to takie jakby przeskakiwanie. Odniosłem wrażenie, że podobne jest...

  12 Paź 2013 21:01Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4560

  Electrolux EWF 12270W - Nie załącz elektrozaworu od wody.

  Witam.Usterka infantylna.Pralka po wymianie łożysk, około dwie godziny szukałem usterki (sprawdzanie połączeń, wtyczek, upływności, zwarć, przewodności), problem ustąpił po zmianie biegunowości zasilania (zamiana fazy z zerem).Po kontakcie z właścicielem okazało się że problem występuje...

  15 Kwi 2013 05:28Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2673

  Electrolux EWF 10020 W - pralka nie wykonuje programu do końca

  w wynajmowanym przeze mnie mieszkaniu użytkuję pralkę Electrolux EWF 10020 W. Od jakiegoś czasu pojawiły się następujące problemy:- brak startu programu (pralka nie pobierała nawet wody)- kiedy program startował i był wykonywany do końca, pralka podczas wirowania działała bardzo głośno,-...

  26 Kwi 2013 11:36Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3516

  Pralka Electrolux EWF 805

  Problem. Po wymianie łożysk pralka napuściła trochę wodę i się zablokowała. Zapaliły się wszystkimi diodami LED, po wypięciu z prądu i ponownym podłączeniu świeci się 7 diody LED. Drzwiczki się nie blokują.Pozdrawiam.

  26 Lis 2013 21:40Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3234

  Electrolux EWF 10240 nie obracający się bęben w pralce

  Prawdopodobnie łożyska do wymiany.Nie łożyska, a cała pralka:)Bo gość czekał, aż wysypie się ostatnia kulka...

  25 Maj 2015 18:32Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1074

  pralka, electrolux EWF 14470 W

  Nie ma co krzyczeć. Łożyska zamawiałem przed rozebraniem bębna sugerując się powyższym postem. Informuję innych, aby wiedzieli, że łożyska mogą być różne.

  04 Kwi 2016 06:41Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 6462

  Pralka Electrolux EWF 2670W (PNC 91452150)- silnik szarpie podczas prania (film)

  Witam sprawdż łożyska silnika bębna kondensator pozdrawiam.

  20 Paź 2016 00:27Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 945

  Pralka Electrolux EWF 12670-Ślizg simeringu

  Mam problem otóż, rozwaliły mi się łożyska w pralce, i ślizg na tym ucierpiał, załatwiłem, że znajomy mi wytoczy taki sam. Jednak stary muszę zdemontować. I teraz pytanie w jaki sposób, mam go naciąć, podgrzać, czy może jednak jest on na stałe i trzeba bo stoczyć? Z góry dziękuje za pomoc:)

  01 Mar 2017 23:05Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 954

  [Sprzedam] uszkodzoną pralkę Electrolux EWF 10149 W

  Witam, mam do sprzedania pralkę 6 letnią, 2 lata temu wymieniony był silnik, a parę dni temu się zatrzymała w trakcie prania, po wypompowaniu wody i wyczyszczeniu filtra - ruszyła, w między czasie kupiłem nową. Na ten moment trzeba w niej wymienić łożyska i naprawić pompę, bo raz pobiera wodę - raz nie....

  16 Lis 2017 19:09Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1038

  Electrolux EWF 12470 W - wskakuje na pauzę

  Witam. Po wymianie łożysk chcę załączyć pralkę i rusza, ale zaraz włącza się pauza. Migają dolne i górne światełko a na wyświetlaczu świeci się pranie i płukanie równocześnie. Co mogło się stać?

  18 Gru 2018 21:08Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 840

  Pralka Electrolux EWF 830 - błąd E50

  Ja odpiąłem 4 kable co wchodzą na grzałkę jeden kabel żółto zielony do silnika ale nie na dużą kostkę i odpiąłem dużą kostkę na silniku i wtedy wyjąłem silnik. Dopiero potem robiłem łożyska na zdjętym bębnie. A i jeszcze jeden kabel żółto zielony odpiąłem z bębna okolica łożyska zewnętrznego. Silnik...

  14 Sty 2021 05:54Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 1221

  Electrolux EWF 10670 W - Głośna praca

  Czy bęben powinien tak się ruszać?Nie powinien, łożyska rozwalone do granic możliwości, a pralka hałasowała od pół roku.kupię zwykle łożysko kryte6206ZZ (wymieniłbym tylko to jedno na którym jest koło od strony paska)Jaja sobie robisz?Do wymiany cały komplet, 2 łożyska i uszczelnienie,...

  23 Lis 2021 22:53Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 990

  wymiana łożysk w pralce Electrolux EWF 1220

  WITAM,Muszę wymienić łożyska bębna piorącego w pralce electrolux EWF 1220. w związku z czym mam pytania:-czy należy wymontować cały kocioł pralki -jeżeli tak, to jak należy to zrobić-czy kocioł posiada uszczelkę /jaką? /-jakie rozmiary łożysk i uszczelniaczaBędę wdzięczny za szybką odpowiedź.Pozdrawiam...

  09 Paź 2009 10:01Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6971

  Jakie łożyska w pralce Electrolux EWF 830?

  Witam"Skończyły" się łożyska w moim EWF 830 - nim przystąpię do naprawy chciałbym wiedzieć jakie mam kupić. Czy któryś z kolegów mógłby mi podpowiedzieć jakie w tej pralce siedzą łożyska od bębna i ewentualnie czy jest tam jakiś uszczelniacz - jeśli tak to jaki?

  23 Mar 2011 12:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2538

  electrolux EWF 1005 łożyska

  Czy ktoś z kolegów wie jakie są łożyska i simering w pralce electrolux EWF 1005?Dodano po 5już po ptokach:)simering 30x52x10łożyska 6204 i 6205Pozdrawiam

  30 Cze 2011 15:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1461

  Electrolux ewf 10475 w łożyska, bęben

  witam, właśnie zakupiłam te pralke i chciałam zapytać jej użytkowników czy to dobry wybór. Może ktoś wie czy w razie awarii jest mozliwa wymiana łożysk i rozbieralny bęben? no i jak długo już słuzy\ służyła. Z góry dziękuje za opinie!

  12 Lip 2011 11:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3100

  Electrolux ewf 820 wymiana łożysk w pralce

  muszę wymienić łożyska w pralce electroluxa ewf 820 i wymiękłem. Obudowa bez ściąganej tylnej ścianki? Wszystko wyjmować górą? pewno pytanie zabawne, ale nie bardzo wiem, co z tym zrobić (dawniej było jakoś prościej, odkręcało się tylną ściankę i do dzieła, a teraz... )może ktoś będzie mi umiał...

  16 Lis 2011 17:48Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3786

  Pralka Electrolux ewf 10470 w wymiana łożysk

  zabrałem się za wymianę łożysk w pralcerozpołowiłem bęben i doszedłem do etapu widocznego na zdjęciuproszę o pomoc jak się zabrać za wyciągniecie bębna i wyjęcie łożysk

  18 Mar 2012 13:12Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 26612

  Electrolux EWF 1481 W - jakie łożyska?

  jak w temacie. Wujek google milczy:(

  09 Mar 2013 21:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1089

  Electrolux EWF 10479W - Wymiana łożysk

  Zamówiłem właśnie na allegro dwa łożyska i uszczelniacz (łożyska z timkena więc mam nadzieje że będą ok) i jak tylko przyjdą to zabieram się do pracy.Dobrze że powiedziałeś że mam się do niej zabierać od góry i od przodu bo ja oczywiście zacząłbym od tyłu =)Czyli rozumiem że tej metalowej tylnej...

  22 Wrz 2013 09:54Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7920

  Electrolux ewf 1220 - Po wymianie łożysk pralka się nie uruchamia

  Witam 2 raz wymieniałem łożyska w pralce Electrolux ewf 1220. Tym razem po złożeniu (podłączone wszystko na 100% dobrze) Wsadzam pranie włączam program wybieram obroty, wciskam "ok", pralka nie startuje, nic się nie dzieje. Rygiel zatrzaskuje, wody nie pobiera, ani nie próbuje wypompować. Po ok. 4 min...

  01 Mar 2014 14:52Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3450

  pralka electrolux EWF 12040 w jak wymienić łożyska

  Przyłączę się do tematu z pytaniem:Mam pralkę EWF 12670W - z identycznym problemem, do wymiany łożyska.Czy z uwagi na podobny model (EWF) wymiana bedzie przebiegała w podobny sposób?ewentualnie jeżeli ktoś wymieniał w tym modelu (EWF 12670) łożyska proszę o poradę jak to wykonać i...

  25 Kwi 2015 07:15Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4179

  Electrolux EWF 126410W (PNC: 914904551) - Wymiana łożysk w pralce

  1249685007 Simmering 35X62X11/12, 53790800001 łożysko 6205ZZ3790800217 łożysko 6206ZZ

  08 Cze 2016 11:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2130

  Electrolux EWF 810 - Wymiana łożyska

  do rozebrania i naprawy przygotowałem się wg filmu poniżej i muszę powiedzieć że jest on super.Ja silnika nie odczepiałem tylko odczepiłem od bębna odsunąłem na bok razem z wiązką.W bębnie syf taki że z godzinę pod kranem na dworze go myłem.Po umyciu i wymianie łożysk zostawiłem wszystko na noc...

  19 Paź 2017 18:41Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 3162

  Electrolux EWF 126410W - demontaż łożysk bębna pralki

  Wyciągnąłem zbiornik i rozkręciłem go - wymieniłem łożyska na nowe i pralka śmiga.

  30 Lip 2019 15:46Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1362

  Potrzebny symbol łożysk do ewf 820

  Witam jakie łożyska na bęben do pralki Electrolux EWF 820?

  28 Cze 2011 08:28Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1857

  Pralka Elektrolux - EWS 10470W - wymiana łożysk

  18 Mar 2012 13:22Pralka Electrolux ewf 10470 w wymiana łożyskposzukaj i poczytaj

  21 Sty 2017 21:14Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 20997

  Elekrolux EW876F - Instrukcja wymiany łożysk w pralce

  Będę niebawem to samo robił w pralce Electrolux EWF 1005. Łożyska podczas wirowania głośno szumiały, a niekiedy słychać było głośne stuki i chroboty. Być może budowa zbiornika tej pralki podobna do tej w temacie. Zacząłem wyjmować zbiornik i widzę, że nie trzeba go ciąć - jest skręcany na śruby. Na razie...

  03 Lis 2017 19:13Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3927

  Wasze opinie na temat pralek electroluxa

  witamProszę o Wasze opinie na temat poniższych pralek:1. EWF 10240W2. EWF 12270W3. EWF 10040WJak z ich awaryjnością?Czy w tych modelach da się te przeklęte łożyska bębna wymienić nie wyjmując całego bębna?Którą z nich byście wybrali?

  09 Mar 2010 16:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6351

  Elektrolux EWF 127440W - Czy to łożysko wymienialne?

  Też jestem w trakcie wymiany w innym Electrolux'ie. Można wymienić o ile masz rozbieralny bęben - sprawdź. Na pewno będziesz musiał też wymienić drugie łożysko i uszczelniacz bo już Ci woda z rdzą wychodzi. Sprawdź też stan wałka czy nie zardzewiał zbyt mocno i nie będzie rysował uszczelniacza.

  19 Gru 2016 22:02Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2412

  Electrolux EWF1076GDW - Wymiana łożyska

  Nie wszystkie modele z serii EWF miały zbiornik zgrzewany kolego (at)cool_thor:Najlepiej by było gdyby autor podał numer PNC wtedy dokładnie wiemy o jakiej pralce rozmawiamy, ale z przykładowym PNC ten model ma zbiornik zgrzewany:Jeżeli autor podoła z demontażem zespołu piorącego z pralki to może...

  10 Sie 2022 22:16Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 420

  Pralka Electrolux 127413 W - wymiana łożysk

  Jeśli masz na myśli EWF 127413 W to w tej pralce łożyska są wymienne

  31 Sie 2021 21:41Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 342

  whirlpool objaw uszkodzonych łożysk

  Kolejne podejście do próby wybrania praleczki. Najpierw ustalenie priorytetów: 1200 obr., 5 lub 6 kg, rozmiar tradycyjny, cena ok. 1500zł, firmy:Bosch, Siemens, Aeg, Electrolux. Wizyta w sklepach i internecie zaowocowały wybraniem następujących modeli:a)BOSCH-WAA 24161PL - podstawowy...

  22 Sty 2014 08:10Odpowiedzi: 1331 Wyświetleń: 421696

  Jaka pralka na kolejne lata? Szukałem, czytałem, ale mam nowe pytania;-)

  Witam wszystkich,Trochę się rozpisałem, ale postaram się nie powielać pytań z poprzednich wątków.Swoje doświadczenia opieram na pralce Electrolux EWF 1005, którą powoli muszę wymienić (bęben do wymiany, fartuch pewnie też + korozja).specyfikacja starej:zdjęcia google:nowa pralka:1....

  17 Maj 2019 20:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 954

  Wybór pralki - wiodące marki

  Prześledziłem sporo zamkniętego już wątku o pralkach, dlatego konkretnie zapytam - chodzi mi o wybór pralki, cena do ok 1200zł, obroty max 1200, ładunek ok 6kg, dobre klasy prania oraz przede wszystkim CICHE i bezawaryjne.Na placu boju zostały głównie 2 marki tj. AEG i Electrolux, zapasowo...

  05 Sty 2017 13:30Odpowiedzi: 283 Wyświetleń: 184398

  Potrzebuje pralke 7kg do 2 tys

  Czytam temat z zainteresowaniem bo potrzebuję pralki, poprzednią która jest nadal w użyciu kupiłem, a w zasadzie kupiła moja żona, w 1996 roku. :DARDO A500L. Przez te lata wymieniłem łożysko trzykrotnie, raz krzyżak. Co do wymiany szczotek nie pamiętam, chyba że serwisant poza moją wiedzą. Łożysko...

  11 Cze 2019 18:02Odpowiedzi: 56 Wyświetleń: 16809

  Pralka do 2000 zł co polecacie

  bartc1, mam również podobny dylemat, chociaż moimi typami są Bosch WAS 24463PL oraz Electrolux EWF 1487 HDW. Za Boschem przemawia wymienność łożysk, a za Electroluxem funkcja odświeżania parą (chociaż nie wiem, czy nie jest to zbędny bajer). Chyba, że znajdzie się jakaś inna alternatywa ( za wyjątkiem...

  08 Kwi 2013 23:39Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4983

  Pralka na 7kg wsadu, Beko, Samsung, LG a może Bosch

  Mój 12 letni Mastercook jest właśnie w stanie agonalnym.Noszę się z zamiarem zakupu nowego urządzenia.Przebrnąłem wprawdzie wątek "jaką pralkę kupić" ale nie odnalazłem tam odpowiedzi na swoje wątpliwości, ostatnie zapisy w nim pochodzą z 2009 r., a od tego czasu weszło na rynek kilka modeli.Główne...

  26 Maj 2015 13:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 10830

  Jaką pralkę i lodówkę kupić?

  Lodówkę nie pamiętam czy pisałem ale kupiłem Electrolux ERB40233W 201 cm, białą, jak na razie jestem zadowolony, mam nadzieje że tak będzie dalej przez kilka lat.Na razie co mogę o niej napisać to praktyczne pułki i szuflady, półka na butelki fajnie zrobiona bo i mniejsze jak i większe 2L wchodzą...

  02 Mar 2012 23:53Odpowiedzi: 53 Wyświetleń: 21803

  Pralka Mastercook PFD 1226

  Dobra konstrukcja, wymienialne łożyska, dobre parametry i kilka przydatnych funkcji jak menedżer czasu prania. Do tego dokup 3 dodatkowe lata gwarancji na stronie producenta i ciesz się przez 5 lat spokojem. Produkowana w Polsce więc i serwis w razie czego nie drogi. Jakościowo bez zastrzeżeń.Czyli...

  01 Sie 2012 23:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 6499

  Jaką pralkę Bosch ładowaną od góry z regulacją czasu prania kupić? Do 1500 zł.

  Moja obecna (ok. 10 lat) Electrolux EWF 10670W (Type: HP941421 prod. No. 914904501/01) coraz głośniej wiruje (łożyska). Pora na nową, raczej Bosch, może seria WAN (rodzina 3. os). Obecna ma pojemność 6 kg, teraz widzę można kupić o mniejszej głębokości (45-55cm) w sumie by się przydała "chudsza" o ile...

  09 Maj 2021 16:53Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 984

  Jaką pralkę kupić 2008? - kontynuacja

  siara79... jeszcze niedawno w tym temacie byłem podobną lamerą, jak ty teraz.Lecz wystarczyło... przez kilka h poczytać ten topik, jak i poprzedniżeby się trochę oświecić.Amiki niestety nie są warte zbytniej uwagi... m. in. ze względu na zawodną elektronikę, programatory.Aristony - dominują...

  31 Gru 2008 15:28Odpowiedzi: 1030 Wyświetleń: 22713

  Pralka w przedziale 1000-1500 zł, koniecznie z rozbieralnym bębnem

  Witam, chciałem kupić sobie pełnowymiarową pralkę o wsadzie 7 kg, ładowaną od frontu, wirowanie co najmniej 1200 obrotów, z wyświetlaczem elektronicznym, jak najmniejszym zużyciem wody i prądu (ale nie za wszelką cenę, żeby dobrze prało i nie zostawiało detergentów) i KONIECZNIE z rozbieralnym bębnem,...

  06 Wrz 2017 18:52Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 18672

  Jaką pralkę kupić? - kontynuacja

  Witam!Dziękuję bardzo Panom gugu2 i Brencik za odpowiedź!... powiem ci ze firma nie ma zadnego znaczenia... a i nie kupuj z wyswietlaczem:) te z wyswietlaczami szybciej sie psuja. :)Cena wyświetlacza to kilkanaście zł w dzisiejszych czasach... a nie sądzę że fakt posiadania przez pralkę...

  23 Lis 2017 20:36Odpowiedzi: 1515 Wyświetleń: 621338

  Co wybrać: pralka AEG LAVALOGIC 1820 czy Miele?

  Nawaliła mi wczoraj pralka. Aż dym poszedł. To był Ośmioletni Ariston. Teraz muszę coś kupić. Jutro mam dzień wolny. Mogę jutro zdobyć jakieś 1300 zł. Wolę jednak kupić coś na raty w Euro do 1400 zł.założenia:Wielkość bez znaczenia.Obroty od 1000Wsad 5-7 kg (preferowany 6)Oszczędna w użytkowaniu....

  25 Mar 2009 15:26Odpowiedzi: 326 Wyświetleń: 15648

  jaką kupić pralkę - prosze o poradę

  podczepię się pod wątekszukam pralki 7-8 kg,ładowana od frontu,1000obrotów wirowania mi wystarczy( im więcej obrotów tym cena większa)z regulacją obr.musi mieć opóźnienie startuchociaż mały wyświetlacz żeby było wiadomo za ile koniecfajnie żeby był przycisk skracający pranie, dodatkowe...

  10 Lis 2014 20:22Odpowiedzi: 34 Wyświetleń: 9400

Obsługa Podręcznik użytkownika Electrolux Ewf 10020 W

Bezpośredni link do pobrania Obsługa Podręcznik użytkownika Electrolux Ewf 10020 W

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa Podręcznik użytkownika Electrolux Ewf 10020 W