Podręcznik migracji sprzętu Caldigit Tuff

Podręcznik migracji sprzętu Caldigit Tuff jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą przenieść swoje dane i ustawienia na nowy sprzęt. Podręcznik migracji sprzętu Caldigit Tuff zawiera wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu, aby ułatwić użytkownikom zmianę sprzętu. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące zmiany komputera, instalacji systemu operacyjnego i aplikacji, a także transferu danych i ustawień. Pozwala to użytkownikom skutecznie przenieść swoją pracę i ustawienia na nowy sprzęt, bez utraty danych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik migracji sprzętu Caldigit Tuff

Ruch ludności polegający na zmianie miejsca zamieszkania nosi nazwę migracji. Poważnym wyzwaniem dla współczesnej geografii jest odróżnienie zjawiska migracji i uchodźstwa. Na świecie istnieją stałe obszary odpływu i stałe obszary napływu ludności.

Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów)

Ludność

IV Migracje

1. Rodzaje migracji

Zmiana miejsca pobytu (zamieszkania) ludności jest naturalnym procesem w życiu człowieka. W geografii takie zachowanie nazywamy migracją. W zależności od rodzaju i kierunki migracji, można wyróżnić:

 • Imigrację – czyli napływ ludności na dane terytorium.
 • Emigrację – czyli odpływ ludności z danego terytorium.
 • Reemigrację – czyli ponowny napływ ludności na pierwotnie zamieszkiwane terytorium.
 • Repatriację – powrót na ojczyste terytorium, po uprzednim przesiedleniu lub zmianie kraju zamieszkania na skutek przesunięcia granic państw.

Ruch ludności ma istotny wpływ na rzeczywistą liczbę mieszkańców danego obszaru (przyrost rzeczywisty) i obliczany jest w postaci salda migracji czyli różnicy między imigracją i emigracją z danego terytorium. Aby poznać tajniki obliczania przyrostu rzeczywistego, salda migracji i współczynnika obu tych miar, zapoznaj się z tym tematem (kliknij).

Istnieje jeszcze wiele innych podziałów migracji. Jeden z nich przyjmuje, czy zmiana miejsca pobytu ma charakter trwały (migracje stałe) czy tymczasowy (migracje czasowe). Inny istotny podział migracji opiera się o obszar w obrębie którego się odbywają. W ten sposób wyróżniamy:

 • Migracje wewnętrzne – odbywające się w obrębie jednej jednostki polityczno-terytorialnej np. jednego kraju, czy jednego województwa, powiatu, gminy. Motywem takich migracji są przede wszystkim przyczyny ekonomiczno-życiowe, np. zmiana pracy, chęć przeprowadzki ze wsi do miasta (lub odwrotnie), związek z osobą zamieszkującą w innym miejscu. Takie migracje rodzą skutki w skali regionalnej, ale nie wpływają na liczbę ludności kraju.
 • Migracje zagraniczne – odbywają się poza granicę państwa (z jednego do innego kraju). Prowadzą do spadku zaludnienia kraju emigracyjnego i wzrostu zaludnienia kraju imigracyjnego. Zazwyczaj w każdym państwie zdarzają się wyjazdy i przyjazdy ludności, dlatego klasyfikując kraj jako emigracyjny lub imigracyjny bierzemy pod uwagę saldo tych migracji. Przyczyny takich migracji są bardzo zróżnicowane, mogą mieć charakter ekonomiczno-zawodowy (poszukiwanie lepszej pracy przez Polaków w Wielkiej Brytanii), ale też polityczny (migranci z pogrążonej w wojnie Syrii do Niemiec), a nawet społeczny (emigracja brytyjskich emerytów do Hiszpanii w celu spędzenia starości w lepszym klimacie).
 • Średnie saldo migracji państw świata w latach 2015 – 2020

  Źródło: https://upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Annual_Net_Migration_Rate_2015%E2%80%932020. svg/800px-Annual_Net_Migration_Rate_2015%E2%80%932020. svg. png

  2. Główne światowe kierunki migracji

  Migracje mają najczęściej bardzo prosty wektor – ludzie wyjeżdżają z państw biednych, źle zorganizowanych i pochłoniętych wojnami do państw zamożnych, dobrze funkcjonujących o stabilnej władzy w warunkach pokoju. Migrują głównie ludzie młodzi, we wczesnej fazie wieku produkcyjnego. Stale poprawiający się transport oraz znoszenie prawnych obostrzeń w ruchu międzynarodowym (ruch bezwizowy) wraz z większą świadomością o zróżnicowaniu rozwojowym świata, przyczyniają się do stałego wzrostu liczby migracji. W 1990 r. łączna liczba migracji zagranicznych nieznacznie przekraczała 150 mln osób, podczas gdy szacunkowo w 2017 r. było to niemal 260 mln osób.

  Do głównych kierunków migracji należą:

 • Stany Zjednoczone (i w mniejszym stopniu Kanada) – migruje tu obecnie zwłaszcza ludność latynoamerykańska (zwłaszcza z Meksyku) oraz Azjaci (zwłaszcza Chińczycy i Hindusi). W mniejszym stopniu w tym kierunku USA migrują Europejczycy i Afrykanie. Cel przyjazdu jest jednoznaczny i ściśle związany z sytuacją ekonomiczną. Bardzo często migranci mają dobre wykształcenie i wysokie kwalifikacje.
 • Europa Zachodnia i Północna (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja) – duża falę migrantów w tych krajach stanowi ludność biednych państw Unii Europejskiej (Polski, Rumunii, Bułgarii) oraz innych krajów Europy Wschodniej (Białorusi, Ukrainy), a także niektórych państw północno-zachodniej Afryki (Algieria, Tunezja, Maroko) oraz krajów Azji (min. Indii). Przyczyna ma charakter ekonomiczny.
 • Bogate kraje Zatoki Perskiej (Kuwejt, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie) – migrują tu liczni pracownicy fizyczni (typowa migracja ekonomiczna) z krajów Azji, zwłaszcza z Indii, w mniejszym stopniu z Filipin i muzułmańskich (bliskich kulturowo): Indonezji i Pakistanu.
 • Turcja, Liban, Jordania, Arabia Saudyjska, niektóre kraje Unii (Niemcy, Szwecja) są obecnie celem masowej migracji Syryjczyków oraz w mniejszym stopniu Irakijczyków (w czasie wojny z ISIS) na skutek toczonej na obszarze Syrii i jej pogranicza – wojny.
 • Sudan, Somalia i Etiopia – Mieszany i wielostronny charakter migracji na granicach tych trzech krajów o podłożu religijnym i politycznym oraz w mniejszym stopniu socjalno-bytowym.
 • Australia i Nowa Zelandia – w największym stopniu migracja z regionu południowo-wschodniej Azji min. Indonezji i Chin (przyczyny ekonomiczne) oraz w mniejszym stopniu z Europy (przyczyny społeczne). Migracja ekonomiczna.
 • Migracje między kontynentami w 2015 r.

  Źródło: http://szychtawdanych. pl/wp-content/uploads/2017/04/migracje_2015. png

  W kontekście powyższych kierunków migracji bardzo niejednoznaczna jest sytuacja Polski. Teoretycznie z naszego kraju na emigracji zagranicznej czasowej (w rzeczywistości raczej stałej) przebywa ponad 2 mln polskich obywateli. Z drugiej strony w drugiej dekadzie XXI wieku, a zwłaszcza po 2014 r. na masową skalę zaczęli do Polski napływać Ukraińcy. Ich liczba szacowana jest na minimum 1 milion, w rzeczywistości sięgać może nawet 3 milionów. W Polsce przebywa także wielu Białorusinów. Polska pod względem liczby wydanych pozwoleń na pracę obywatelom państw spoza UE jest unijnym liderem. W ten sposób Polska z jednej strony jest krajem emigracyjnym (Polacy wyjeżdżający do pracy zagranicę) z drugiej – krajem imigracyjnym (dla Ukraińców i Białorusinów). O dużej liczbie Ukraińców w Polsce świadczą dane ekonomiczne. Szacuje się, że Ukraińcy przesłali do swoich rodzin prawie 15 mld zł w 2018 r. – ponad 3-krotnie więcej niż z Rosji, gdzie do tej pory emigrowali najczęściej. W ostatnich miesiącach liczba Ukraińców w Polsce nieco spada – z uwagi na poprawę sytuacji gospodarczej na Ukrainie oraz pogorszenie koniunktury w Polsce na skutek epidemii COVID-19.

  Masowy napływ imigrantów z Ukrainy wywołany wojną na wschodzie tego kraju, doprowadził do znacznych zmian w Polsce. Język ukraiński stał się drugim najczęściej używanym w naszym kraju, a setki tysięcy (być może miliony) zagranicznych obywateli podjęło w Polsce pracę i przyczyniło się do załatania luki na rynku pracy. Znacząco poprawiła się kondycja finansowa ZUS. Z drugiej strony pojawiło się wiele przykładów niechęci wobec obcokrajowców, a gdzieniegdzie mieszkańcy skarżą się na ich zachowanie.

  3. Przyczyny i skutki migracji zagranicznych

  Istnieją różne przyczyny migracji i zasadniczo można je podzielić na dwie grupy: czynniki przyciągające – te wpływają na chęć wyemigrowania do danego kraju (regionu) oraz czynniki wypychające (te wpływają na chęć opuszczenia aktualnego miejsca pobytu).

  Czynnikami przyciągającymi są:

 • Niski poziom bezrobocia i duża liczba ofert pracy.
 • Brak barier prawnych utrudniających wyjazd np. wizy czy skomplikowanych pozwoleń na pracę.
 • Lepsze perspektywy zawodowe (w zawodzie wyuczonym przez migranta).
 • Wysokie zarobki i wysoki standard życia.
 • Benefity socjalne (skłaniają do wyjazdu zwłaszcza rodziny i kobiety z dziećmi).
 • Wysoki poziom usług publicznych np. edukacji i ochrony zdrowia.
 • Pozytywne nastawienie do obcokrajowców.
 • Znajomość języka kraju imigracji (brak bariery językowej).
 • Bliskość kulturowa i religijna z krajem aktualnego pobytu.
 • Niski poziom przestępczości.
 • Stabilność polityczna i zagrożenia wojną.
 • Możliwość zdobycia lepszego wykształcenia (np. studia zagraniczne) lub nowych kwalifikacji.
 • Demokracja i przestrzeganie praw obywatelskich.
 • Związek historyczny z krajem imigracji np. korzenie rodzinne.
 • Sprzyjające warunki przyrodnicze, zwłaszcza korzystny klimat i brak zjawisk ekstremalnych.
 • Możliwość studiowania zagranicą przyciąga wielu młodych imigrantów, którzy zostają na stałe

  Źródło: https://lh3. googleusercontent. com/proxy/uMHDdbLH03QaBoe8dUq5M1tVAqj_SSEE3Z0FfojfhcYxQdgTAshtynE6CNimDqPG7_ududhGkqonzOuGGBH0KPK2CKKBfwYgQnRx72FBBQ

  Czynnikami wypychającymi są:

 • Wysokie bezrobocie, brak ofert pracy.
 • Brak perspektyw zawodowych w wyuczonym zawodzie.
 • Niskie zarobki i zła jakość życia.
 • Źle skonstruowane prawo utrudniające pracę lub podejmowanie działalności gospodarczej.
 • Brak wsparcia socjalnego.
 • Niski poziom usług publicznych.
 • Nietolerancja religijna, kulturowa, polityczna.
 • Dobra znajomość języków obcych.
 • Brak poczucia patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny.
 • Kosmopolityzm.
 • Wysoki poziom przestępczości.
 • Bezprawie i rządy dyktatorów.
 • Brak perspektyw dotyczących rozwoju osobistego.
 • Niesprzyjające warunki przyrodnicze np. niekorzystny klimat, występowanie zjawisk ekstremalnych.
 • Wojny, niestabilność polityczna, klęski żywiołowe.
 • Głód i niedożywienie.
 • Bieda jest najczęstszą przyczyną emigracji

  Źródło: https://static. deon. pl/storage/image/core_files/2018/9/19/6a28486f120d13742356b3c85f96795a/jpg/deon/articles-thumb-xlarge-breakpoint-default/skrajna-bieda-na-swiecie-spadla-do-najnizszego-poziomu-w-historii. jpg

  Skutki migracji zależą od pozycji – państwa emigracyjnego lub imigracyjnego. Co ciekawe, w obu przypadkach możliwe są pozytywne i negatywne skutki migracji.

  Skutki dla kraju emigracyjnego:

  Pozytywne:

 • Spadek bezrobocia.
 • Zmniejszenie przeludnienia.
 • Zmniejszenie zjawiska głodu i niedożywienia.
 • Napływ kapitału zza granicy (pieniądze transferowane przez emigrantów do ich rodzin).
 • Poprawa warunków życia rodzin emigrantów pozostałych w kraju.
 • Rozwój firm transportowych o znaczeniu międzynarodowym.
 • Zdobycia doświadczenia zawodowego i nowych kompetencji przez emigrantów.
 • Rozwój transportu, szczególnie lotniczego (a zwłaszcza tanich linii) to jeden z pozytywów emigracji

  Źródło: https://f4fcdn. eu/wp-content/uploads/2020/03/shutterstock_633569378. jpg

  Negatywne:

 • Zmniejszenie liczby ludności.
 • Spadek wpływów podatkowych i innych dochodów państwa.
 • Zmniejszenie aktywności zawodowej i gospodarczej.
 • Pogorszenie sytuacji demograficznej (starzenie się społeczeństwa).
 • Rozpad rodzin emigrantów.
 • Wzrost cen towarów i usług z uwagi na mniejszą konkurencję.
 • Drenaż mózgów (utrata wykwalifikowanych pracowników, za których wykształcenie państwo zapłaciło).
 • Wyjazd wykwalifikowanej kadry to największy cios dla kraju emigranckiego

  Źródło: https://www. rekrutacjaspecjalistow. pl/images/rynek-pracy. jpg

  Skutki dla kraju imigracyjnego:

 • Wzrost liczby ludności.
 • Wzrost dochodów podatkowych i innych dochodów państwa.
 • Wzrost aktywności zawodowej i gospodarczej.
 • Poprawa sytuacji demograficznej (odmłodzenie społeczeństwa).
 • Wzbogacenie rodzimej kultury.
 • Spadek cen usług i towarów z uwagi na wzrost konkurencji.
 • Drenaż mózgów (pozyskanie za darmo wykształconych pracowników, za co zapłacił inny kraj).
 • Wielokulturowość prowadzi w dłuższej skali do rozwoju wszystkich światowych społeczeństw

  Źródło: https://i2. wp. com/imalopolska. eu/wp-content/uploads/2018/12/aro. jpg? fit=993%2C559&ssl=1
 • Wzrost bezrobocia i konkurencji na rynku pracy.
 • Odpływ kapitału za granicę.
 • Konieczność poniesienia kosztów dostosowania imigrantów, zwłaszcza z innego kręgu kulturowego.
 • Napięcia społeczne między ludnością lokalną i napływową.
 • Wzrost przestępczości.
 • Powstawanie izolowanych, często biednych dzielnic zamieszkałych niemal wyłącznie przez obcokrajowców.
 • Zwiększanie się problemu bezdomności.
 • Napięcia społeczne, bezrobocie, bezdomność – to nowe problemy w krajach imigranckich

  Źródło: https://pliki. portalsamorzadowy. pl/i/10/84/54/108454_r0_940. jpg

  4. Uchodźstwo

  Zjawiskiem innym od migracji, czasem trudnym do rozróżnienia jest uchodźstwo. Jest to specyficzny ruch ludności, który jednak nie jest dobrowolny, a ma charakter pół-przymusowy, często wymuszony okolicznościami życiowymi. Należą do nich: prześladowania polityczne, klęski żywiołowe i wojny. Szczególnym problemem dla wielu państw europejskich stało się rozróżnienie uchodźstwa od migracji ekonomicznej, podejmowanej dobrowolnie.

  W istocie rozróżnienie uchodźstwa od migracji ekonomicznej jest często niemożliwe, gdyż uchodźca może z czasem stać się migrantem. Nie sposób też określić przyczyny ruchu człowieka, w momencie kiedy przekracza on granicę. Z tego powodu w wielu krajach nasilają się konflikty społeczne związane z niechęcią do napływu migrantów podających się za uchodźców, w szczególności jeżeli kraj z którego pochodzi osoba napływająca, nie przeżywa aktualnie żadnego kryzysu.

  Szacuje się, że w 2018 r. było ponad 20 milionów uchodźców, z czego ponad 10 milionów stanowiły dzieci i młodzież. 60% z tych uchodźców pochodziło z: Syrii, Afganistanu lub Sudanu Południowego. Przyjęły ich głównie kraje ościenne: Turcja i Liban (Syryjczyków), Pakistan i Iran (Afgańczyków), Uganda (Sudańczyków Południowych). Wielu z nich trafiło także do Europy, min. Niemiec, Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii.

  Mapa rozmieszczenia uchodźców z Syrii w 2018 r.

  Źródło: https://syrianwardaily. files. wordpress. com/2018/04/syrian-refugees-by-country. png

  5. Problemy uchodźców

  Napływ uchodźców wywołany wojną w Syrii wywołał kolosalne problemy w Europie. W 2015 r. wybuchł w Europie kryzys migracyjny, kiedy liczba wniosków o azyl wzrosła znacząco i była największa od II Wojny Światowej. Większość z uchodźców zatrzymała Turcja, w zamian za środki finansowe z Unii Europejskiej. W wielu krajach doszło do konfliktów politycznych i wzrostu znaczenia skrajnej, antyimigranckiej prawicy. Znacząco wzrosły też wydatki państw (głównie Austrii, Niemiec i Szwecji) na pomoc socjalną dla azylantów. Doszło też do problemu uwięzienia uchodźców na greckich wyspach w basenie Morza Śródziemnego, gdzie przebywają oni w niezbyt dobrych warunkach.

  Także uchodźcy cierpią na skutek własnego losu. Zmuszeni są do porzucania własnych domów, często dobytku całego życia i udania się w niebezpieczną, długą podróż bez jasnych perspektyw. Często giną po drodze, lub padają ofiarą przestępstw. Wielu z nich zmuszonych jest do korzystania z usług przemytników i w zatłoczonych łodziach, nocą, próbują nielegalnie dostać się do Europy.

  Obóz dla syryjskich uchodźców w Turcji – często spędzają w nim wiele lat

  Źródło: https://www. radiomaryja. pl/wp-content/uploads/2014/01/Ob%C3%B3z-uchod%C5%BAc%C3%B3w-syryjskich-w-Basbakanlik-27. jpg

  Szczególne problemy dotykają dzieci. Ich edukacja zostaje przerwana i często kilka lat spędzają w obozach dla uchodźców. Nie mają tam możliwości kształcenia, lub jest ona ograniczona. W dorosłe życie wchodzą z traumą trudnych przeżyć, bez wyuczonego zawodu i bez jakichkolwiek dóbr, które mogliby otrzymać od swoich rodziców.

  Znalezione pliki

  Programy nauczania

  Opinia o programie nauczania


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Program nauczania z opinią


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Rozkłady materiału

  Rozkład materiału – klasa I


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Plany wynikowe

  Plan wynikowy – klasa I


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Inne materiały metodyczne

  Koncepcja serii zajęcia komputerowe – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. pl/img/icons/48px/pdf. png" alt="pdf"/>

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Przygotowanie pracowni komputerowej – klasa I


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Założenia metodyczne – klasa I


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Scenariusze lekcji

  Temat 1


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 2


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 3


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 4


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 5


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 6


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 7


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 8


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 9


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Pliki ćwiczeniowe

  Opinia o programie nauczania


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Program nauczania z opinią


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Rozkład materiału – klasa II


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Plan wynikowy – klasa II


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Koncepcja serii zajęcia komputerowe – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Przygotowanie pracowni komputerowej – klasa II


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Założenia metodyczne – klasa II


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 1


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 2


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 3


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 4


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 5


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 6


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 7


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 8


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Opinia o programie nauczania


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Program nauczania z opinią


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Rozkład materiału – klasa III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Plan wynikowy – klasa III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Koncepcja serii zajęcia komputerowe – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Przygotowanie pracowni komputerowej – klasa III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Założenia metodyczne – klasa III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 01


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 02


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 03


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 04


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 05


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 06


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 07


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Opinia o programie nauczania


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Rozkład materiału - klasa IV


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Rozkład materiału - klasa V


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Rozkład materiału - klasa VI


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Plan wynikowy - klasa IV


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Plan wynikowy - klasa V


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Plan wynikowy - klasa VI


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Ocenianie

  Sposoby oceniania


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Regulamin pracowni komputerowej


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 01


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 02


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 03


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 04


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 05


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 06


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 07


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 08


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 09


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 10


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 11


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 12


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 13


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 14


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 15


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 16


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 17


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 18


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 19


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 20


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 21


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 22


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 23


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 24


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 25


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 26


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 1


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 2


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 3


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 4


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 5


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 6


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 7


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 8


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 01


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 03


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 06


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 07


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 08


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 09


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 11


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 12


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 13


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 14


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 15


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 17


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 18


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 19


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 20


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 21


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 22


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 23


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 24


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 25


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 26


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Prezentacje

  Grafika


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Internet


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Komputer


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Nośniki


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Obliczenia


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Prezentacje


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Programowanie


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Teksty


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Sprawdziany

  Sprawdziany Tematy 01-04. zip


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 05-07. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 08-10. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 11-12. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 13-14. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 15-16. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 17-18. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 19-20. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 21-22. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 23-24. Klasy IV-VI

  Opinia o programie nauczania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Program nauczania z opinią


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sposoby oceniania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Praktyczne sposoby prowadzenia lekcji


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Regulamin pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Założenia metodyczne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B10


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B11


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B6


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B7


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B8


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B9


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Założenia metodyczne - Moduł A


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Założenia metodyczne - Moduł B


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Założenia metodyczne - Moduł C


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Materiały i zadania dodatkowe

  Algorytmika


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Arkusz kalkulacyjny


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Edytor tekstu


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Internet


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdzian po gimnazjum


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy A01-A05


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy B01-B03


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy B04-B05


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy B06-B07


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy B08-B09


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy C01-C03


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy C04-C05


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Strefa ucznia

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Opinia o programie nauczania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Program nauczania z opinią


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Rozkład materiału - klasa II


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Rozkład materiału - klasa III


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Plan wynikowy - klasa II


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Plan wynikowy - klasa III


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Sposoby oceniania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Praca na lekcji informatyki


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Praktyczne sposoby prowadzenia lekcji


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Regulamin pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 10


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 11


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 12


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 13


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 14


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 15


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 16


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 17


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 18


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 19


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 20


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 21


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 22


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 23


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 24


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 25


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 26


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 27


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 28


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 29


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 30


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 31


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 32


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 6


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 7


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 8


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 9


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 6


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Rozwiązania

  Temat 01


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 02


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 03


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 04


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 05


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 06


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 07


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 08


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 09


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Algorytmika


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Inne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Programowanie


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 01-04


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 05-07


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 08-12


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 13-17


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 18-24


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 25-30


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Matura

  Arkusze CKE


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Przygotowanie ucznia do matury z informatyki


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Przykładowe rozwiązanie


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Opinia o programie nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Program nauczania z opinią


  Informatyka dla gimnazjum

  Cykl dwuletni – I rok nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Cykl dwuletni – II rok nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Cykl trzyletni – I rok nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Cykl trzyletni – II rok nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Cykl trzyletni – III rok nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Sposoby oceniania


  Informatyka dla gimnazjum

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Informatyka dla gimnazjum

  Praktyczne sposoby prowadzenia lekcji


  Informatyka dla gimnazjum

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Informatyka dla gimnazjum

  Regulamin pracowni komputerowej


  Informatyka dla gimnazjum

  Założenia metodyczne


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 1


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 10


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 11


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 12


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 13


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 14


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 15


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 16


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 17


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 18


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 19


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 2


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 20


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 21


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 22


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 23


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 24


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 25


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 26


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 27


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 28


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 29


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 3


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 30


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 31


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 32


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 33


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 4


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 5


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 6


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 7


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 8


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 9


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 10


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 11


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 14


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 15


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 16


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 18


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 19


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 20


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 21


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 23


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 24


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 25


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 26


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 27


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 28


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 29


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 3


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 30


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 31


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 32


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 4


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 5


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 7


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 8


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 9


  Informatyka dla gimnazjum

  Algorytmika


  Informatyka dla gimnazjum

  Arkusz kalkulacyjny


  Informatyka dla gimnazjum

  Bazy danych


  Informatyka dla gimnazjum

  Edytor tekstu


  Informatyka dla gimnazjum

  Grafika


  Informatyka dla gimnazjum

  Internet i multimedia


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział I


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział II


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział III


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział IV


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział V


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział VI


  Informatyka dla gimnazjum

  Tematy i scenariusze uzupełniające

  Baltie


  Informatyka dla gimnazjum

  Logomocja


  Informatyka dla gimnazjum

  Opinia o programie nauczania


  Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej

  Program nauczania z opinią


  Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej

  Opinia o programie nauczania


  Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Rozkład materiału – klasa IV


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Plan wynikowy – klasa IV


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 1


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 2


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 3


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 4


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 5


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 6


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 7


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 8


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Temat 4


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Temat 5


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Temat 6


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Temat 7


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Temat 8


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Grafika


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Internet


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Teksty


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 1-2


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 3-4


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 5-6


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 7-8


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Opinia o programie nauczania


  Z nowym bitem. Klasa V

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Z nowym bitem. Klasa V

  Rozkład materiału – klasa V


  Z nowym bitem. Klasa V

  Plan wynikowy – klasa V


  Z nowym bitem. Klasa V

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Klasa V

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Klasa V

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Z nowym bitem. Klasa V

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa V

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 01


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 02


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 03


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 04


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 05


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 06


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 07


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 08


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 09


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 10


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 10


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 2


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 3


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 5


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 6


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 7


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 9


  Z nowym bitem. Klasa V

  Grafika


  Z nowym bitem. Klasa V

  Internet


  Z nowym bitem. Klasa V

  Komputer


  Z nowym bitem. Klasa V

  Nośniki


  Z nowym bitem. Klasa V

  Programowanie


  Z nowym bitem. Klasa V

  Teksty


  Z nowym bitem. Klasa V

  Sprawdzian – Tematy 1-4


  Z nowym bitem. Klasa V

  Sprawdzian – Tematy 5-6


  Z nowym bitem. Klasa V

  Sprawdzian – Tematy 9-10


  Z nowym bitem. Klasa V

  Opinia o programie nauczania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Program nauczania z opinią


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Rozkład materiału - klasa II


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Rozkład materiału - klasa III


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Plan wynikowy - klasa II


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Plan wynikowy - klasa III


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Sposoby oceniania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Praca na lekcji informatyki


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Praktyczne sposoby prowadzenia lekcji


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Regulamin pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 10


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 11


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 12


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 13


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 14


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 15


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 16


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 17


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 18


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 19


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 20


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 21


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 22


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 23


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 24


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 25


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 26


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 27


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 28


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 29


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 30


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 31


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 32


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 6


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 7


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 8


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 9


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 6


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Algorytmika


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Inne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Programowanie


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 01-04


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 05-07


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 08-12


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 13-17


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 18-24


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 25-30


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Arkusze CKE


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Przygotowanie ucznia do matury z informatyki


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Przykładowe rozwiązanie


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Rozkład materiału


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Plany wynikowe


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 01


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 02


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 03


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 04


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 05


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 06


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 07


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 08


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 09


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 10


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 01


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 02


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 03


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 04


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 05


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 07


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 08


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 09


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Obliczenia


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Prezentacje


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Programowanie


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 01-02


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 03-05


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 08-09


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Opinia o programie nauczania


  Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I

  Program nauczania z opinią


  Z nowym bitem. Część I

  Cykl dwuletni – I rok nauczania


  Z nowym bitem. Część I

  Cykl trzyletni – I rok nauczania


  Z nowym bitem. Część I

  Cykl trzyletni – II rok nauczania


  Z nowym bitem. Część I

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Część I

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Część I

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Z nowym bitem. Część I

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Część I

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 01


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 02


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 03


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 04


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 05


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 06


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 07


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 08


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 09


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 10


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 11


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 12


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 13


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 14


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 15


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 16


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 17


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 18


  Z nowym bitem. Część I

  Edytor tekstu


  Z nowym bitem. Część I

  Grafika


  Z nowym bitem. Część I

  Internet i multimedia


  Z nowym bitem. Część I

  Sprawdziany Rozdział I


  Z nowym bitem. Część I

  Sprawdziany Rozdział II


  Z nowym bitem. Część I

  Sprawdziany Rozdział III


  Z nowym bitem. Część I

  Opinia o programie nauczania


  Z nowym bitem. Część II

  Program nauczania z opinią


  Z nowym bitem. Część II

  Cykl dwuletni – II rok nauczania


  Z nowym bitem. Część II

  Cykl trzyletni – II rok nauczania


  Z nowym bitem. Część II

  Cykl trzyletni – III rok nauczania


  Z nowym bitem. Część II

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Część II

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Część II

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Część II

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 1


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 2


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 3


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 4


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 5


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 6


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 10


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 12


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 13


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 14


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 15


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 16


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 7


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 8


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 9


  Z nowym bitem. Część II

  Algorytmika


  Z nowym bitem. Część II

  Arkusz kalkulacyjny


  Z nowym bitem. Część II

  Bazy danych


  Z nowym bitem. Część II

  Sprawdzian Rozdział I


  Z nowym bitem. Część II

  Sprawdzian Rozdział II


  Z nowym bitem. Część II

  Sprawdzian Rozdział III


  Z nowym bitem. Część II

  Opinia o programie nauczania


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Program nauczania z opinią


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 1


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 2


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 3


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 1


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 2


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 3


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Praktyczne sposoby prowadzenia lekcji


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Założenia metodyczne


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A3


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B1


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B2


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B3


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B4


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B5


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B6


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B7


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B8


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C1


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C4


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdzian po gimnazjum


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B03


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy A01-A03


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy B01-B02


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy B04-B05


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy B06-B07


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy C01-C03


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy C04-C05


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Opinia o programie nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Program nauczania dla klas I-III z opinią


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa I

  Plan wynikowy – klasa I


  Teraz bajty. Klasa I

  Założone osiągnięcia ucznia


  Teraz bajty. Klasa I

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć – klasy I-III


  Teraz bajty. Klasa I

  Przygotowanie pracowni komputerowej – klasa I


  Teraz bajty. Klasa I

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa I

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Teraz bajty. Klasa I

  Dodatkowe tematy

  Temat 1. Wprowadzenie do druku 3D


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 2. Wprowadzenie do tworzenia modeli 3D w programie SketchUp


  Teraz bajty. Klasa I

  Opinia o programie nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Klasa II

  Program nauczania dla klas I-III z opinią


  Teraz bajty. Klasa II

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa II

  Plan wynikowy – klasa II


  Teraz bajty. Klasa II

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć – klasy I-III


  Teraz bajty. Klasa II

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa II

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa II

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 1. Klasa II

  Temat 2. Klasa III

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa III

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Klasa III

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa III

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 1. Klasa III

  Temat 2. Klasa III

  Opinia o programie nauczania dla klas IV-VI


  Teraz bajty. Klasa IV

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Teraz bajty. Klasa IV

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa IV

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Klasa IV

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa IV

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa IV

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa IV

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 10


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 11


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa IV

  Grafika


  Teraz bajty. Klasa IV

  Internet


  Teraz bajty. Klasa IV

  Programowanie


  Teraz bajty. Klasa IV

  Teksty


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 01-02


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 01-04


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 03-04


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 05-06


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 07-08


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 09-10


  Teraz bajty. Klasa IV

  Filmy dydaktyczne

  Justujemy akapity – Temat 9. Ćwiczenie 5.


  Teraz bajty. Klasa IV

  Nowy akapit – Temat 9. Ćwiczenie 3. com/watch? v=HxEhZmX8hBw&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn" title="Nowy akapit – Temat 9. png" alt="film YT"/>

  Odstęp i interlinia – Temat 9. Ćwiczenie 6. com/watch? v=JDe9ps-Eeyc&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn" title="Odstęp i interlinia – Temat 9. png" alt="film YT"/>

  Wcięcie akapitu – Temat 9. Ćwiczenie 2. com/watch? v=shc3IUCAcAE&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn" title="Wcięcie akapitu – Temat 9. png" alt="film YT"/>

  Wyrównanie akapitu – Temat 9. Ćwiczenie 4. com/watch? v=RZNIU8XUTjw&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn" title="Wyrównanie akapitu – Temat 9. png" alt="film YT"/>

  Opinia o programie nauczania dla klas IV-VI


  Teraz bajty. Klasa V

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Teraz bajty. Klasa V

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa V

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Klasa V

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Klasa V

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa V

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa V

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa V

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 10


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 11


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa V

  Grafika


  Teraz bajty. Klasa V

  Internet


  Teraz bajty. Klasa V

  Komputer i program


  Teraz bajty. Klasa V

  Nośniki


  Teraz bajty. Klasa V

  Programowanie


  Teraz bajty. Klasa V

  Teksty


  Teraz bajty. Klasa V

  Sprawdzian – Tematy 01-04


  Teraz bajty. Klasa V

  Sprawdzian – Tematy 09-10


  Teraz bajty. Klasa V

  Otaczanie obrazu tekstem – Temat 9. Przykład 2. Klasa V

  Wklejanie rysunku do tekstu – Temat 9. Przykład 1. com/watch? v=FK8Wed3n84c&list=PLUVYkJRYU4wJPGCQ97TlU9M7b-l36iMQg" title="Wklejanie rysunku do tekstu – Temat 9. Klasa VI

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Teraz bajty. Klasa VI

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa VI

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Klasa VI

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa VI

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa VI

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VI

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VI

  Obliczenia


  Teraz bajty. Klasa VI

  Prezentacje


  Teraz bajty. Klasa VI

  Programowanie


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 01-02


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 03-05


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 06 i 08 (Baltie)


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 06-08 (Baltie i Scratch)


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 07 i 08 (Scratch)


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 09-10


  Teraz bajty. Klasa VI

  Przykłady animacji w Logomocji – Klasa 6. Temat 9. Klasa VI

  Świąteczna gra w programie Scratch


  Teraz bajty. Klasa VI

  Tworzenie animacji w Logomocji – Temat 9. com/watch? v=hMHZz8pq4WA&list=PLUVYkJRYU4wI8kc6V_3Y9AWYVREMyrx8R" title="Tworzenie animacji w Logomocji – Temat 9. png" alt="film YT"/>

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Teraz bajty. Klasa VI

  Opinia o programie nauczania dla klas VII-VIII


  Teraz bajty. Klasa VII

  Program nauczania dla klas VII-VIII z opinią


  Teraz bajty. Klasa VII

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa VII

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Klasa VII

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa VII

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VII

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VII

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 12


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 13


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 14


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 15


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 16


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 17


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 18


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 11


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 12


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 14


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 15


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 16


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 17


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 18


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 13


  Teraz bajty. Klasa VII

  Algorytmika i programowanie


  Teraz bajty. Klasa VII

  Arkusz kalkulacyjny


  Teraz bajty. Klasa VII

  Edytor tekstu


  Teraz bajty. Klasa VII

  Grafika


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sprawdziany – Rozdział I


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sprawdziany – Rozdział II


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sprawdziany – Rozdział III


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sprawdziany – Rozdział IV


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sprawdziany – Rozdział V


  Teraz bajty. Klasa VII

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Klasa VII

  Funkcja JEŻELI w arkuszu kalkulacyjnym – Temat 15. Ćwiczenie 7. Klasa VII

  Funkcja SUMA w arkuszu kalkulacyjnym – Temat 15. com/watch? v=nAA4p8BgH4s&list=PLUVYkJRYU4wIm5Bp86FwhUUGqdztGq7A9" title="Funkcja SUMA w arkuszu kalkulacyjnym – Temat 15. png" alt="film YT"/>

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. be/zLzJ6Y-nU2M" title="Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą">

  Opinia o programie nauczania dla klas VII-VIII


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Program nauczania dla klas VII-VIII z opinią


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Rozkład materiału – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Rozkład materiału – wersja z językiem C++


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Rozkład materiału – wersja z językiem Python


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Plan wynikowy – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Plan wynikowy – wersja z językiem C++


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Plan wynikowy – wersja z językiem Python


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 12


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 13


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 14


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 15


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 16


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 17


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 18


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 11


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 13


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 14


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 15


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 16


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 17


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Arkusz kalkulacyjny


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Edytor tekstu


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Multimedia


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Sprawdziany – Rozdział I


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Sprawdziany – Rozdział IV


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Sprawdziany – Rozdział V


  Teraz bajty. Klasa VIII

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Świąteczna gra w programie Scratch


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Opinia o programie nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I

  Rozkład materiału dla klasy I – zakres podstawowy (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału dla klasy I – zakres podstawowy (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału dla klasy I – zakres podstawowy (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład treści nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Klasa I

  Plan wynikowy – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty. Klasa I

  Plan wynikowy – wersja z językiem C++


  Teraz bajty. Klasa I

  Plan wynikowy – wersja z językiem Python


  Teraz bajty. Klasa I

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa I

  Koncepcja metodyczna – klasy I-III


  Teraz bajty. Klasa I

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa I

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat A1


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat A2


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat B1


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat B2


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat B3


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat B4


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat C1


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat C2


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat C3


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat C4


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat C5


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat D1


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat D2


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat D3


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat B1


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat B2


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat B3


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat B4


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat C4


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat C5


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat C1


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat C2


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat C3


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat D1


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat D2


  Teraz bajty. Klasa I

  Kartkówka z podziałem na grupy – Tematy A1-A2


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Moduł C (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Moduł C (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Moduł C (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Temat B3


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Tematy B1-B2


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Tematy B1-B4


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Tematy D1 i D2


  Teraz bajty. Klasa I

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Klasa I

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 1. Klasa II

  Rozkład materiału dla klasy II – zakres podstawowy (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Klasa II

  Rozkład materiału dla klasy II – zakres podstawowy (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Klasa II

  Rozkład materiału dla klasy II – zakres podstawowy (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Klasa II

  Rozkład treści nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Klasa II

  Plan wynikowy – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty. Klasa II

  Plan wynikowy – wersja z językiem C++


  Teraz bajty. Klasa II

  Plan wynikowy – wersja z językiem Python


  Teraz bajty. Klasa II

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa II

  Koncepcja metodyczna – klasy I-III


  Teraz bajty. Klasa II

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat A1


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat A2


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat B1


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat B2


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat B3


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat C1


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat C2


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat D1


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat D2


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat D3


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat D4


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat B1


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat B2


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat C1


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat C2


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat C3


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat D2


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat D3


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat D4


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat A1


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat A2


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat B3


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat C4


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat D1


  Teraz bajty. Klasa II

  Sprawdzian – Tematy A1-A2


  Teraz bajty. Klasa II

  Opinia o programie nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Klasa III

  Program nauczania dla klas I-III z opinią


  Teraz bajty. Klasa III

  Rozkład materiału dla klasy III – zakres podstawowy (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Klasa III

  Rozkład materiału dla klasy III – zakres podstawowy (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Klasa III

  Rozkład materiału dla klasy III – zakres podstawowy (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Klasa III

  Plan wynikowy – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty. Klasa III

  Plan wynikowy – wersja z językiem C++


  Teraz bajty. Klasa III

  Plan wynikowy – wersja z językiem Python


  Teraz bajty. Klasa III

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa III

  Koncepcja metodyczna – klasy I-III


  Teraz bajty. Klasa III

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa III

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat A1


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat A2


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat B1


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat B2


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat B3


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat B4


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat C1


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat C2


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat C3


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat A2


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat B1


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat B2


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat B3


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat B4


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat C1


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat C2


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat C3


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat A1


  Teraz bajty. Klasa III

  Kartkówka z podziałem na grupy – Temat A1


  Teraz bajty. Klasa III

  Sprawdzian – Moduł B (Tematy B1-B4)


  Teraz bajty. Klasa III

  Opinia o programie nauczania – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Zakres rozszerzony. Materiał edukacyjny. Część 1

  Program nauczania z opinią – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Część 1

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Część 1

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Część 1

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Część 1

  Rozkład materiału – zakres rozszerzony (60 godzin lekcyjnych)


  Teraz bajty. Część 1

  Plan wynikowy – zakres rozszerzony (pierwsze 30 godzin lekcyjnych)


  Teraz bajty. Część 1

  Plan wynikowy – zakres rozszerzony (drugie 30 godzin lekcyjnych)


  Teraz bajty. Część 1

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Część 1

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Część 1

  Temat B01


  Teraz bajty. Część 1

  Temat B02


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C01


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C02


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C03


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C04


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C05


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C06


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C07


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C08


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C10


  Teraz bajty. Część 1

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 1

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 1

  Temat 1. Część 1

  Temat 2. Część 1

  Opinia o programie nauczania – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Część 2

  Program nauczania z opinią – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Część 2

  Rozkład materiału – zakres rozszerzony (60 godzin lekcyjnych)


  Teraz bajty. Część 2

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Część 2

  Temat B01


  Teraz bajty. Część 2

  Temat B02


  Teraz bajty. Część 2

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 2

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 2

  Temat 1. Część 2

  Temat 2. Część 2

  Opinia o programie nauczania – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Część 3

  Program nauczania z opinią – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Część 3

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Część 3

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Część 3

  Temat B01


  Teraz bajty. Część 3

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 3

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 3

  Temat 1. Część 3

  Temat 2. Część 3

  Opinia o programie nauczania dla klas IV-VI


  Teraz bajty. Klasa IV. Nowe wydanie.

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Teraz bajty.

  Rozkład materiału


  Teraz bajty.

  Plany wynikowe


  Teraz bajty.

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty.

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty.

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Teraz bajty.

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty.

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty.

  Temat 03


  Teraz bajty.

  Temat 04


  Teraz bajty.

  Temat 05


  Teraz bajty.

  Temat 08


  Teraz bajty.

  Temat 09


  Teraz bajty.

  Temat 10


  Teraz bajty.

  Temat 11


  Teraz bajty.

  Temat 01


  Teraz bajty.

  Temat 02


  Teraz bajty.

  Temat 06


  Teraz bajty.

  Temat 07


  Teraz bajty.

  Grafika


  Teraz bajty.

  Internet


  Teraz bajty.

  Programowanie


  Teraz bajty.

  Teksty


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Temat 11


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 01-02


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 01-04


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 03-04


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 05-06


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 07-08


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 09-10


  Teraz bajty.

  Justujemy akapity – Temat 9.

  Nowy akapit – Temat 9.

  Odstęp i interlinia – Temat 9.

  Wcięcie akapitu – Temat 9.

  Wyrównanie akapitu – Temat 9.

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Teraz bajty.

  Temat 1.

  Temat 2.

  Opinia o programie nauczania dla klas IV-VI


  Teraz bajty. Klasa V.

  Komputer i program


  Teraz bajty.

  Nośniki


  Teraz bajty.

  Otaczanie obrazu tekstem – Temat 9.

  Wklejanie rysunku do tekstu – Temat 9. Klasa VI. Nowe wydanie

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Rozkład materiału – klasa VI


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 12 (tematy dodatkowe – Logo)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 13 (tematy dodatkowe – Logo)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 01


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 02


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 03


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 04


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 05


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 06


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 07


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 08


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 09


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 12 (tematy dodatkowe – Logo)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 13 (tematy dodatkowe – Logo)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 10


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Obliczenia


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Prezentacje


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Programowanie


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 01-02


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 03-05


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 06-07 (Baltie)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 06-07 i 10 (Baltie)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 06-10 (Baltie i Scratch)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 08-10 (Scratch)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 12-13 (tematy dodatkowe – Logo)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Przykłady animacji w Logomocji – Klasa 6. Nowe wydanie

  Świąteczna gra w programie Scratch


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Tworzenie animacji w Logomocji – Temat 9. Nowe wydanie

  Temat 1. Nowe wydanie

  Temat 2. Nowe wydanie

  Tematy z programowania w języku Logo w środowisku Logomocja


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Opinia o programie nauczania dla klas VII-VIII


  Teraz bajty. Klasa VII.

  Program nauczania dla klas VII-VIII z opinią


  Teraz bajty.

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 12


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 13


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 14


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 15


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 16


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 17


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 18


  Teraz bajty.

  Temat 12


  Teraz bajty.

  Temat 14


  Teraz bajty.

  Temat 15


  Teraz bajty.

  Temat 16


  Teraz bajty.

  Temat 17


  Teraz bajty.

  Temat 18


  Teraz bajty.

  Temat 13


  Teraz bajty.

  Algorytmika i programowanie


  Teraz bajty.

  Arkusz kalkulacyjny


  Teraz bajty.

  Edytor tekstu


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział I


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział II


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział III


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział IV


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział V


  Teraz bajty.

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty.

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty.

  Świąteczna gra w programie Scratch


  Teraz bajty.

  Opinia o programie nauczania dla klas VII-VIII


  Teraz bajty. Klasa VIII.

  Rozkład materiału – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty.

  Rozkład materiału – wersja z językiem C++


  Teraz bajty.

  Rozkład materiału – wersja z językiem Python


  Teraz bajty.

  Plan wynikowy – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty.

  Plan wynikowy – wersja z językiem C++


  Teraz bajty.

  Plan wynikowy – wersja z językiem Python


  Teraz bajty.

  Multimedia


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział II (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział II (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział II (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty.

  Program nauczania dla klas I-III


  Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

  Propozycja 1. rozkładu materiału (bez programowania w klasie I)


  Informatyka 1-3.

  Propozycja 2. rozkładu materiału (z programowaniem w każdej klasie)


  Informatyka 1-3. Planu wynikowego (bez programowania w klasie I)


  Informatyka 1-3. Planu wynikowego (z programowaniem w każdej klasie)


  Informatyka 1-3.

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne – klasa I
  (według propozycji 2. rozkładu – z programowaniem w każdej klasie)


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 01


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 02


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 03


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 04


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 07


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 08


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 12


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 13


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 14


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 15


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 16


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 17


  Informatyka 1-3.

  Rozdział I


  Informatyka 1-3.

  Rozdział III


  Informatyka 1-3.

  Rozdział IV


  Informatyka 1-3.

  Rozdział V


  Informatyka 1-3.

  Rozdział VI


  Informatyka 1-3.

  Rozdział VII


  Informatyka 1-3.

  Rozdział VIII


  Informatyka 1-3.

  Rozdział XII


  Informatyka 1-3.

  Rozdział XIII


  Informatyka 1-3.

  Rozdział XIV


  Informatyka 1-3.

  Rozdział XV


  Informatyka 1-3.

  Rozdział II


  Informatyka 1-3.

  Rozdział X


  Informatyka 1-3.

  Rozdział XI


  Informatyka 1-3.

  Podstawowe pojęcia – Temat 1


  Informatyka 1-3.

  C++ dla nauczycieli informatyki - warsztat z Grażyną Kobą


  Informatyka 1-3.

  Metoda połowienia - zabawy z algorytmami (pomoce dla nauczycieli informatyki)


  Informatyka 1-3. com/watch? v=10xpLdQ8vZ4" title="Metoda połowienia - zabawy z algorytmami (pomoce dla nauczycieli informatyki)">

  Python dla nauczycieli informatyki - warsztat z Grażyną Kobą


  Informatyka 1-3. com/watch? v=zLzJ6Y-nU2M" title="Python dla nauczycieli informatyki - warsztat z Grażyną Kobą">

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Informatyka 1-3. Wprowadzenie do druku 3D


  Informatyka 1-3. Wprowadzenie do tworzenia modeli 3D w programie SketchUp


  Informatyka 1-3.

  1. Cele lekcji

  a) Wiadomości

  Uczeń:

  1. zna następujące pojęcia: migracja, migracje wahadłowe, emigracja, emigrant, imigracja, imigrant, reemigracja, przesiedlenie (repatriacja),

  2. zna różne klasyfikacje migracji,

  3. umie wymienić największe migracje w historii i wskazać ich powody.

  b) Umiejętności

  Uczeń:

  1. potrafi wyjaśnić powody konkretnych rodzajów migracji, podać ich przykłady i pokazać na mapie drogę danych migracji,

  2. umie wytłumaczyć jakie główne kierunki migracji współcześnie wystepują i czym są spowodowane,

  3. potrafi ocenić zjawisko migracji z punktu widzenia państw emigracyjnych i imigracyjnych.

  2. Metoda i forma pracy

  Praca z całą klasą, praca indywidualna, praca w parach, dyskusja.

  3. Środki dydaktyczne

  Ścienna fizyczna mapa świata

  Ścienna fizyczna mapa Europy

  Atlasy geograficzne dla szkół średnich

  Tablice geograficzne lub książka „Świat w liczbach”

  4. Przebieg lekcji

  a) Faza przygotowawcza

  Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i przedstawia im cele zajęć. W klasie zostają rozwieszone dwie duże mapy: mapa fizyczna świata oraz mapa fizyczna świata. Nauczyciel prosi o wyjęcie atlasów geograficznych (co najmniej 1 atlas na dwie osoby) oraz tablic geograficznych lub książki „Świat w liczbach” (co najmniej po 1 egzemplarzu na dwie osoby).

  b) Faza realizacyjna

  1. Nauczyciel omawia znaczenie następujących pojęć: migracja, migracje wahadłowe, emigracja, emigrant, imigracja, imigrant, reemigracja, przesiedlenie (repatriacja).

  2. Nauczyciel przedstawia uczniom klasyfikację migracji ze względu na długość ich trwania (stałe i okresowe).

  3. Nauczyciel przedstawia uczniom klasyfikację migracji ze względu na kierunek miejsca docelowego (zewnętrzne – poza granice kraju i wewnętrze – w obrębie jednego kraju).

  4. Nauczyciel przedstawia uczniom klasyfikację migracji ze względu na przyczyny podjęcia decyzji o migracji – ekonomiczne, polityczne, religijne i inne. Nauczyciel następnie dzieli klasę na trzy grupy. Każda z grup ma zająć się zcharakteryzowaniem jednego z trzech podstawowych rodzajów migracji. Uczniowie mają opisać na czym polegają dane migracje i podać ich konkretne przykłady.

  5. Nauczyciel prosi aby każda z grup wybrała spośród siebie osobę, która na forum klasy zaprezentuje wyniki pracy grupy. Uczniowie kolejno omawiają trzy rodzaje migracji, nauczyciel ewentualnie poprawia uczniów i dodaje jakieś informacje od siebie.

  6. Nauczyciel omawia i podaje przykłady innych powodów migracji – społecznych, rodzinnych, migracje spowodowane klęskami żywiołowymi, wojnami, migracje wynikające z pobudek natury psychologicznej.

  7. Nauczyciel przedstawia uczniom informacje dotyczące największych migracji w historii, ich powody, przebieg i czas trwania.

  8. Nauczyciel przedstawia uczniom informacje dotyczące współczesnych migracji, wymienia głównie kierunki migracji i obszary, z których podzodzą migranci.

  9. Nauczyciel przedstawia ocenę migracji – ich dobre i złe strony z punktu widzenia zarówno państw emigracyjnych jak i państw imigracyjnych.

  10. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie turystyki zarobkowej, zagrożenia z nią związane oraz wymienia i wskazuje na mapie główne docelowe państwa wybierane przez tzw. turystów zarobkowych.

  c) Faza podsumowująca

  1. Nauczyciel przypomina uczniom najważniejsze pojęcia, które dziś poznali, klasyfikacje migracji oraz przykłady największych w historii migracji.

  2. Nauczyciel prosi uczniów aby w domu przygotowali informacje na temat migracji mających miejsce na ziemiach polskich począwszy od końca II wojny światowej.

  5. Bibliografia

  1. Kozioł T., Geografia. Zagadnienia maturalne, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 1999.

  2. Libner P., Stefaniak G., Geografia od A do Z, Kram, Warszawa 1998.

  6. Załączniki

  a) Karta pracy ucznia

  brak

  b) Zadanie domowe

  brak

  7. Czas trwania lekcji

  45 minut

  8. Uwagi do scenariusza

  brak

  RghDt0ocFjVhu
  R1SwRHB0490Vp

  Podręcznik migracji sprzętu Caldigit Tuff

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik migracji sprzętu Caldigit Tuff

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik migracji sprzętu Caldigit Tuff