Podręcznik wyboru Honeywell Hs 6270

Honeywell Hs 6270 to wysoce wydajny, przystępny cenowo podręcznik wyboru, który oferuje szeroki zakres funkcji i możliwości. Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji i instalacji urządzenia, a także informacje na temat opcji sieciowych, bezpieczeństwa, zarządzania i wsparcia technicznego. Ponadto zawiera szczegółowe informacje na temat zarządzania zasobami, dostępnego oprogramowania i aplikacji. Podręcznik wyboru Honeywell Hs 6270 pomoże Ci w pełni wykorzystać potencjał tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wyboru Honeywell Hs 6270

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HONEYWELL RONDOSTAT. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HONEYWELL RONDOSTAT będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HONEYWELL RONDOSTAT


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HONEYWELL RONDOSTAT

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] U s t a w i e n i e d a t y i c z a s uPo za³o¿eniu lub wymianie baterii g³owica przechodzi automatycznie w tryb nastawy daty i czasu. PrzyciskPROGpotwierdza.06121824Po rozpakowaniu sprawdziæW opakowaniu Rondostatu znajduj¹ siê: l G³owica (1) bez baterii l Nak³adka zaworu (2) z kó³kiem zêbatym l Torebka z adaptorem i akcesoriami (3)1Pokrêt³em ustawiæ miesi¹c. PrzyciskPrzyciskAUTO MANU PROGAUTO MANUPokrêt³em ustawiæ dzieñ.Pokrêt³em ustawiæ godzinê.Pokrêt³o2W³o¿yæ (wymieniæ) 2 baterie alkaliczno - manganowe (typ LR6 AA AM3). [... ] Rowek musi znale¿æ siê na górze.Zabezpieczenie przesun¹æ do pozycji wyjoeciowej.Danfoss RAVZa³¹czony3. a Wyb ór adapt eraDla niektórych zaworów konieczny jest adapter: Przed monta¿em wybraæ z tabeli odpowiedni adapter. W przypadku gdy nale¿y go zamontowaæ: Docisn¹æ adapter do zaworu i nakrêciæ, do odczuwalnego oporu. Jeoeli przewidziano - adapter przykrêciæ oerub¹ mocuj¹c¹.Danfoss RAVLNakrêtkê dosun¹æ do zaworu i dokrêciæ mocno rêcznie (bez narzêdzi! ).Rondostat automatycznie dopasowuje siê do zaworu. Rondostat jest teraz gotów do pracy z nastawami fabrycznymi!Honeywell AG, Postfach 100865, 63008 Offenbach GE2H-133 GE51R0797Technische Änderungen vorbehalten7157199Przyciski obs³ugi i wyoewietlacz0 6 12 18 24Dzia³anie RondostatuTemperatury i czas Rondostat posiada dwie t emperatury: l Temperatura komfortu (od fabr. 16 °C) l Temperatura obni¿enia W trybie AUTO Rondostat realizuje ustawiony program pomiêdzy obiema temperaturami wg poni¿ej pokazanego diagramu: l Okres grzania: Temperatura komfortu l Postój: Temperatura obni¿eniaObs³uga RondostatuPokrêt³o Pokrêt³em ka¿dorazowo mo¿na zmieniaæ aktualn¹ temperaturê pomieszczenia a¿ do nastêpnego okresu grzania lub postoju. Przystosowanie Rondostat Jeoeli chcemy zmieniæ nastawy fabryczne nale¿y post¹piæ jak nastêpuje: Ustawiæ temperaturê komfortu i obni¿enia. Teraz wszystkie dni bêd¹ mia³y ten sam program czasowy. Ustawiæ poszczególne dni tygodnia.Ustawianie programu czasowegoW programie czasowym ka¿dego dnia mo¿na ustawiæ 2 okresy grzania i 2 okresy postoju. Przycisk1 34 571 Okres grzania i obni¿enia temperatury 2 Temperatura grzania, obni¿enia i przeciwzamro¿. PostójPokrêt³em ustawiæ 1 czas grzania PrzyciskWskazania do obs³ugiKomfortowa obs³uga Rondostatu Zabezpieczenie przesun¹æ do góry i zdj¹æ g³owicê do ustawienia. Na koniec g³owicê powtórnie za³o¿yæ na zawór i opuoeciæ zabezpieczenie. Rondostat opuszcza ostatni¹ nastawê i powraca do trybu AUTO.Pokrêt³em ustawiæ 1 czas postojuWybór miêdzy trybem AUTO i MANStart 1. PostójPokrêt³em ustawiæ 2 czas grzania5 Przycisk Nastawa temperatury komfortu i obni¿enia6 Przycisk PROG Ustawianie programu czasowego7 Pokrêt³o nastawy Ustawianie temperatury i czasuProgram czasowy Czasy grzania i postoju (2 czas grzania jest opcj¹) mog¹ byæ dowolnie ustawiane. Rondostat ma fabrycznie ustawiony program czasowy jak nastêpuje: l Start 1. postoju o 22:00Pokrêt³em ustawiæ 2 czas postoju Przycisk PROG potwierdza.koñczy programowanie.Lub wybór i ustawianie programu dla nastêpnego dnia tygodniaNastawa temperatury komfortu i obni¿eniaPrzycisk\Inne nastawySta³a temperatura bez programu czasowego (Urlop)PrzyciskiemAUTO MANRondostat jest zawsze czujny!Funkcja okna Podczas otwierania okna i obni¿enia siê temperatury z tego powodu, Rondostat zamyka zawór aby zaoszczêdziæ energiê. Kiedy temperatura znów rooenie, najpóYniej po 48 minutach, Rondostat otwiera powtórnie zawór. Jeoeli chcemy to zrobiæ wczeoeniej - nale¿y nacisn¹æ przycisk PROG.Ochrona przed zablokowaniem zaworu W ka¿d¹ sobotê przed po³udniem Rondostat otwiera i zamyka automatycznie zawór i w ten sposób chroni go przed blokad¹ (wyoewietla siê AUTOaDap). Ochrona przeciwzamro¿eniowa Jeoeli temperatura spadnie poni¿ej 6 °C, Rondostat otwiera zawór na tak d³ugo, a¿ temperatura ponownie osi¹gnie 8 °C. ] Pokrêcaæ pokrêt³em, a¿ do wyoewietlenia --. --.potwierdziæ.przyciskaæ jednoczeoenie i przez 2 sekundy. Wyoewietli siê B1O2.AUTOZamykanie zaworuG³owicê na³o¿yæ na nak³adkê, docisn¹æ i zablokowaæ. Rondostat koñczy rêczn¹ adaptacjê wskazuj¹c MANU aDap.Obs³uga przy wy³adowanych bateriach Odblokowaæ g³owicê i zdj¹æLub wybraæ i ustawiæ nastêpny dzieñ. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HONEYWELL RONDOSTAT

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HONEYWELL RONDOSTAT.

Podręcznik wyboru Honeywell Hs 6270

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wyboru Honeywell Hs 6270

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wyboru Honeywell Hs 6270