Podręcznik dla mediów Emerson Lk74led

Emerson Lk74led to nowoczesny podręcznik dla mediów, w którym zawarta jest wiedza na temat wszystkich aspektów tworzenia dla nowoczesnych mediów. Książka obejmuje szeroki zakres tematów, w tym projektowanie treści, strategie marketingowe, korzystanie z sieci społecznościowych, tworzenie skutecznych reklam oraz wiele innych. Podręcznik zawiera szczegółowe wyjaśnienia na każdy temat z zakresu mediów, a także przykłady, ilustracje i ćwiczenia, aby pomóc w zrozumieniu konceptów. Podręcznik jest skierowany do wszystkich, którzy chcą zrozumieć podstawy tworzenia mediów i zastosować je w praktyce.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla mediów Emerson Lk74led

Liceum i technikum

Podręczniki zgodne z nową podstawą programową

Podręczniki stanowią wprowadzenie do podstawowych praw chemii, ukazując ją w kilku płaszczyznach: mikroskopowego świata atomów, cząsteczek i jonów, makroskopowego świata substancji chemicznych, ich właściwości i przemian oraz umownego świata symboli pierwiastków, wzorów i równań chemicznych. Autorzy nawiązali do najnowszych osiągnięć naukowych i przygotowali liczne zadania, które skłaniają do kreatywnego myślenia oraz zastosowania wiedzy w praktyce.

Uzupełnieniem treści podręcznikowych są gotowe prezentacje multimedialne do poprowadzenia całej lekcji. Można je wyświetlać uczniom podczas edukacji zdalnej oraz w klasie: na rzutniku, telewizorze lub tablicy. Te GOTOWE ROZWIĄZANIA NA KAŻDĄ LEKCJĘ powstały we współpracy z nauczycielami, m. in. liderami programów Mobilna szkoła. 

Podręczniki

 • Klasa 1
 • Klasa 2Klasa 3Klasa 4

Podręcznik Zakres podstawowy

Irena Bylińska
Numer dopuszczenia MEN - 1050/1/2019

Podręcznik Zakres rozszerzony

Małgorzata Czaja, Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski
Numer dopuszczenia MEN - 1059/1/2019

Karty pracy i Maturalne karty pracy

Karty pracy
Maria Barbara-Szczepaniak
Maturalne karty pracy
Piotr Malecha

Numer dopuszczenia MEN - 1050/2/2020

Numer dopuszczenia MEN - 1059/2/2020

Karty pracy i Maturalne karty pracy

Karty pracy: Maria Barbara Szczepaniak
Maturalne karty pracy: Piotr Malecha

Numer dopuszczenia MEN - 1050/3/2021

Małgorzata Czaja, Bożena Karawjaczyk, Marek Kwiatkowski
Numer dopuszczenia MEN - 1059/3/2021

Karty pracy - Marta Wiśniewska
Maturalne karty pracy - Piotr Malecha

Małgorzata Czaj, Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski
Numer dopuszczenia MEN - 1059/4/2022

https://operon. pl/oferta/liceum-i-technikum/chemia2/klasa-4/maturalne-karty-pracy/266639-1-pol-PL/Maturalne-karty-pracy_coursebook_item_sm. pl/oferta/liceum-i-technikum/chemia2/klasa-4/maturalne-karty-pracy/266639-1-pol-PL/Maturalne-karty-pracy_coursebook_item_lg. 25x"/>https://operon. jpg" alt=""/>

Maturalne karty pracy

Piotr Malecha

Drukowane materiały do pracy z uczniem

Warsztat pracy nauczyciela

 • O NasKodeks dobrych praktykPracuj u nasPolityka prywatnościEdukacja wczesnoszkolnaSzkoła podstawowaSzkoły ponadgimnazjalne
 • EgzaminyKontaktDla mediówPomocMapa Strony

  Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu dla nauczycieli, jakim jest aplikacjamobilna. Wartość projektu 73. 800, w tym wkład Funduszy Europejskich 57 000.

  Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

  Nr dopuszczenia:988/4/2022
  Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

  Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych „MATeMAtyka” do zakresu podstawowego i rozszerzonego w przystępny sposób wprowadza uczniów w zagadnienia matematyczne. Pozwala na przeprowadzanie ciekawych lekcji, jednocześnie umożliwiając efektywną pracę w domu.

  • Małe porcje teorii umożliwiają uczenie się krok po kroku, a powiązania między nimi sprawiają, że wiedza matematyczna układa się w całość.
  • Przypomnienie w toku lekcji treści z poprzednich klas pozwala sprawnie wejść w nowy temat, a wyróżnione kolorem definicje i twierdzenia ułatwiają znalezienie potrzebnych informacji. Nawiązania do sytuacji bliskim uczniom sprawiają, że zapamiętywanie i przyswajanie nowych wiadomości jest łatwiejsze.
  • Pokazanie kilku metod rozwiązania tego samego zadania na stronach Sposób na zadanie pozwala uczniom porównać i zapamiętać, że każde zadanie można rozwiązać kilkoma metodami.
  • Zestawy zadań Przed obowiązkową maturą z matematyki i Przed maturą z matematyki po każdym dziale pozwalają na kształcenie na poziomie rozszerzonym umiejętności rozwiązywania zadań typu maturalnego i systematyczne przygotowywanie się do egzaminu maturalnego już od klasy 1.
  • Obszerny dział Powtórzenie pozwala gruntownie powtórzyć materiał z całego czteroletniego cyklu nauczania.

  Od medium do media masowego
  Komunikowanie człowieka opiera się na zachowaniach werbalnych i pozawerbalne, takich jak: mowa, mimika, gesty, postawa ciała. Podlegają one ograniczeniom wynikającym z możliwości zmysłów człowieka, który sygnały te odbiera wyłącznie, gdy pozostaje w bezpośrednim kontakcie z nadawcą - co wymaga przebywania we wspólnej przestrzeni fizycznej w jednym czasie zarówno przez osobę wysyłającą komunikat jak i go odbierającą. Dla zniesienia tych limitów człowiek przez wieki tworzył różne techniki usprawniające porozumiewanie się - określane jako środki komunikowania lub media (terminy te w literaturze polskiej występują zamiennie i oznaczają to samo). Pozwoliły one na uwolnienie komunikacji od ograniczeń czasu i przestrzeni [1].

  Termin medium jest powszechnie używany zarówno w debacie publicznej, jak i w codziennych dyskusjach. Używając tego pojęcia mamy na myśli środki służące komunikacji. Określamy tak zarówno prasę, radio, telewizję, Internet umożliwiające przenoszenie treści, jak również określone zachowania służące komunikacji oraz urządzenia i przedmioty, umożliwiające tworzenie oraz utrwalanie przekazów. Różnią się one ze względu na ich rolę i znaczenie w procesie mediatyzacji przekazu.

  Na tej podstawie John Fiske [2] podzielił istniejące definicje medium na trzy zasadnicze kategorie ze względu na charakter kanału komunikowania:

  Definicja 1: Trzy kategorie definicji medium


  1. Środki wyrażania (prezentacji) – zaliczamy do nich wszelkie postacie zachowania słownego i pozasłownego, które służą artykulacji przekazu takie jak: mowa, sposób mówienia, mimika, gesty itd. Środki te pozwalają prezentować stany psychiki człowieka, jego opinie, odczucia, emocje w bezpośrednim kontakcie nadawcy i odbiorcy. Zasięg ich ograniczają możliwości jakie mają zmysły człowieka, które wymagają obecności nadawcy i odbiorcy w tym samym czasie i miejscu aby przekaz mógł być odebrany.
  2. Środki rejestracji (reprezentacji) – to narzędzia służące do utrwalania komunikacyjnych zachowań człowieka. Zaliczają się do nich takie instrumenty, jak np. ołówek, karta papieru, dysk twardy, serwer komputerowy, itp. Każde z tych narzędzi ma własny sposób rejestrowania aktów komunikacyjnych i zapisuje tylko pewne ich właściwości, w rezultacie transformując przekazy w swoisty i właściwy dla siebie sposób, np. magnetofon pozwala zapisać tylko głos nadawcy, a papier umożliwia utrwalenie wypowiedzianych słów. Środki te odgrywają istotną rolę w procesie mediatyzacji aktu komunikacji, bo pozwalają na odtworzenie przekazu dowolnym czasie i miejscu odbiorcom, którzy nie mieli bezpośredniego kontaktu z nadawcą [3].
  3. Środki transmisji – instrumenty powielania i przesyłania zarejestrowanych przekazów, np. radio, telewizja, druk. Służą one przenoszeniu komunikatów w czasie i przestrzeni [2].

  Należy jednak zauważyć, że w rzeczywistości społecznej te trzy kategorie definiujące media funkcjonują we wzajemnej relacji, np. media rejestracji pozostają we współzależności zarówno ze środkami wyrażania, ponieważ stanowią reprezentację myśli, opinii czy emocji nadawcy, jak i transmisji, które umożliwiają dystrybucję przekazów do szerokiego grona odbiorców [3].

  Media masowe – definicja i cechy
  W latach czterdziestych XX wieku zaczęto używać terminu media masowe lub mass media. Do języka polskiego (podobnie jak i do innych europejskich języków) określenie to zostało przeniesione z języka angielskiego. W Anglii termin ten był używany w odniesieniu do prasy jako nośnika reklam. Kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawiły się obok prasy, również komercyjne radio i telewizja zaczęto w odniesieniu do nich stosować ogólną nazwę media, z dodatkiem masowe (ang. mass media), dla określenia wszystkich środków masowego rozpowszechniania informacji, propagandy i rozrywki [4].

  Definicja 2: Media masowe


  Terminem tym określamy prasę, radio i telewizję, kino, internet, przemysł fonograficzny i wydawniczy. Obejmuje on techniki i instytucje tworzące i rozpowszechniające masowo przekazy informacyjne oraz rozrywkowe, które docierają jednocześnie do wielkich, rozproszonych zbiorowości odbiorców [5].W takim rozumieniu media masowe to zorganizowane technologie, które umożliwiają komunikację masową [6].

  Tym co wyróżnia media masowe jest [7]:

  1. liczebność (można zauważyć, że istnieje jednocześnie wiele tytułów prasowych, stacji radiowych i kanałów telewizyjnych);
  2. systematyczność (stacje radiowe i telewizyjne nadają programy całą dobę);
  3. cykliczność, regularność i powtarzalność (przekazy medialne są rozpowszechniane w sposób cykliczny, regularny i powtarzalny np. przypadku prasy mamy tygodniki, dzienniki, miesięczniki, cyklicznie emitowane są programy radiowe i telewizyjne, np. serwisy informacyjne);
  4. duży zasięg;
  5. masowy odbiór.

  Krótka historia mediów masowych
  W dziejach ludzkości można wyróżnić cztery następujące po sobie komunikacyjno/medialne rewolucje [5]:

  1. Pierwszą wyznacza wynalezienie pisma - pozwoliło to na tworzenie trwałych zapisów, które przetrwały do dziś, np. Kodeks Hammurabiego oraz książek.
  2. Druga rozpoczęła się wraz z kolejnym wynalazkiem, jakim było odkrycie druku i ruchomej czcionki. W tym okresie pojawiają kolejne (obok książki) media: ulotka polityczna, prasa oraz książka drukowana.
  3. Trzecia rewolucja przypada na erę telekomunikacji. Rozpoczęła się w połowie XIX wieku. Zapoczątkował ją wynalazek telegrafu, a potem kolejno fotografii, telefonu, gramofonu, filmu, a w pierwszej połowie XX wieku radia i telewizji. Na ten czas przypada też pojawienie się wielkonakładowej prasy.
  4. Ostatnią zapoczątkowało wynalezienie komputera i internetu i trwa ona do dziś.

  Uwaga 1: Mediamorfozy mediów

  Każda z tych czterech epok miała dominujący w danym okresie środek masowego komunikowania, który w kolejnym okresie nie zanikał pod wpływem nowych technologii tylko przekształcał się, adaptował i dostosowywał do nowych warunków, np. telewizja nie wyparła radia, a prasa książki. Analizując zmiany dokonujące się w systemach medialnych można zauważyć, że wraz z rozwojem technologicznym i pojawianiem się nowych środków masowego komunikowania mamy do czynienia raczej z kumulacją mediów niż z wypieraniem mediów starszych przez nowsze [5].

  Zadanie 1:

  Treść zadania:

  Proszę o wymienienie środków masowego komunikowania w kolejności w jakiej się pojawiały i wskazanie medium, które dziś można określić, jako dominujące i krótkie uzasadnienie wyboru?

  Bibliografia

  1. Goban-Klas, T. : Zarys historii i rozwoju mediów, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2001.
  2. Fiske, J. : Wprowadzenie do studiów nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław 1999.
  3. Mrozowski, M. : Media masowe. Władza rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
  4. Goban-Klas, T. : Media. Historia i współczesność, dostęp:15. 08. 2020
  5. : Cywilizacja medialna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.
  6. McQuail, D. : Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  7. : Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Podręcznik dla mediów Emerson Lk74led

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla mediów Emerson Lk74led

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla mediów Emerson Lk74led