Ustawienia Podręcznik Frigidaire Fdb710lcb0

Ustawienia Podręcznik Frigidaire Fdb710lcb0 są dostępne w przewodniku użytkownika, który jest dostarczany z urządzeniem. Przewodnik jest skonstruowany w sposób, który ułatwia użytkownikowi wykonanie wszystkich niezbędnych ustawień. Ustawienia pozwalają użytkownikowi dostosować ustawienia temperatury, wilgotności i poziomu głośności. Przewodnik użytkownika zawiera także informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące utrzymywania i konserwacji urządzenia. Ustawienia Podręcznik Frigidaire Fdb710lcb0 zapewniają użytkownikom idealne doświadczenie z zamrażarką.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienia Podręcznik Frigidaire Fdb710lcb0

Wybierz tę pozycję ustawień w menu Ustawienia urządzenia (Device settings) na ekranie Różne ustawienia (Various settings).

Ważne

  • Ten element ustawień jest przeznaczony dla administratora. Do zmiany ustawień jest wymagane hasło administratora.

Zmiana sieci LAN (Change LAN)

Służy do włączania trybu bezprzewodowej sieci LAN, przewodowej sieci LAN lub bezpośredniego połączenia. Można je wszystkie również wyłączyć.

Ustaw. bezprzew. sieci LAN (Wireless LAN setup)

Wybór metody konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN. canon/ij/webmanual/Manual/All/PRO-1000%20series/PL/UG/common/i_note_trans. gif" alt=""/>Uwaga

To menu ustawień można otworzyć także poprzez wybranie opcji Ustawienia sieci LAN (LAN settings) na ekranie GŁÓWNYM. W tym przypadku zostanie włączona obsługa bezprzewodowej sieci LAN.

Konfiguracja bez używania kabla (Cableless setup)

Wybierz, czy chcesz określić ustawienia informacji o punkcie dostępu w drukarce bezpośrednio z urządzenia (takiego jak smartfon) bez korzystania z samego routera bezprzewodowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami podłączania urządzenia procedury konfiguracji.

Ustawienia standardowe (Standard setup)

Wybierz moment ręcznego wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN za pomocą panelu operacyjnego drukarki.

WPS (metoda nacisk. przycisku) (WPS (Push button method))

Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN za pomocą routera bezprzewodowego zgodnego z metodą naciskania przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podczas wprowadzania ustawień postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Inne ustawienia (Other setup)

Ustawienia zaawans. (Advanced setup)

Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN ręcznie. Możesz ustawić wiele kluczy WEP.

WPS (metoda kodu PIN) (WPS (PIN code method))

Wybierz w przypadku wprowadzania ustawień bezprzewodowej sieci LAN za pomocą routera bezprzewodowego zgodnego z metodą kodu PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Potwierdź ustawienia sieci LAN (Confirm LAN settings)

Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona lista ustawień przewodowej/bezprzewodowej sieci LAN lub bezpośredniego połączenia w tej drukarce. Wybór opcji Drukuj szczegóły LAN (Print LAN details) umożliwia wydrukowanie listy.

Lista ustawień LAN (LAN setting list)

Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona lista ustawień przewodowej sieci LAN w tej drukarce.

Wyświetlane są następujące elementy. (Niektóre pozycje ustawień nie są wyświetlane w zależności od ustawień drukarki. )

Ustawienie

Połączenie (Connection)

Aktywne/Nieaktywne

Adres IPv4 (IPv4 address)

XXX. XXX. XXX (12 znaków)

Maska podsieci IPv4 (IPv4 subnet mask)

Brama domyślna IPv4 (IPv4 default gateway)

Adres Link-Local IPv6 (IPv6 link-local address)

XXXX: XXXX: XXXX: XXXX:
XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaki)

Długość prefiksu Link-Local IPv6 (IPv6 link-local prefix length)

XXX (maks. 3 cyfry)

Adres ręczny IPv6 (IPv6 manual address)

Długość prefiksu ręcznego IPv6 (IPv6 manual prefix length)

Adres bezstanowy 1 IPv6 (IPv6 stateless address 1)

Długość prefiksu bezstan. 1 IPv6 (IPv6 stateless prefix length 1)

Adres bezstanowy 2 IPv6 (IPv6 stateless address 2)

Długość prefiksu bezstan. 2 IPv6 (IPv6 stateless prefix length 2)

Adres bezstanowy 3 IPv6 (IPv6 stateless address 3)

Długość prefiksu bezstan. 3 IPv6 (IPv6 stateless prefix length 3)

Adres bezstanowy 4 IPv6 (IPv6 stateless address 4)

Długość prefiksu bezstan. 4 IPv6 (IPv6 stateless prefix length 4)

Brama domyślna 1 IPv6 (IPv6 default gateway 1)

Brama domyślna 2 IPv6 (IPv6 default gateway 2)

Brama domyślna 3 IPv6 (IPv6 default gateway 3)

Brama domyślna 4 IPv6 (IPv6 default gateway 4)

Adres MAC (MAC address)

XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaków)

Ustawienia protokołu IPsec (IPsec settings)

Włącz (ESP)/Włącz (ESP i AH)/Włącz (AH)/Wyłączone

Klucz wstępny (Pre-shared key)

XXXXXXXXXXXXXXXX (16 znaków)

Nazwa drukarki (Printer name)

XXXXXXXXXXXXXXX (maks. 15 znaków)

Nazwa usługi Bonjour (Bonjour service name)

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (maks. 52 znaki)

Elementy

(Ciąg „XX” symbolizuje znaki alfanumeryczne. )

Lista ustawień WLAN (WLAN setting list)

Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona lista ustawień bezprzewodowej sieci LAN w tej drukarce.

SSID

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX (maks. 32 znaki)

Tryb komunikacji (Communication mode)

Infrastruktura

Kanał (Channel)

XX (maks. 2 cyfry)

Zabezpieczenie bezprz. sieci LAN (Wireless LAN security)

Nieaktywne/WEP (64-bitowy)/WEP (128-bitowy)/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)

Lista ustaw. bezpośredn. połącz. (Direct connection setting list)

Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlona lista ustawień bezpośredniego połączenia w tej drukarce.

DIRECT-XXXX-XXXXXXseries

Hasło (Password)

XXXXXXXXXX (10 znaków)

Bezpośrednie połączenie

3

WPA2-PSK (AES)

Wyłączone

Nazwa urządzenia do bezp. poł. (Direct connection device name)

XXXXXX-XXXXXXseries

Drukuj szczegóły LAN (Print LAN details)

Można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki, takie jak adres IP i identyfikator SSID.

Więcej informacji na temat drukowanych ustawień sieci w drukarce zostanie wydrukowane:

Drukowanie ustawień sieciowych

Wydruk ustawień sieciowych zawiera ważne informacje o sieci. Korzystając z niego, należy zachować ostrożność.

Inne ustawienia (Other settings)

Poniższych pozycji nie można wybrać w przypadku wybrania opcji Wyłącz sieć LAN (Disable LAN) w pozycji Zmiana sieci LAN (Change LAN).

Ustaw nazwę drukarki (Set printer name)

Umożliwia określenie nazwy drukarki. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 15 znaków.

Nie można użyć tej samej nazwy drukarki, która już została użyta dla innego urządzenia podłączonego do sieci LAN.

Pierwszym ani ostatnim znakiem nazwy drukarki nie może być myślnik.

Ustawienia TCP/IP (TCP/IP settings)

Służy do określania ustawień IPv4 lub IPv6.

Ustawienie WSD (WSD setting)

Elementy ustawień obsługi protokołu WSD (jednego z protokołów sieciowych obsługiwanych przez systemy Windows 8. 1, Windows 8, Windows 7 i Windows Vista).

Włącz/wyłącz WSD (Enable/disable WSD)

Wybór między włączeniem a wyłączeniem obsługi protokołu WSD.

Po włączeniu tego ustawienia ikona drukarki jest wyświetlana w Eksploratorze sieci w systemach Windows 8. 1, Windows 8, Windows 7 i Windows Vista.

Optymalizuj przychodzące WSD (Optimize inbound WSD)

Wybór opcji Aktywne (Active) umożliwia szybsze odbieranie danych drukowania WSD.

Ustawienie limitu czasu (Timeout setting)

Umożliwia określenie limitu czasu.

Ustawienia Bonjour (Bonjour settings)

Elementy ustawień w przypadku korzystania z usługi Bonjour.

Włącz/wyłącz Bonjour (Enable/disable Bonjour)

Wybór opcji Włącz (Enable) umożliwia użycie funkcji Bonjour do wprowadzenia ustawień sieci.

Nazwa usługi (Service name)

Umożliwia określenie nazwy usługi Bonjour. Określając nazwę, można użyć maksymalnie 48 znaków.

Nie można użyć tej samej nazwy usługi, która już została użyta dla innego urządzenia podłączonego do sieci LAN.

Ustawienia IEEE802. 1X (IEEE802. 1X settings)

Umożliwia określenie metody uwierzytelniania IEEE802. 1X itp.

Ustawienie protokołu LPR (LPR protocol setting)

Włączenie/wyłączenie ustawienia LPR.

Wydruk w trybie RAW (RAW print)

Włączenie/wyłączenie drukowania RAW.

LLMNR

Włączenie/wyłączenie LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Wybór opcji WŁĄCZONY (ON) umożliwia drukarce wykrycie adresu IP drukarki na podstawie nazwy drukarki bez używania serwera DNS.

Komunikacja PictBridge (PictBridge communication)

Konfigurowanie elementów do wydruku z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (Bezprzewodowa sieć LAN).

Włącz/wyłącz komunikację (Enable/disable communication)

Wybór opcji Włącz (Enable) umożliwia drukarce drukowanie z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN). DRX bezprzew. sieci LAN (Wireless LAN DRX setting)

Wybór opcji Włącz (Enable) umożliwia aktywowanie przerywanego odbioru podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN.

W przypadku niektórych routerów bezprzewodowych przerywany odbiór może nie zostać aktywowany pomimo wybrania opcji Włącz (Enable).

Przerywany odbiór jest włączony tylko wtedy, gdy drukarka jest w trybie gotowości. (wyświetlacz LCD działa w trybie wygaszacza ekranu). DRX przewod. sieci LAN (Wired LAN DRX setting)

Wybór opcji Włącz (Enable) umożliwia aktywowanie przerywanego odbioru, gdy drukarka jest połączona z urządzeniem zgodnym z przewodową siecią LAN. bezpośredniego połącz. (Direct connection settings)

Pozycje ustawień są dostępne po połączeniu urządzenia komunikacji bezprzewodowej, takiego jak smartfon lub tablet, z drukarką.

Poniższe pozycje ustawień można wybrać tylko w przypadku wybrania opcji Włącz bezpośrednie poł. (Activate direct connect. ) w pozycji Zmiana sieci LAN (Change LAN).

Aktualizuj SSID/hasło (Update SSID/password)

Wybór opcji Tak (Yes) aktualizuje identyfikator (SSID) i hasło bezpośredniego połączenia.

Umożliwia zmianę nazwę drukarki wyświetlanej w urządzeniu z obsługą Wi-Fi Direct.

Potwierdzenie żądania połącz. (Connection request confirmation)

Wybór opcji Tak (Yes) powoduje wyświetlanie ekranu potwierdzenia podczas łączenia urządzenia z obsługą Wi-Fi Direct z drukarką. canon/ij/webmanual/Manual/All/PRO-1000%20series/PL/UG/ug_directmode0100. html">Używanie drukarki z bezpośrednim połączeniem

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podręcznik użytkownika
(Angielski)

22/05/2007
(0)
Pobierz
(4. 33MB)

Podręcznik HTML

11/07/2007
(0)
Widok
(-)

Instrukcja oprogramowania
(Angielski)

14/05/2007
(0)
Pobierz
(7. 80MB)

Podręcznik Instalacji

Podręcznik szybkiej obsługi

10/09/2007
(0)
Pobierz
(1. 31MB)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

  • Strona główna
  • Wyszukaj
  1. G3010 series
  2. Często zadawane pytania
  3. Ustawienia sieciowe i typowe problemy

NR072

Metody połączenia sieciowego — kliknij tutaj.
Aby zapoznać się z terminami dotyczącymi sieci, kliknij tutaj. (Pojawia się w nowym oknie)

Ustawienia Podręcznik Frigidaire Fdb710lcb0

Bezpośredni link do pobrania Ustawienia Podręcznik Frigidaire Fdb710lcb0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawienia Podręcznik Frigidaire Fdb710lcb0