Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Aeg Dkb4950m

Podręcznik właściciela i instrukcja obsługi Aeg DKB4950M to szczegółowe i kompleksowe informacje dotyczące tego urządzenia. Zawiera on informacje na temat funkcji, konfiguracji, instalacji, podłączania, użytkowania i konserwacji tego urządzenia. Zawiera on również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które należy stosować podczas użytkowania tego urządzenia, aby uniknąć szkód dla osób i nieruchomości. Podręcznik właściciela i instrukcja obsługi Aeg DKB4950M pomogą ci wykorzystać pełny potencjał tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Aeg Dkb4950m

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESL4131. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESL4131 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESL4131

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX ESL4131 (518 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESL4131

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ELECTROLUX___________________________________Zmywarka do naczy ESL 4131INSTRUKCJA OBS! UGI12SPIS TRE$CIWSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA......................... 4 UTYLIZACJA STAREGO URZ)DZENIA........................................ 6 ZMYWANIE EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE............................. 6 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE INSTALACJI..................................... 7 OPIS ZMYWARKI.......................................................................... 11 PANEL STERUJ)CY.................................................................... 12 PRZED PIERWSZYM W! )CZENIEM........................................... 14 DOSYPYWANIE SOLI................................................................... 16 P! YN NAB! YSZCZAJ)CY........................................................... 17 CODZIENNA OBS! UGA............................................................... 19 RÓ1NE RODZAJE DETERGENTÓW DO ZMYWANIA................. 23 TABELA PROGRAMÓW............................................................... 25 URUCHOMIENIE PROGRAMU ZMYWANIA................................. 26 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE............................................... 28 CO ZROBI5, GDY......................................................................... 30 WSKAZÓWKI DLA INSTYTUTÓW KONTROLNYCH................... 333Dane techniczneSzeroko Wysoko Wymiary Maks. g boko przy otwartych drzwiach Napi=cie sieciowe / Cz=stotliwoAB CiAnienie wody PojemnoAB 44, 6 cm 81, 8-87, 8 cm 55, 5 cm 114 cmInformacje dotycz*ce pod *czenia elektrycznego s* podane na tabliczce znamionowej (na wewn trznej kraw dzi drzwi zmywarki). Minimalne Maksymalne 9-osobowa zastawa sto owa 50 kPa (0, 5 bar) 800 kPa (8 bar)UrzDdzenie speEnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: 73/23/EWG z 19. 02. 73 r. [... ] Podczas nasypywania soli, z pojemnika wypychana jest woda, która wyp ywa na spód zmywarki. Jest to zjawisko normalne.P! YN NAB! YSZCZAJ)CYP yn nab yszczaj*cy nadaje naczyniom po ysk i u atwia suszenie. Pojemnik na p yn nab yszczaj*cy usytuowany jest wewn*trz drzwi i ma pojemno oko o 110 ml. Ilo ta wystarcza na 16 do 40 programów zmywania.Wlewanie pEynu nabEyszczajDcego1. oznaczonego poziomu,, max".Pami=taB o zamkni=ciu pokrywki pojemnika na pEyn nabEyszczajDcy po kaMdym napeEnieniu.Dozowanie pEynu nabEyszczajDcegoW celu uzyskania dobrych efektów zmywania i suszenia nale2y wyregulowa dozowanie p ynu nab yszczaj*cego przy pomocy sze ciopo o2eniowego selektora (pozycja 1 - dozowanie minimalne, pozycja 6 - dozowanie maksymalne). Ustawienie fabryczne ­ po o2enie 4.17Regulacj dozowania p ynu nab yszczaj*cego nale2y przeprowadzi stopniowo. Je2eli po zmywaniu na naczyniach pozostaj* krople wody lub lady wapnia, nale2y zwi kszy dozowanie o jedn* pozycj, a2 do uzyskania idealnego po ysku. Je2eli po zmywaniu na naczyniach pozostaj* lepkie bia e smugi, nale2y zmniejszy dozowanie o jedn* pozycj. Nie wlewa innych p ynów i rodków czyszcz*cych, gdy2 mo2na spowodowa uszkodzenie zmywarki. UzupeEniaB poziom pEynu po podAwietleniu odpowiedniego wskaVnika na panelu sterujDcym. Je li u2ywacie Pa3stwo detergent, który zawiera ju2 p yn nab yszczaj*cy nale2y go w o2y do pojemnika na rodek do zmywania i wy *czy pobór p ynu, aby unikn* podwójnego dozowania.WEDczenie / wyEDczenie poboru pEynu nabEyszczajDcego(zmywarka musi by wy" czona) Ustawienie fabryczne: dopEyw pEynu wEDczony. WskaVnik poziomu pEynu nabEyszczajDcego zostanie wyEDczony po wyEDczeniu poboru pEynu nabEyszczajDcego. WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wy wietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) (tryb ustawiania). Je%li na wy%wietlaczu nie pojawi si dwie poziome kreski, oznacza to, #e ustawiono program zmywania. Wska, nik przycisków programów zostanie pod%wietlony, a na wy%wietlaczu pojawi si dwie poziome kreski ­ program zosta" skasowany i mo#na wprowadzi nowe ustawienia. Wcisn* jednocze nie przyciski funkcyjne 2 i 3, a2 wskaEniki przycisków funkcyjnych 1, 2 i 3 b d* pulsowa y. Wcisn* przycisk 2, wskaEnik przycisku 1 i 3 zga nie, a wskaEnik przycisku 2 b dzie pulsowa. Na wy wietlaczu pojawi si aktualne ustawienie: Pobór p ynu nab yszczaj*cego ­ wyEDczony Pobór p ynu nab yszczaj*cego ­ wEDczony (ustawienie fabryczne) 4. Aby wy *czy pobór p ynu nab yszczaj*cego nale2y ponownie wcisn* przycisk funkcyjny 2. Aby zmywarka zapami ta a nowe ustawienie, nale2y wy *czy urz*dzenie przyciskiem On/Off lub odczeka 60 sekund. Zmywarka powróci do trybu ustawiania.CODZIENNA OBS! UGA· SprawdE, czy istnieje konieczno uzupe nienia soli i p ynu nab yszczaj*cego. · Wybierz program zmywania odpowiedni do rodzaju naczy3 i stopnia zabrudzenia. ] Sprawdzi: pod2;czenie w'7a odp2ywowego.W2;czy2o si' zabezpieczenie przed zalaniem.Zakr'ci: zawór wodny i wezwa: serwis.Po sprawdzeniu powy2szych wskazówek, nale2y wcisn* przycisk wyboru programu i zamkn* drzwi zmywarki. Je2eli kod usterki pojawia si ponownie, nale2y wezwa autoryzowany serwis. W przypadku pod wietlenia kombinacji innych wskaEników (nie opisanych powy2ej) nale2y wezwa autoryzowany serwis.... problemy z obsEugDUsterka Prawdopodobna przyczyna Drzwi s; nieprawid2owo zamkni'te. Modele z funkcj,, start opó@niony": ustawiono opó. nienie startu Nie (wiadczy to o usterce zmywarki. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESL4131

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESL4131.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Pobierz instrukcje obsługi swojego produktu i inne ważne dokumenty

Wyświetl i pobierz dokumentację urządzenia.

Krok 1. Wybór produktu

EdytujEdytuj

Jak znaleźć model i numer seryjny?

Wybierz kategorię

Kategoria jest wymagana.

Wymagane wybranie produktu.

Wymagane wybranie typu produktu.

Wymagany numer seryjny.

Wprowadź numer modelu lub wybierz kategorię produktu*Pole wymagane

Jeśli nie posiadasz przeglądarki plików PDF, najpierw pobierz ją klikając w poniższy link:

Acrobat Reader

Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Aeg Dkb4950m

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Aeg Dkb4950m

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik właściciela Instrukcja obsługi Aeg Dkb4950m