Podręcznik instalacji i konfiguracji Aeg Epb355020m

Podręcznik instalacji i konfiguracji Aeg EPB355020M to oficjalna instrukcja od producenta, która zawiera wszystkie informacje dotyczące instalacji i konfiguracji systemu. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji systemu, konfiguracji podzespołów i kontroli dostępnych funkcji. Podręcznik zawiera również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące konserwacji systemu. Dzięki jasnym i łatwo zrozumiałym instrukcjom, instalacja i konfiguracja systemu jest szybka i łatwa.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i konfiguracji Aeg Epb355020m

Zobacz poniższy poradnik dla AEG T9DBA68SC. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

USERMANUALPL Instrukcja obsługiSuszarkaT9DBA68SC

Strona: 2

Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACHDziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmygo z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy winnowacyjne rozwiązania techniczne ułatwiające życie — niewszystkie z nich można znaleźć w zwykłych urządzeniach.Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się zniniejszą instrukcją w celu zapewnienia najlepszegowykorzystania urządzenia.Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniuproblemów oraz informacje dotyczące serwisu:www. aeg. com/webselfserviceZarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:www. registeraeg. comNabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne doswojego urządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTAZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należyprzygotować poniższe dane: informacje o modelu, numerproduktu, numer seryjny.Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczącebezpieczeństwaOgólne informacje i wskazówkiInformacje dotyczące środowiska naturalnegoProducent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bezwcześniejszego powiadomienia.2/76

Strona: 3

SPIS TREŚCI1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA................. 61. 1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonychzdolnościach ruchowych, sensorycznych lubumysłowych............................................................................ 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa...................................... 72. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.................. 92. 1 Instalacja.......................................................................... 2 Podłączenie do sieci elektrycznej.................................... 3 Użytkowanie................................................................... 102. 4 Oświetlenie wewnętrzne................................................ 5 Konserwacja i czyszczenie............................................ 112. 6 Sprężarka....................................................................... 7 Serwis............................................................................ 8 Utylizacja........................................................................ 113. OPIS PRODUKTU................................................................... 134. PANEL STEROWANIA........................................................... 145. PIERWSZE URUCHOMIENIE................................................. 155. 1 Wybór języka.................................................................. 2 Ustawianie czasu........................................................... 165. 3 Więcej ustawień............................................................. 166. KORZYSTANIE Z EKRANU DOTYKOWEGO........................ 207. WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI............................. 227. 1 Instalacja i konfiguracja aplikacji My AEG...................... 2 Konfiguracja połączenia bezprzewodowego suszarki.... 237. 3 Tryb zdalnego uruchomienia...................................... 247. 4 Aktualizacja bezprzewodowa......................................... 248. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM............................................. 269. PROGRAMY............................................................................ 279. 1 Woolmark Apparel Care – niebieski............................... 309. 2 Programy i wybór opcji................................................... 3110. OPCJE................................................................................... 353/76

Strona: 4

10. 1 Bardzo ciche............................................................. 3510. 2 Eko......................................................................... 3 Stopień wysuszenia................................................. 4 Czas suszenia........................................................ 5 Ochrona przed zagnieceniami................................ 6 Wsad...................................................................... 7 Opóźniony start........................................................ 3610. 8 Pamięć..................................................................... 3611. CODZIENNA EKSPLOATACJA........................................... 3711. 1 Przygotowanie prania................................................... 2 Wkładanie prania......................................................... 3811. 3 Włączanie urządzenia.................................................. 4 Automatyczne wyłączanie............................................ 5 Ustawianie programu................................................... 6 Opcje............................................................................ 4011. 7 Uruchamianie programu............................................... 4211. 8 Zmiana programu......................................................... 4311. 9 Zakończenie programu................................................ 4312. USTAWIENIA URZĄDZENIA................................................ 4512. 1 Godzina.................................................................... 2 Język........................................................................ 3 Jasność wyświetlacza.............................................. 4612. 4 Sygnał końca cyklu.................................................. 5 Twardość wody........................................................ 4712. 6 Prędkość wirowania.................................................. 4812. 7 Info dot. poj. na wodę............................................... 4912. 8 Serwis....................................................................... 9 Skróty....................................................................... 5012. 10 Info. o urządz. /funk................................................. 11 Ustawienia fabryczne...................................... 5113. WSKAZÓWKI I PORADY...................................................... 5213. 1 Wskazówki dotyczące ekologii..................................... 524/76SPIS TREŚCI

Strona: 5

14. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE...................................... 5314. 1 Czyszczenie filtra......................................................... 2 Opróżnianie zbiornika na skropliny.............................. 5514. 3 Czyszczenie skraplacza............................................... 5614. 4 Czyszczenie bębna...................................................... 5714. 5 Czyszczenie panelu sterowania i obudowy.................. 5814. 6 Czyszczenie szczelin wentylacyjnych.......................... 5815. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW....................................... 5916. DANE TECHNICZNE............................................................. 6616. 1 Parametry eksploatacyjne............................................ 6817. AKCESORIA......................................................................... 7017. 1 Zestaw łączący............................................................. 2 Zestaw do odprowadzania skroplin.............................. 3 Cokół z szufladą........................................................... 7118. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE1369/2017.................................................................................... 725/76

Strona: 6

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPrzed rozpoczęciem instalacji i użytkowania urządzenianależy dokładnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi.Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkodyspowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacjąproduktu. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznymi łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania wprzyszłości.– Przeczytać dołączoną instrukcję.umysłowychOSTRZEŻENIE!Zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeńmogących skutkować trwałym kalectwem.• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmegoroku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościachfizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a takżenieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane wzakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będąświadome związanych z tym zagrożeń.• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniuniepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeślinie znajdują się pod stałym nadzorem.• Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się dourządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.• Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.• Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dladzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.• Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.6/76

Strona: 7

• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się dourządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.• Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia,zaleca się jej włączenie.• Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem anikonserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.1. 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.• Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce, należy użyćzestawu łączącego. Zestaw łączący, który można nabyć wautoryzowanych punktach sprzedaży, pasuje wyłącznie dourządzeń wymienionych w dołączonej do niego instrukcji.Należy ją uważnie przeczytać przed zainstalowaniemzestawu (patrz ulotka dotycząca instalacji).• Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub podblatem kuchennym, zachowując odpowiednią przestrzeń(patrz ulotka dotycząca instalacji).• Nie instalować urządzenia za zamykanymi lubprzesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których zawiasy sąumieszczone po przeciwnej stronie, co uniemożliwiłobycałkowite otworzenie drzwi urządzenia.• Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa niemogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie.• UWAGA: Urządzenia nie wolno zasilać przez zewnętrznywyłącznik, np. programator czasowy, ani ze źródła zasilaniaczęsto wyłączanego przez zakład energetyczny.• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero pozakończeniu instalacji. Dopilnować, aby po zakończeniuinstalacji był łatwy dostęp do gniazda elektrycznego.• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienićproducent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna7/76INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Strona: 8

wykwalifikowana osoba, aby zapobiec ryzyku porażeniaprądem.• Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku,który wynosi 8 kg (patrz „Tabela programów”).• Nie używać urządzenia do rzeczy zanieczyszczonychprzemysłowymi środkami chemicznymi.• Usuwać włókna z tkanin i inne zanieczyszczenianagromadzone wokół urządzenia.• Nie używać urządzenia bez filtra. Przed każdym użyciemurządzenia oczyścić filtr.• W suszarce nie wolno suszyć niewypranych rzeczy.• Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej, aceton, alkohol,ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk czy środki dousuwania wosku, należy przed wysuszeniem w suszarcewyprać w gorącej wodzie z większą ilością detergentu.• W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów, jak gumowapianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaninynieprzemakalne, ubrania powlekane gumą i ubrania lubpoduszki z wkładką z pianki lateksowej.• Płyny zmiękczające do tkanin i podobne produkty wolnostosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich producentów.• Wyjąć wszystkie przedmioty mogące wywołać zapłon, takiejak zapalniczki lub zapałki.• OSTRZEŻENIE: Nie zatrzymywać suszarki przedzakończeniem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiastwyjąć z niej wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celurozproszenia ciepła.• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyćurządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda.8/76

Strona: 9

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA2. 1 Instalacja• Usunąć wszystkie elementy opakowania.• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.• Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną dourządzenia.• Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia,ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawiceochronne i mieć na stopach pełne obuwie.• Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w którychtemperatura może być niższa niż 5°C lub wyższa niż 35°C.• Podłoże, na którym będzie stało urządzenie, musi być płaskie,stabilne, odporne na działanie wysokiej temperatury i czyste.• Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzyurządzeniem i podłogą.• Podczas przenoszenia urządzenia należy zawsze je trzymać wpołożeniu pionowym.• Tył urządzenia musi znajdować się przy ścianie.• Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu należy zapomocą poziomicy sprawdzić, czy jest prawidłowowypoziomowane. W przeciwnym razie należy odpowiedniowyregulować jego nóżki.2. 2 Podłączenie do sieci elektrycznejZagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniuinstalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwodostępna.• Urządzenie musi być uziemione.• Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowejodpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.9/76

Strona: 10

• Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazdaelektrycznego z uziemieniem.• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.• Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewódzasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.2. 3 UżytkowanieZagrożenie odniesieniem obrażeń, porażeniem prądem,pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.• Nie wolno suszyć uszkodzonych rzeczy (rozdartych,wystrzępionych itp. ), w których znajduje się wypełnienie.• Jeśli do prania dodano odplamiacz, przed uruchomieniem cyklususzenia należy wykonać dodatkowe płukanie.• Suszyć wyłącznie tkaniny nadające się do suszenia wurządzeniu. Należy przestrzegać zaleceń dotyczącychczyszczenia umieszczonych na metce.• Nie pić wody ze zbiornika na skropliny/wodę destylowaną ani nieużywać jej do przyrządzania potraw. Jej spożycie przez ludzi lubzwierzęta może spowodować problemy zdrowotne.• Nie siadać ani nie stawać na otworzonych drzwiach urządzenia.• W urządzeniu nie wolno suszyć rzeczy, z których kapie woda.2. 4 Oświetlenie wewnętrzneZagrożenie odniesieniem obrażeń.• Widoczne światło emitowane przez diodę LED — nie wpatrywaćsię bezpośrednio w źródło światła.• Lampka LED jest przeznaczona do oświetlenia bębna. Nie należyjej używać do innych celów.10/76WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Strona: 11

• Aby wymienić wewnętrzne oświetlenie, należy skontaktować sięz autoryzowanym punktem serwisem.2. 5 Konserwacja i czyszczenieZagrożenie odniesieniem obrażeń lub uszkodzeniem• Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parąwodną.• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosowaćwyłącznie obojętne detergenty. Nie używać produktów ściernych,myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowychprzedmiotów.• Podczas czyszczenia urządzenia należy zachować ostrożność,aby nie dopuścić do uszkodzenia układu chłodniczego.2. 6 SprężarkaZagrożenie uszkodzeniem urządzenia.• Sprężarka oraz jej układ w suszarce są napełnione specjalnąsubstancją, która nie zawiera fluorochlorowęglowodorów. Układmusi być szczelny. Uszkodzenie układu może spowodować jegorozszczelnienie.2. 7 Serwis• Aby naprawić urządzenie, należy skontaktować się zautoryzowanym centrum serwisowym.• Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.2. 8 UtylizacjaZagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ wody.11/76

Strona: 12

• Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie siędziecka lub zwierzęcia w bębnie.• Utylizację urządzenia należy przeprowadzić zgodniemiejscowymi przepisami w zakresie utylizacji zużytego sprzętuelektrycznego i elektronicznego (WEEE).12/76

Strona: 13

3. OPIS PRODUKTU1 28345671091 Zbiornik na skropliny2 Panel sterowania3 Oświetlenie wewnętrzne4 Drzwi urządzenia5 Filtr6 Tabliczka znamionowa7 Szczeliny wentylacyjne8 Pokrywa skraplacza9 Osłona skraplacza10 Regulowane nóżkiKierunek otwierania drzwi można zmienić, aby ułatwićwkładanie prania lub instalację. (Patrz osobna ulotka).13/76

Strona: 14

4. PANEL STEROWANIA24 311 Pokrętło wyboru programów2 Ekran dotykowy3 Przycisk Start/Pauza4 Przycisk Wł. /Wył. z funkcją Funkcja samoczynnego wyłączenia14/76

Strona: 15

5. PIERWSZE URUCHOMIENIEPrzy pierwszym i każdym kolejnym włączeniu suszarki na ekraniedotykowym pojawia się ekran startowy (z logo AEG i wskazaniemczasu).Po odtworzeniu animacji następuje przejście do procedurywstępnej konfiguracji.AEG13. 455. 1 Wybór języka1. Przewinąć listę języków w górę lub w dół, aby znaleźć żądanyjęzyk, i nacisnąć jego nazwę.EnglishDeutchSvenskaItalianoFrancais FRITENDESVLanguage1/42. Aby zaakceptować ustawienie języka, należy dotknąć OK; aby jezmienić, dotknąć Zmiana.You’ve chosen:2/4Change OK15/76

Strona: 16

5. 2 Ustawianie czasu1. Przewinąć paski minut i godzin w prawo lub w lewo, aby ustawićaktualną godzinę.0124 0259 00Clock 01:00hminClock3/42. Aby ustawić czas, należy dotknąć paska zegara.3. Aby zaakceptować ustawienie czasu, należy dotknąć OK; aby je18:45Current time:4/45. 3 Więcej ustawieńPo zatwierdzeniu ustawienia aktualnej godziny pojawi ekran Więcejustawień.More settings to get the best resultsfrom this machine will follow. Setthem now or later?More SettingsCancel OK16/76PIERWSZE URUCHOMIENIE

Strona: 17

Po dotknięciu Anuluj pojawi się lista programów, którą po kilkusekundach zastąpi ekran podsumowania. Suszarka jest gotowa dopracy.CottonsMachine SettingsRefreshSyntheticsMixed1h50minCupb.30minMoreMax 8kgCupboardDotknięcie OK umożliwia przejście do kolejnych ustawień.Twardość wodyAby ustawić prawidłową twardość wody, należy dokładniezapoznać się z rozdziałem „USTAWIENIA URZĄDZENIA:Twardość wody”.1. Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy ustawićtwardość wody, naciskając przycisk Zmień lub nacisnąć OK, abypozostawić domyślne ustawienie Średnia.For optimal performance set whatkind of water you have; soft, mediumor hard. Keep medium?Water Hardness1/217/76

Strona: 18

2. Aby zmienić domyślną wartość, należy przewinąć pasek wprawą lub lewą stronę i wybrać ustawienie twardości wody:Twarda, Średnia lub Miękka.MediumMed3. Aby wybrać ustawienie, należy nacisnąć pasek Twardość wody.Soft2/2 Water Hardness4. Aby potwierdzić ustawienie twardości wody, należy nacisnąćprzycisk OK; aby zmienić ustawienie, nacisnąć przycisk Zmień.Your water hardness level is:Info dot. na wodę1. Gdy zamontowany jest zewnętrzny zestaw do odprowadzaniaskroplin (wyposażenie dodatkowe), urządzenie automatycznieopróżnia zbiornik na skropliny. W takim przypadku możliwe jestwyłączenie ostrzeżeń zbiornika na skropliny.If external kit for water discharge issetup you can choose to disable thewarnings of full water tank. Keepwarning?Water Tank Warning2/218/76

Strona: 19

Po naciśnięciu przycisku OK ostrzeżenia o pełnym zbiorniku naskropliny będą nadal włączone. Pojawi się lista programów, którąpo kilku sekundach zastąpi ekran podsumowania.Po naciśnięciu przycisku Zmień należy przejść do następnegokroku.2. Aby potwierdzić wyłączenie ostrzeżenia o pełnym zbiorniku naskropliny, należy nacisnąć przycisk OK; aby zmienić ustawienie,nacisnąć przycisk Zmień.Full water tank warn-ing is turned off19/76

Strona: 20

6. KORZYSTANIE Z EKRANU DOTYKOWEGOPo każdym włączeniu suszarki na ekranie dotykowym pojawia sięekran startowy (z logo i wskazaniem czasu).Po odtworzeniu animacji startowej na ekranie dotykowym pojawiasię ekran z podsumowaniem parametrów programu.Ekran posumowania jest podzielony na cztery obszary, w którychmożna znaleźć:• Maksymalny ciężar dla danego cyklu, nazwę programu, stopieńwysuszenia.• Czas do zakończenia programu lub czas opóźnienia rozpoczęciaprogramu (jeśli wybrano).20/76

Strona: 21

• Aktualnie wybrane opcje dla wybranego cyklu.• Więcej opcji.21/76KORZYSTANIE Z EKRANU DOTYKOWEGO

Strona: 22

7. WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCIW tym rozdziale opisano, w jaki sposób nawiązać połączeniemiędzy urządzeniem a siecią Wi-Fi oraz powiązać je zurządzeniami mobilnymi.Funkcja ta pozwala na otrzymywanie powiadomień, a także nasterowanie suszarką i monitorowanie jej za pomocą urządzeńmobilnych.Aby podłączyć urządzenie do sieci i korzystać ze wszystkich funkcjii usług, niezbędne są:• Domowa sieć bezprzewodowa z działającym połączenieminternetowym.• Urządzenie mobilne połączone z siecią bezprzewodową.Częstot‐liwość2, 412-2, 472 GHz dla rynku europejskiegoProtokół Dwukanałowy moduł radiowy IEEE 802. 11b/g/nMaks.moc< 20 dBm7. 1 Instalacja i konfiguracja aplikacji My AEGW celu nawiązywania połączenia między suszarką a aplikacją,należy stanąć w pobliżu urządzenia ze smartfonem.Upewnić się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową.1. Przejść w smartfonie do sklepu App Store.2. Pobrać i zainstalować aplikację My AEG.3. Upewnić się, że w suszarce została uruchomiona funkcjałączności Wi-Fi. W przeciwnym razie zapoznać się z następnączęścią instrukcji.4. Uruchomić aplikację. Wybrać kraj i język, a następnie zalogowaćsię przy użyciu adresu e-mail i hasła. W przypadku brakuwłasnego konta należy utworzyć nowe konto, korzystając zinstrukcji w aplikacji My AEG.5. Aby zarejestrować i skonfigurować pralkę, należy postępowaćzgodnie ze wskazówkami w aplikacji.22/76

Strona: 23

Na ekranie urządzenia pojawi się komunikat informujący, żekonfiguracja zakończyła się pomyślnie.7. 2 Konfiguracja połączenia bezprzewodowego suszarkiPobrać i zainstalować w smartfonie aplikację My AEG.1. Dotknąć paska Wi-Fi, aby włączyć funkcję połączenia.Pojawi się komunikat, zacznie migać symbol i nastąpiuruchomienie modułu łączności bezprzewodowej. Może to zająćokoło 2 minut.Starting upThis might take up to 2 minutes.Have your app readyWi-FiCancelPo uruchomieniu modułu łączności bezprzewodowej pojawi siękomunikat informujący o tym, że punkt dostępu będzie otwartyprzez ok. 3 minuty.Trying to connect to yourAccess point will be open for 3minutes.2. Skonfigurować aplikację My AEG na smartfonie.3. Po zakończeniu konfiguracji na ekranie suszarki pojawi siękomunikat informujący, że przebiegła ona pomyślnie.Connected!Signal strenght is good, 4/5OK4. Dotknąć OK, aby powrócić do listy ustawień urządzenia.23/76WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI

Strona: 24

7. 3 Tryb zdalnego uruchomieniaProgram suszenia można uruchomić i zatrzymać zdalnie.Po zainstalowaniu aplikacji i nawiązaniu połączeniabezprzewodowego wśród dostępnych opcji pojawi się opcja Trybzdalnego uruchomienia.Aby włączyć funkcję zdalnego uruchomienia:1. Na ekranie z podsumowaniem parametrów programu dotknąćWięcej, aby przejść do listy opcji.2. Dotknąć paska Tryb zdalnego uruchomienia (stan WŁ. ).Pojawi się następujący komunikat:Please press StartTo activate Remote Start ModeRemote Start Mode<Back3. Dotknąć przycisku Start/Pauza, aby włączyć tryb zdalnegouruchomienia.Na ekranie z podsumowaniem parametrów programu pojawi sięwskaźnik.Otworzenie drzwi powoduje wyłączenie trybu zdalnego7. 4 Aktualizacja bezprzewodowaAplikacja może zaproponować aktualizację w celu pobrania nowychfunkcji.Aktualizację można zaakceptować tylko w aplikacji.Jeśli trwa program, aplikacja poinformuje, że aktualizacja uruchomisię po jego zakończeniu.Podczas aktualizacji na wyświetlaczu urządzenia będzie widocznewskazanie.24/76

Strona: 25

Urządzenia będzie można używać po pomyślnym zakończeniuaktualizacji, które nie jest sygnalizowane żadnym powiadomieniem.W razie wystąpienia błędu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie. W takim przypadku należy nacisnąć dowolny przycisk lubobrócić pokrętło, aby powrócić do normalnego używania25/76

Strona: 26

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEMPrzy pierwszym uruchomieniu suszarki automatycznie usuwanesą tylne blokady bębna. Może to powodować hałas.Aby odblokować tylne blokady bębna, należy:1. Włączyć urządzenie.2. Ustawić dowolny program.3. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.Bęben zacznie się obracać. Tylne blokady bębna zostanązwolnione.Przed użyciem urządzenia do suszenia prania:• Wyczyścić bęben suszarki za pomocą wilgotnej szmatki.• Uruchomić godzinny program z wilgotnym praniem.Na początku cyklu suszenia (3-5 min) urządzenie możepracować nieco głośniej. Jest to związane z uruchamianiemsprężarki. Jest to normalne zjawisko w urządzeniachwyposażonych w sprężarkę, takich jak chłodziarki czyzamrażarki.26/76

Strona: 27

9. PROGRAMYProgramyWsad 1)Właściwości / Oznaczenie nametce2) BawełnianeEco8 kgCykl zapewniający po‐ziom wysuszenia „tkani‐ny bawełniane – suchedo szafy” przy maksy‐malnej oszczędnościenergii./Bawełniane 8 kgCykl przeznaczony dojednoczesnego suszeniarzeczy bawełnianychróżnej wielkości lub ztkanin o różnych splo‐tach.Syntetyczne 3, 5 kgTkaniny syntetyczne imieszane.Wełna 1 kgTkaniny wełniane. Do delikatnegosuszenia tkanin wełnianych nad‐ających się do prania ręcznego.Po zakończeniu programu nie‐zwłocznie wyjąć rzeczy z urządze‐nia.Jedwabne 1 kgDo delikatnego suszeniatkanin jedwabnych nad‐ających się do praniaręcznego.27/76

Strona: 28

ProgramyOdzież wierz‐chnia2 kgOdzież turystyczna,techniczna, sportowa,kurtki z materiałów wo‐doodpornych i oddycha‐jących, kurtki z odpina‐nym futerkiem lub wew‐nętrzną podpinką. Odpo‐wiednie do suszenia wsuszarce.Odzież sportowa 2 kgOdzież sportowa, cien‐kie i lekkie tkaniny, mi‐krofibra, poliester.Dżinsy 4 kgUbrania codzienne takiejak dżinsy, bluzy itp., oróżnej grubości materia‐łu (np. na kołnierzu,mankietach i szwach).Koszule1, 5 kg(lub 7ko‐szul)/Tkaniny niemnące się,które wymagają mini‐mum prasowania. Efektysuszenia mogą być zró‐żnicowane zależnie odrodzaju tkaniny. Strzep‐nąć rzeczy przed włoże‐niem ich do urządzenia.Po zakończeniu progra‐mu niezwłocznie wyjąćrzeczy i rozwiesić je nawieszakach.28/76PROGRAMY

Strona: 29

ProgramyOdświeżanie 1 kgDo odświeżania długo przechowy‐wanych ubrań.Łatwe prasowa‐nie1 kg(lub 5koszul)Tkaniny niemnące się, które wy‐magają minimum prasowania.Efekty suszenia mogą być zróżni‐cowane zależnie od rodzaju tkani‐ny. Strzepnąć rzeczy przed włoże‐niem ich do urządzenia. Po zakoń‐czeniu programu niezwłocznie wy‐jąć rzeczy i rozwiesić je na wiesza‐kach.Kurtka puchowa 2 kgKurtki wypełnione pu‐chem, pierzem, a takżez wypełnieniem synte‐tycznym i pokryciem ztkanin funkcyjnych.Przed suszeniem zasu‐nąć zamki błyskawiczne.Pościel XL 4, 5 kgPościel, np. pojedyncze ipodwójne prześcieradła,poszewki na poduszki,narzuta.29/76

Strona: 30

ProgramyTkaniny miesza‐ne XL6 kgTkaniny bawełniane isyntetyczne.1) Maksymalny ciężar odnosi się do suchego prania.2) Program Bawełniane ECO w połączeniu z opcją Stopień wysuszenia suche do szafy jest od‐powiednikiem „Standardowego programu do tkanin bawełnianych” zgodnie z rozporządzeniem Komi‐sji UE nr 392/2012. Program jest przeznaczony do suszenia zwykłych tkanin bawełnianych i jest naj‐bardziej wydajny pod względem zużycia energii.9. 1 Woolmark Apparel Care – niebieskiFirma Woolmark Company za‐twierdziła cykl suszenia wełny do‐stępny w tym urządzeniu jako nad‐ający się do suszenia odzieży weł‐nianej oznaczonej metką „praćręcznie” pod warunkiem, że susze‐nie będzie wykonane zgodniez zaleceniami producenta tegourządzenia. Należy stosować siędo pozostałych wskazówek umie‐szczonych na metce odzieży.M1741W wielu krajach symbol Woolmarkjest certyfikowanym znakiem towa‐rowym.30/76

Strona: 31

9. 2 Programy i wybór opcjiProgra‐my 1)Bar‐dzocicheStopieńwysusze‐niaCzas su‐szeniaOchronaprzedza‐gnie‐cenia‐miWsadEkstrasucheSuchedoszafy+prasowaniaBa‐wełnia‐ne EcoBaweł‐nianeSynte‐tyczneWełna31/76

Strona: 32

Progra‐Jed‐wabneOdzieżwierz‐sporto‐waDżinsy32/76

Strona: 33

Progra‐Odświe‐żanieŁatwepraso‐wanieKurtkapucho‐PościelXL33/76

Strona: 34

Progra‐Tkaninymiesza‐1) Wraz z programem suszenia można ustawić jedną lub więcej opcji.34/76

Strona: 35

10. OPCJE10. 1 Bardzo cicheUrządzenie pracuje ze zmniejszoną głośnością bez pogorszeniajakości suszenia. Urządzenie pracuje wolniej, a czas trwania cyklujest wydłużony.10. 2 EkoTa opcja jest domyślnie włączona we wszystkich programach.Zużycie energii jest minimalne.10. 3 Stopień wysuszeniaFunkcja ta pozwala uzyskać lepiej wysuszone pranie. Możliwe są 4ustawienia:• Ekstra suche• Suche do szafy + (tylko bawełna)• Suche do szafy• Suche do prasowania10. 4 Czas suszeniaDo tkanin bawełnianych, syntetycznych i mieszanych. Umożliwiasamodzielne ustawienie czasu suszenia w zakresie od 10 minut do2 godzin (skokowo co 10 minut). Wybór maksymalnego ustawieniapowoduje zgaśnięcie wskaźnika ładunku.10. 5 Ochrona przed zagnieceniamiWydłuża 30-minutową fazę chroniącą przed zagnieceniami podkoniec cyklu suszenia do 120 minut. Po zakończeniu fazy suszeniabęben obraca się co pewien czas, co zapobiega powstawaniuzagnieceń. Podczas trwania fazy ochrony przed zagnieceniamimożna wyjąć pranie.10. 6 WsadTa opcja działa tylko z programem Wełna, aby zapewnić lepszeefekty suszenia. Możliwe są 3 ustawienia:• Ciężki35/76

Strona: 36

• Normalny• Lekki10. 7 Opóźniony startUmożliwia opóźnienie rozpoczęcia programu suszenia wzakresie od 10 minut do 24 godzin.1. Ustawić program suszenia i opcje.2. W menu opcji dotknąć paska Opóźniony start, aby przejść dopodmenu.3. Przewinąć w prawo lub w lewo pasek godzin i minut, aby ustawićżądany czas opóźnienia rozpoczęcia programu.4. Aby włączyć opcję Opóźniony start, należy dotknąć przyciskuStart/Pauza.Po dotknięciu Start/Pauza urządzenie rozpocznie odliczanie czasu.Finished at 1:24 tomorrowStarts in10h30minResetW dowolnej chwili można zatrzymać odliczanie czasuopóźnienia, naciskając przycisk Reset.10. 8 PamięćUżytkownik może zapisać w pamięci urządzenia do dwóchulubionych konfiguracji programów i opcji. Po zapisaniu konfiguracjiw pamięci można je następnie wybrać z listy programów.Ulubione konfiguracje będą oznaczone na liście programów jakoM1 i M2.36/76OPCJE

Strona: 37

11. CODZIENNA EKSPLOATACJA11. 1 Przygotowanie prania• Zasunąć zamki błyskawiczne.• Zapiąć poszwy.• Nie pozostawiać luźnych troczków i tasiemek (np. troczkówfartuchów). Zawiązać je przed uruchomieniem programu.• Wyjąć całą zawartość z kieszeni.• Rzeczy z bawełnianą podszewką należy wywrócić na lewąstronę. Bawełniana podszewka powinna znajdować się nazewnątrz.• Zawsze należy ustawiać program odpowiedni do rodzaju prania.• Nie wkładać razem rzeczy o jasnych i ciemnych kolorach.• Używać odpowiednich programów do suszenia tkaninbawełnianych i dzianin, aby zapobiec ich zbiegnięciu się.• Nie przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku podanego wrozdziale „Programy” lub widocznego na wyświetlaczu.• Suszyć wyłącznie rzeczy, które nadają się do suszenia wsuszarce. Odpowiednie informacje znajdują się na metkachubrań.• Nie suszyć jednocześnie małych rzeczy z dużymi. Duże rzeczymogą owinąć się wokół małych, co uniemożliwi ich prawidłowewysuszenie.Symbolna metceOpisMożna suszyć w suszarce.Można suszyć w suszarce w wyższej temperaturze.Można suszyć w suszarce tylko w niskiej tempera‐turze.Nie można suszyć w suszarce.37/76

Strona: 38

11. 2 Wkładanie praniaUWAGA!Należy uważać, aby nie przytrzasnąć prania między drzwiamiurządzenia a gumową uszczelką.1. Otworzyć drzwi urządzenia.2. Włożyć pranie (rzeczy należy wkładać pojedynczo).3. Zamknąć drzwi urządzenia.11. 3 Włączanie urządzeniaAby włączyć urządzenie:Nacisnąć przycisk Wł. /Wył..Jeśli urządzenie jest włączone, zaświeci się wyświetlacz.11. 4 Automatyczne wyłączanieAby zmniejszyć zużycie energii, funkcja samoczynnego wyłączeniapowoduje automatyczne wyłączenie urządzenia:• jeśli w ciągu 5 minut użytkownik nie dokona żadnego wyboru;• po 5 minutach od zakończenia programu.Nacisnąć przycisk Wł. /Wył., aby włączyć urządzenie.11. 5 Ustawianie programu• Ustawić program za pomocą pokrętła wyboru programów.38/76CODZIENNA EKSPLOATACJA

Strona: 39

Cottons• Można również ustawić program, korzystając z ekranudotykowego.Jeśli widoczny jest ekran podsumowania, należy dotknąć gojednokrotnie, aby wyświetlić listę programów.Przewinąć listę programów w górę lub w dół, aby ustawićprogram.Na pasku czasu pojawi się przewidywany czas trwania programu.39/76

Strona: 40

Rzeczywisty czas suszenia będzie zależał od rodzaju ładunku(ilość i skład prania), temperatury w pomieszczeniu orazwilgotności prania po zakończeniu fazy wirowania.11. 6 OpcjeWraz z programem suszenia można ustawić jedną lub więcej opcjispecjalnych.Aby zmienić parametry aktualnie wybranej opcji, należy dotknąćopcji, która ma zostać zmieniona.Aby wybrać dodatkowe opcje:1. Dotknąć Więcej, aby wyświetlić listę opcji dedykowanych dlawybranego programu.2. Przewinąć listę opcji w górę lub w dół, aby znaleźć żądanąopcję.40/76

Strona: 41

30min00h00minCup.ONOFFDryness LevelExtra silentDry TimeAnti-crease<Cottons3. Dotknąć opcji, aby ją wybrać.Dostępne są dwa rodzaje opcji:• dla których można ustawić stan WŁ. lub WYŁ. (np. Eko);• dla których można zmienić parametry (np. Stopień wysuszenia).Aby zmienić parametr, należy przewinąć pasek parametru wprawą lub lewą stronę.Dotknąć wcześniej wybranej opcji, aby powrócić do listy opcji.W każdej chwili można przejść do ekranu podsumowania,dotykając po lewej stronie górny pasek z nazwą programu.41/76

Strona: 42

Cupb.11. 7 Uruchamianie programuAby uruchomić program, należy dotknąć przycisku Start/Pauza.Nastąpi uruchomienie urządzenia, a kontrolka nad przyciskiemprzestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły.Na ekranie wyświetlane są następujące informacje:• nazwa programu;• pozostały czas suszenia;• pasek postępu;• faza cyklu (suszenie, ochrona przed zagnieceniami, chłodzenie);• przewidywany czas zakończenia programu.42/76

Strona: 43

CottonsDryingFinished at 15:181h20minWłączanie opcji blokady uruchomienia:W dowolnej chwili podczas suszenia można włączyć opcję blokady1. Dotknąć symbolu opcji, aby przejść do listy opcji.2. Dotknąć opcji blokady uruchomienia.Ikona opcji zostanie zastąpiona ikoną blokady uruchomienia.Aby wyłączyć opcję blokady uruchomienia, należy dotknąć iprzytrzymać przez kilka sekund ikonę blokady uruchomienia.11. 8 Zmiana programuAby zmienić program, należy:1. Nacisnąć przycisk Wł. /Wył., aby wyłączyć urządzenie.2. Nacisnąć ponownie przycisk Wł. /Wył., aby włączyć urządzenie.3. Ustawić nowy program.11. 9 Zakończenie programuPo każdym cyklu suszenia należy oczyścić filtr i opróżnićzbiornik na skropliny. (Patrz rozdział KONSERWACJA ICZYSZCZENIE).43/76

Strona: 44

Po zakończeniu cyklu suszenia na wyświetlaczu pojawi się symbol0. Jeśli włączona jest opcja Sygnał końca cyklu, przez minutębędzie emitowany przerywany sygnał dźwiękowy.Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone, rozpocznie się fazaochrony przed zagnieceniami (nie dotyczy wszystkichprogramów). Podczas trwania tej fazy można wyjąć pranie.Po zakończeniu fazy ochrony przed zagnieceniami nawyświetlaczu pojawi się komunikat informujący o zakończeniutej fazy oraz wskazanie 0h00minWyjmowanie prania:1. i przytrzymać przez 2 sekundy, abywyłączyć urządzenie.2. Otworzyć drzwi urządzenia.3. Wyjąć pranie.4. Zamknąć drzwi urządzenia.44/76

Strona: 45

12. USTAWIENIA URZĄDZENIANa ekranie z programami przewinąć listę, aby znaleźć ustawieniaurządzenia i dotknąć symbolu, aby przejść do listy ustawień.Easy IronSyntetics15h18minENGSet ClockDisplay Brightness<Programs Machine Settings12. 1 GodzinaW dowolnej chwili można zmienić ustawienie zegara.Aby zmienić czas:1. Dotknąć paska Godzina.2. Przewinąć paski minut i godzin w prawo lub w lewo, aby ustawić01h00min3. Dotknąć paska Godzina, aby powrócić do listy ustawieńurządzenia lub dotknąć paska <Programy, aby powrócić doekranu podsumowania.12. 2 JęzykAby zmienić język:1. Dotknąć paska Język.45/76

Strona: 46

2. Przewinąć listę języków w górę lub w dół, aby znaleźć żądanyjęzyk, i dotknąć jego nazwy.Back12. 3 Jasność wyświetlaczaUżytkownik może zmienić poziom jasności wyświetlacza.Dostępnych jest 6 poziomów jasności.Aby zapewnić dobrą czytelność wyświetlacza, gdy suszarka jestustawiona na pralce, należy ustawić 6. poziom jasnościwyświetlacza. W przeciwnym razie zaleca się ustawieniepoziomu od 1 do 5.Aby zmienić jasność wyświetlacza:1. Dotknąć paska Jasność wyświetlacza.2. Przewinąć pasek w prawo lub w lewo, aby ustawić żądanypoziom jasności.Dispaly Brightness4 53. Dotknąć paska Jasność wyświetlacza, aby powrócić do listyustawień urządzenia lub dotknąć paska <Programy, abypowrócić do ekranu podsumowania.12. 4 Sygnał końca cykluSygnał dźwiękowy sygnalizuje:46/76USTAWIENIA URZĄDZENIA

Strona: 47

• zakończenie cyklu• rozpoczęcie i zakończenie fazy ochrony przed zagnieceniamiOpcja ta umożliwia wyłączenie sygnału dźwiękowego lubustawienie czasu trwania sygnału dźwiękowego. Dostępne są trzypoziomy czasu trwania sygnału dźwiękowego (Krótki, Średni iDługi).Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy lub zmienić czas jego trwania:1. Dotknąć paska Sygnał końca cyklu.2. Przewinąć pasek w prawo lub w lewo, aby ustawić żądanąwartość.MidCycle End BuzzerLongShort3. Dotknąć paska Sygnał końca cyklu, aby powrócić do listy12. 5 Twardość wodyUrządzenie umożliwia wybór jednego z 3 ustawień (Twarda,Średnia, Miękka) odpowiadających różnym zakresom twardościwody.W zależności od kraju twardość wody określa się wodpowiadających sobie skalach – np. w stopniach francuskich (°f),stopniach niemieckich (°d), stopniach angielskich (°e) i mmol/l.W razie potrzeby należy skontaktować się z miejscowym zakłademwodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanejdo urządzenia.Aby zmienić domyślne ustawienie twardości wody:1. Dotknąć paska Twardość wody.47/76

Strona: 48

2. Przewinąć pasek w prawo lub w lewo, aby wybrać żądanypoziom.3. Dotknąć paska Twardość wody, aby powrócić do listy ustawień12. 6 Prędkość wirowaniaOpcja ta pozwala ustawić najlepsze warunki suszenia prania.Można jej użyć, jeśli znana jest prędkość, z jaką zostałyodwirowane tkaniny podczas prania. Po odwirowaniu z większąprędkością pranie zawiera mniej wody.Aby zmienić prędkość wirowania:1. Dotknąć paska Prędkość wirowania, aby rozwinąć listęprogramów, dla których ma być zmieniona prędkość wirowania.2. Dotknąć paska Bawełniane lub paska Pozostałe programy.Washing Spin SpeedOther programmes48/76

Strona: 49

3. Przewinąć pasek w prawo lub w lewo, aby ustawić żądanąwartość prędkości wirowania.140012001000Others programmes4. Dotknąć paska Bawełniane lub paska Pozostałe programy abyzamknąć okno wyboru.5. Dotknąć paska Prędkość wirowania, aby powrócić do listy12. na wodęWskaźnik zbiornika na skropliny włącza się po zakończeniu cyklususzenia lub gdy zbiornik na skropliny jest pełny. Jeślizainstalowano zestaw do opróżniania, zbiornik na skroplinyopróżnia się automatycznie, a wskaźnik można wyłączyć.Aby wyłączyć lub włączyć wskaźnik, należy dotknąć paska Infodot. na wodę.Możliwa jest jedna z dwóch konfiguracji:• Wskaźnik jest włączony (stan WŁ. ).• Wskaźnik jest wyłączony (stan WYŁ. ).12. 8 SerwisUstawienia te są przeznaczone wyłącznie dla autoryzowanegoserwisu.49/76

Strona: 50

Reserved for serviceBack Services12. 9 SkrótyAby włączyć żądane skróty:1. Dotknąć paska Skróty, aby rozwinąć listę dostępnych skrótów.Child LockCycle End Buzzer ON<Back Shortcuts2. Dotknąć skrótów, które mają zostać włączone, zmieniając ichstan na WŁ..3. Dotknąć paska <Powrót, aby powrócić do listy ustawieńSkróty pojawią się w lewym rogu ekranu podsumowania.12. /funk.W tym miejscu można znaleźć krótki opis wszystkich programów,opcji i ustawień.Aby znaleźć żądany opis, np. :1. Dotknąć paska Info. /funk..2. Dotknąć paska 1. Programy.3. Po dotknięciu paska Bawełniane pojawi się odpowiedni opis.50/76

Tanie książki - Twoja księgarnia internetowa.

 • Strona główna
 • Podręczniki akademickie
 • Nauki ścisłe
 • Informatyka
 • Windows Server 2012 Hyper-V Podręcznik instalacji i konfiguracji
 • Opis
 • Recenzje (0)
 • Szczegóły
 • Podobne produkty

Opis

dane wdrożenie serwera Hyper-V Windows Server 2012 Hyper-V jest bardziej rozbudowany i wszechstronny niż kiedykolwiek wcześniej, oferując małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom lepsze możliwości wirtualizacji. Wykorzystaj w pełni wszystkie możliwości oprogramowania Hyper-V dzięki temu przeznaczonemu dla ekspertów przewodnikowi, wyjaśniającemu, jak skutecznie przeprowadzić wdrożenie platformy wirtualizacji lub platformy chmury obliczeniowej. Z książki tej dowiesz się, jak szybko skonfigurować hosta Hyper-V za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, jak wykorzystywać program PowerShell do automatyzacji rutynowych zadań, a dzięki zamieszonym w tej książce rzeczywistym rozwiązaniom nabierzesz także doświadczenia praktycznego. Międzynarodowy zespół autorów tej książki, złożony z samych ekspertów w dziedzinie wirtualizacji, bardzo dokładnie potraktował takie podstawowe zagadnienia, jak sieci szkieletowe i chmury obliczeniowe, wdrażanie nowych hostów, tworzenie klastrów Hyper-V, tworzenie i przywracanie kopii zapasowych oraz wiele innych.
Poznaj różne edycje Hyper-V i wybierz tę, która będzie najlepsza w Twoim przypadku – Standard, Datacenter lub Hyper-V Server
Naucz się projektować, tworzyć, konfigurować i wdrażać funkcję Failover Clustering (Klaster pracy awaryjnej) na potrzeby maszyn wirtualnych o wysokiej dostępności
Implementuj nowe rozwiązania i architektury magazynowania danych
Konfiguruj warstwę 2 sieci oraz rozszerzalne przełączniki sieciowe na platformie Hyper-V
Naucz się projektować zbieżne sieci szkieletowe, pozwalające na używanie mniejszej liczby kart sieciowych
Zapoznaj się z technologiami chmury obliczeniowej, obsługi wielu niezależnych podmiotów, pamięci masowych oraz klastrów • Upewnij się, że dane i usługi są bezpieczne dzięki zastosowaniu pełnego zakresu różnych strategii tworzenia kopii zapasowych
Odkryj różne sposoby odzyskiwania awaryjnego przy użyciu serwera Hyper-V

Warto zwrócić uwagę na...

Windows Server 2012 R2. Podstawy i konfiguracja

Praktyczny i podręczny przewodnik dla administratorów Windows Server 2012 R2Podręczny i szczegółowy przewodnik, skoncentrowany na podstawowych zadaniach konfiguracji i administrowania systemami Windows Server 2012 R2. Błyskawicznie podsuwa wskazówki dotyczące elementarnych procedur i działań...

najniższa cena z 30 dni:62, 37 zł

90, 80 zł84, 74 zł

Microsoft Project 2016. Krok po kroku

Szybka nauka programu Project. Nauka nigdy nie była tak łatwa. Osiągnij produktywność przy pracy z Project 2016 i znajdź odpowiedzi na wszystkie pytania. Energiczne ćwiczenia i zrzuty ekranów pokazują dokładnie, co należy zrobić, krok po kroku. W publikacji: praca z Project na komputerze osobistym...

73, 42 złMicrosoft Word 2016. Krok po kroku

Szybka nauka programu Word! Nauka nigdy nie była tak łatwa. Osiągnij produktywność przy pracy z Word 2016 i znajdź odpowiedzi na wszystkie pytania. Zdobądź mistrzostwo w obsłudze kluczowych narzędzi...

54, 10 złJęzyk R dla każdego. Zaawansowane analizy i grafika statystyczna

Obliczenia statystyczne dla programistów, naukowców, analityków, użytkowników Excela i innych Przy użyciu języka R możesz budować skuteczne modele statystyczne i znaleźć odpowiedzi na wiele spośród najtrudniejszych pytań. Tworzony w ramach open source język R tradycyjnie uważany jest za trudny do...

Windows 8. Krok po kroku

Buduj te umiejętności, których potrzebujesz. Ucz się we własnym tempie. Skuteczna nauka systemu Windows 8. 1 Łatwo i skutecznie opanuj nawigowanie i korzystanie z systemu Windows 8. Dzięki technice Krok po kroku można we własnym tempie budować i doskonalić te umiejętności, które są potrzebne –...

63, 76 zł166, 95 złMicrosoft Azure SQL Database. Krok po kroku

Praktyczny przewodnik po podstawach SQL Database Rozszerz swoje umiejętności i samodzielnie poznaj podstawy platformy Microsoft Azure SQL Database. Jeśli jesteś doświadczonym projektantem oprogramowania lub specjalistą od baz danych, ale nowicjuszem w dziedzinie chmury Microsoft Azure lub SQL...

48, 33 zł78, 96 złMicrosoft Excel 2019. Krok po kroku

Szybka metoda nauki. Microsoft Excel 2019 Nauka może być łatwa. Osiągnij więcej w krótkim czasie przy użyciu Microsoft Excel 2019. Znajdź odpowiedź, której potrzebujesz już teraz, albo pracuj od deski do deski, pobierając pliki ćwiczeń i systematycznie budując swoje umiejętności. Szybko twórz... pl/zaawansowany-python-jasne-zwiezle-i-efektywne-programowanie-ramalho-luciano-p-600927. html" data-id="600927" data-name="Zaawansowany Python. Jasne, zwięzłe i efektywne programowanie" data-category="Informatyka" data-price="134. 10" data-list="pi_seo_warto" data-model="9788375411713" data-position="12" data-module-id="7464" data-module-name="Warto zwrócić uwagę na... " data-module-position="1" data-brand="Promise">Zaawansowany Python. Jasne, zwięzłe i efektywne programowanie

Prostota języka Python pozwala szybko osiągnąć produktywność, ale oznacza to również, że często nie wykorzystujemy wszystkiego, co ma da zaoferowania. Dzięki temu praktycznemu poradnikowi Czytelnik nauczy się, jak pisać efektywny, idiomatyczny kod Pythona dzięki wykorzystaniu jego najlepszych i...

137, 08 zł

 • Autorzy: Aidan Finn, Patrick Lownds, Michel Luescher
 • Format: 17. 0x24. 0cm
 • Ilość stron: 754
 • Oprawa: Miękka
 • Rok wydania: 2014
 • Tytuł: Windows Server 2012 Hyper-V Podręcznik instalacji i konfiguracji
 • Wydawnictwo Promise
 • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
 • Model: 61834502471KS
 • EAN: 9788375411232
 • ISBN: 9788375411232
 • Język: polski
 • Tłumacz: Kapustka Krzysztof, Szkudlarek Krzysztof
 • Oryginalny tytuł: Windows Server 2012 Hyper-V Installation and Configuration Guide
 • Wymiary: 17. 0x3. 5 cm

Bestsellery - Książki i podręczniki akademickie

 • Poprzednie
 • Następne
 • Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek

  Fascynująca, a jednocześnie szokująca wizja tego, co nas czeka w XXI wieku Nowa zimna wojna z Rosją, wewnętrzny kryzys w Chinach, koniec wojny Stanów Zjednoczonych z islamskim fundamentalizmem, globalne konflikty kulturowe i problemy na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Niektóre z zaskakujących...

  Ocena: 5/5

  Książka, op. miękka

  Oprawa:miękka

  Cena detaliczna49, 90 zł42, 42 zł

 • Umysł ponad nastrojem. Podręcznik terapeuty

  "Umysł ponad nastrojem. Poradnik terapeuty" to nie jest zwykła książka o rozwoju osobistym. To podręcznik napisany przez dwoje doświadczonych terapeutów klinicznych, którzy na bazie swojej wieloletniej pracy zawodowej oraz wiedzy z tematu psychologii poznawczej oraz psychologii behawioralnej...

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

 • Rysunek w arteterapii

  Książka zawiera rozważania teoretyczne na temat rysunku oraz opisy realizacji ćwiczeń, które są przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych i realizowane były na przestrzeni kilku lat w różnych miejscach. Są uzupełnione fotografiami pozwalającymi na dokładne ich zrozumienie. Publikacja...

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

  34, 00 zł29, 70 zł

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

 • Model StoryBrand. Zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki

  To nie jest książka o tym, jak opowiedzieć historię swojej firmy. Na taką książkę szkoda czasu. Klientów ten temat zwykle nie ciekawi; mają do opowiedzenia własną historię. Każdego dnia większość przedsiębiorców popełnia błąd, który kosztuje ich tysiące, o ile nie miliony złotych. Polega ON na tym,...

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

  44, 91 zł

  Ocena: 4/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:twarda

  39, 90 zł29, 23 zł

  Teorie stosunków międzynarodowych

  Przekrojowy podręcznik akademicki z zakresu najważniejszych zagadnień teoretycznych w stosunkach międzynarodowych. Praca ma charakter interdyscyplinarny, z licznymi odniesieniami do filozofii, socjologii i innych nauk społecznych. Wyczerpująco omawia i poddaje krytycznej analizie współczesne teorie... pl/dostosowanie-wymagan-edukacyjnych-do-indywidualnych-potrzeb-rozwojowych-i-mozliwosci-psychofizycznych-uczniow-realizowanych-w-ramach-prowadzonych-zajec-edukacyjnych-z-podzialem-na-alicja-tanajewska-p-1185128. html" data-id="1185128" data-name="Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych. I etap edukacyj" data-category="Pedagogika i resocjalizacja" data-price="26. 55" data-list="produkt_besty_akademickie" data-model="9788380800892" data-position="8" data-module-id="8126" data-module-name="Bestsellery - akademickie" data-module-position="2" data-brand="Harmonia">

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

  29, 50 zł26, 55 zł

  Psychopatologia

  Książka jest pierwszym w literaturze polskiej (pomijając tłumaczenia) systematycznym wykładem psychopatologii? dyscypliny łączącej psychologiczne, biologiczne i medyczne modele teoretyczne i badania nad zaburzeniami psychicznymi. W odróżnieniu od podręczników amerykańskich uwzględnia... pl/terapia-poznawczo-behawioralna-podstawy-i-zagadnienia-szczegolowe-judith-beck-p-334700. html" data-id="334700" data-name="Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe" data-category="Psychologia" data-price="73. 40" data-list="produkt_besty_akademickie" data-model="9788323333838" data-position="10" data-module-id="8126" data-module-name="Bestsellery - akademickie" data-module-position="2" data-brand="Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego">Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe

  Oprócz podstawowych aspektów psychoterapii poznawczo-behawioralnej, które zostały przedstawione w pierwszym wydaniu tej książki, drugie wydanie omawia innowacje w zakresie teorii i praktyki klinicznej. Podobnie jak jej poprzedniczka, książka ta jest skazana na międzynarodowy sukces. Jest napisana w...

  Ocena: 5/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

 • Film Art. Wprowadzenie

  Dlaczego Obywatel Kane Orsona Wellesa jest uznawany za jeden z najważniejszych filmów w historii kina? W ilu ujęciach Hitchcock nakręcił słynną scenę ataku ptaków na Bodega Bay? Jakie funkcje pełni ścieżka dźwiękowa w Ucieczce skazańca Roberta Bressona? Na czym polega analiza filmu i co to znaczy,...

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

  75, 00 zł67, 50 zł

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

  54, 00 zł53, 99 zł

Najczęściej kupowane razem

 • Poprzednie
 • Następne
 • Biblia Windows Server 2012. Podręcznik Administratora

  Poznaj jak instalować i konfigurować system Windows Server 2012. Niniejsza książka stanowi praktyczny przewodnik po Windows Serwer 2012. Stanowi ona propozycję nie tylko dla początkujących administratorów, lecz także dla tych doświadczonych, pragnących szybko i w przyjazny sposób poznać nowości...

  Ocena: 5/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

  69, 00 zł38, 68 zł

  Zasady grupy w systemach Windows Server 2008...

  Zasady grupy w systemach Windows Server(R) 2008 i Windows Vista(R)Rozstrzygające źródło wiedzy dla wdrażania i obsługi rozwiązań prosto ze źródłaPogłębiony i wyczerpujący podręcznik, zawierający informacje niezbędne do wdrożenia i administrowania mechanizmami. Zasady grupy w sytemach Windows...

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

  41, 90 zł39, 90 zł

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

  69, 30 zł63, 76 zł

  Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza

  Od ambitnego do najlepszego - czyli jak stać się programistą wydajnym, dociekliwym i gotowym do wszelkich zawodowych wyzwań! Poznaj najlepsze praktyki i najczęstsze pułapki procesu wytwarzania oprogramowania Naucz się pisać elastyczny, dynamiczny i łatwy w dostosowywaniu kod Opanuj sprawdzone... pl/python-c-javascript-zadania-z-programowania-marek-lulinski-p-912058. html" data-id="912058" data-name="Python C++ JavaScript. Zadania z programowania" data-category="Informatyka" data-price="39. 90" data-list="pi_xsell5" data-model="9788328335271" data-position="6" data-module-id="3869" data-module-name="Najczęściej kupowane razem" data-module-position="3" data-brand="Helion">Python C++ JavaScript. Zadania z programowania

  Zadania z programowania? Zbiór programów do napisania! Pascal, C++, JavaScript i Python — oto zbiór języków, które przećwiczysz dzięki zadaniom w tej książce. Każdy z nich ma nieco inne zastosowania, wszystkie zaś są lub będą w najbliższym czasie wykorzystywane na lekcjach informatyki i na... pl/windows-7-pl-danuta-mendrala-outlet-p-1675871. html" data-id="1675871" data-name="Windows 7 PL" data-category="Informatyka" data-price="19. 50" data-list="pi_xsell5" data-model="978832462427033" data-position="7" data-module-id="3869" data-module-name="Najczęściej kupowane razem" data-module-position="3" data-brand="Helion">Windows 7 PL Outlet

  Poznaj najnowszą wersję najpopularniejszego systemu operacyjnego świata Wybierz najlepszą dla siebie edycję systemu Zainstaluj i skonfiguruj środowisko zgodnie ze swoimi wymaganiami Naucz się korzystać z narzędzi oferowanych przez Windows 7 Dowiedz się, jak korzystać z sieci Zabezpiecz swój...

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

  39, 00 zł19, 50 zł

  Blockchain Outlet

  Czym jest technologia blockchain, na czym polega jej istota i jakie możliwości się z nią wiążą? Wielu autorów zwraca uwagę na problemy z zaufaniem do klasycznie funkcjonujących mechanizmów jak również odnosi się do nowych możliwości technologicznych i ekonomicznych. W niniejszej pracy decydowano...

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Ograniczona dostępność

  45, 00 zł30, 38 zł

  Ocena: 4/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

 • Pracownia urządzeń techniki komputerowej dla uczniów i studentów. Część 2

  Pracownia urządzeń techniki komputerowej dla uczniów i studentów. Część 2 to zbiór przykładów, ćwiczeń i zadań opracowany pod kątem praktycznych zagadnień laboratoryjnych bazujących na symulacjach. Znajdziemy tu symulacje obwodów pomagających zrozumieć świat elektroniki cyfrowej i zasad na...

  Ocena: 0/5

  Akademickie podręczniki

  Oprawa:miękka

  79, 00 zł71, 10 zł

Wybrane bestsellery

Czyste serce. Tom 2

Istnieją pragnienia, ale istnieje też przeznaczenie? Przepowiednia mówi, że Alex stworzona jest do wielkich rzeczy, co wcale nie jest fajne, zwłaszcza, że Seth, z którym jest w dziwny sposób połączona, pojawia się wszędzie tam, gdzie ona. Na sali treningowej, przed klasą, a także notorycznie w jej...

34, 01 złWładca Pierścieni

Niełatwo powiedzieć, na czym polega tajemnica uroku wywieranego przez "Władcę Pierścieni". Miał niewątpliwie rację C. S Lewis, pisząc: "Dla nas, żyjących w paskudnym, zmaterializowanym i pozbawionym romantyzmu świecie możliwość powrotu dzięki tej książce do czasów heroicznych przygód, barwnych,...

86, 04 złBoski gniew. Tom 3

Historia się powtarza, a ostatnio nie poszło zbyt dobrze… Alexandria nie jest pewna, czy doczeka dnia swoich osiemnastych urodzin i przebudzenia. Dawno zapomniany i fanatyczny zakon stara się ją zabić, a jeśli Rada odkryje, co zrobiła w Catskills, będzie miała przerąbane... tak jak i Aiden. Jeśli...

33, 69 złBrązowy klucz. Tom 3

Magia może cię ochronić, ale może też zabić… Magisterium miało zapewnić uczniom bezpieczeństwo – w końcu co złego może się zdarzyć w szkole pełnej potężnych magów, którzy wiedzą, jak okiełznać chaos? Jednak tym razem nie da się opanować go tak łatwo… Gdy w tajemniczych okolicznościach ginie jedna z...

33, 90 złUkryty wśród cieni przeszłości. Tom 6

Eden Mathews była nieślubną córką Dominica Casso. Mężczyzna był głową cieszącej się ponurą sławą mafijnej rodziny. Odkąd pamiętała, musiała się podporządkowywać jej regułom. Żyła pod ciągłym nadzorem, wszędzie była wożona pancernym samochodem przez uzbrojonego ochroniarza. Tkwiła w złotej klatce....

33, 28 złLEGO DUPLO Spider-Man — zabawa w dom 10995

Zestaw dla małych fanów Spider-Mana Superbohaterowie w wieku od dwóch lat wkroczą do akcji jako ulubione pajęcze postaci dzięki zestawowi LEGO® DUPLO® Marvel Spider-Man – zabawa w dom (10995). Inspirowany serialem Disney+ zestaw pozwala dzieciom odtwarzać scenki ze Spider-Manem, uratować kotka,...

93, 42 złFarma lalek

Odnalezione w starych sztolniach ślady makabrycznej zbrodni prowadzą komisarza Mortkę do świata, w którym ludzie traktowani są jak towar. W karkonoskich Krotowicach ginie jedenastoletnia Marta. To już drugi przypadek zaginięcia w ciągu ostatnich miesięcy. Policja podejrzewa pedofila, ale trop...

25, 67 złLucia

Pierwszy tom nowej serii z porucznik Lucią Guerrero. Grupa studentów kryminologii Uniwersytetu w Salamance odkrywa istnienie mordercy, który przez kilkadziesiąt lat wymykał się organom ścigania. Zabójca aranżuje miejsca zbrodni na wzór scen z renesansowych obrazów. W tym samym czasie w Madrycie...

29, 95 złUsidleni. Prawdziwe historie opętań

Prawdziwe i wstrząsające świadectwa demonicznych prześladowań Zjawisko opętania i różne sposoby walki z nim towarzyszą ludzkości niemalże od zarania dziejów. Również dziś, gdy psychiatrzy wykluczają zaburzenia czy chorobę psychiczną, sprawę nierzadko przejmują egzorcyści, którzy przyczyn...

28, 50 złOpactwo Northanger

Przemiła i nieco naiwna Katarzyna Morland zostaje zaproszona przez zaprzyjaźnione z jej rodziną bezdzietne małżeństwo Allenów jako towarzyszka pobytu w Bath, modnym uzdrowisku, do którego przyjeżdżano pokazać się, odświeżyć stare, nawiązać nowe znajomości i brać udział w balach. Podczas jednego z...

30, 98 złLEGO City Posterunek policji - pościg 60370

Zestaw z pościgiem policyjnym za złodziejaszkiem Zachęć dzieci do kreatywnej zabawy dzięki zestawowi LEGO® City Posterunek policji – pościg (60370) dla dzieci w wieku od czterech lat. Posterunek ma podnoszoną barierkę i mieści w sobie biuro oraz więzienie z funkcją ucieczki. Zestaw zawiera także...

118, 21 złNiepamięć

Nazywam się Dariusz Suder. Mam czterdzieści dziewięć lat i tytanową płytkę w czaszce. Nie pamiętam sporej części swojego życia, wiele jego fragmentów straciłem bezpowrotnie. Wiele również wskazuje na to, że popełniłem zbrodnię. Niejedną zbrodnię... Podinspektor Dariusz Suder, parę tygodni po...

29, 81 zł


Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Przedstawione poniżej sposoby instalowania sterownika MF i programu MF Scan Utility podano według źródła instalatora, metody instalacji i konfiguracji połączenia urządzenia.

Źródło instalatora: dołączony dysk DVD-ROM lub plik pobrany ze strony internetowej

Sposób instalacji: [Instalacja standardowa] lub [Instalacja niestandardowa]

Konfiguracja połączenia urządzenia: połączenie sieciowe TCP/IP lub połączenie USB

Wybierz najodpowiedniejszy sposób instalacji dla jednej z poniższych sytuacji.

Jeśli używany jest dołączony dysk DVD-ROM

Jeśli używany jest dołączony dysk DVD-ROM, możesz zainstalować sterownik MF, oprogramowanie i podręcznik, wykonując jedną sekwencję czynności od podłączenia urządzenia do komputera.

Wybierz procedurę instalacji odpowiednią dla metody instalacji i konfiguracji połączenia urządzenia.

Gdy chcesz zainstalować sterownik MF, standardowe oprogramowanie i podręcznik:

Gdy podczas instalacji chcesz wybrać, co zainstalować

Jeśli używany jest instalator pobrany ze strony internetowej

Jeśli używany jest instalator pobrany ze strony internetowej, możesz zainstalować najnowszą wersję sterownika MF i programu MF Scan Utility. Jeśli sterownik MF lub program MF Scan Utility dostarczone na dołączonym dysku DVD-ROM nie są zgodne z systemem operacyjnym używanego komputera, zainstaluj je przy użyciu następującej procedury.

Wybierz sposób instalacji odpowiedni dla instalowanego urządzenia i konfiguracji połączenia.

Dodatkowo instalując sterownik MF przy użyciu funkcji [Instalacja niestandardowa] z dołączonego dysku DVD-ROM lub pobranego pliku instalatora, możesz uzyskać informacje o urządzeniu, jeśli zainstalujesz go razem z narzędziem Canon Driver Information Assist Service.

UWAGA

Jeśli instalujesz sterownik MF w środowisku IPv6, zainstaluj go przy użyciu portu WSD.

W przypadku środowiska IPv6 nie można zainstalować sterownika MF, ponieważ menu dysku DVD-ROM nie jest wyświetlane po włożeniu dołączonego dysku DVD-ROM do komputera.

Tematy pokrewne

Podręcznik instalacji i konfiguracji Aeg Epb355020m

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i konfiguracji Aeg Epb355020m

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i konfiguracji Aeg Epb355020m